Přehled směrnic a předpisů

Městská část Praha-Dolní Počernice vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy. Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a Směrnice řídí postup při výběru dodavatele zakázek malého rozsahu,
  • Příkaz pro provedení inventarizací a další vnitřní příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu.
  • Dále je vydán Řád veřejného pohřebiště a další provozní postupy v rámci hospodářské činnosti.
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ a jednací řády výborů zastupitelstva.
NázevÚčinnost od
Etický kodex 1.11.2012
Ochrana osobních údajů 01.11.2012
Osobní ochranné pomůcky 15.8.2012
Pracovní řád 01.11.2012
Pracovní řád dodatek č.1 24.09.2014
Spisový řád a skartační řád 26.08.2013
Směrnice o inventarizaci majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech13.11.2014
Směrnice k nakládání s majetkem 01.11.2015