Evropské fondy


Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice - snížení energetické náročnosti veřejné budovy

MČ Praha – Dolní Počernice zakoupila v r. 2015 objekt čp. 25 v ul. Nad Rokytkou, který je situován v historickém jádru Dolních Počernic.

Samospráva MČ se rozhodla zakoupit tento objekt s cílem získání supervize nad podobou a využitím strategických objektů, které se v centru Dolních Počernic nacházejí.

Dalším důvodem pro získání tohoto objektu byla nutnost zajistit hospodářské zázemí pro údržbu zeleně a veřejných prostranství v MČ. Tato potřeba vyplynula z okolností, jejichž důsledkem byl zásadní omezení možností uskladnění strojů, techniky, materiálu a nářadí, které jsou pro údržbu MČ zásadní. Veškeré prostory, které MČ měla k tomuto účelu k dispozici, musely ustoupit ve prospěch jejich zásadní rekonstrukce. Jednalo se zejména o objekty bývalého pivovaru a mlýna a o část zámeckého parku (štěpnice), kde měla MČ nevhodně umístěn plechový sklad. Všechny tyto objekty a prostory dnes slouží široké veřejnosti pro účely gastronomie, společenských, volnočasových a sportovních aktivit.

Při rozhodování o rekonstrukci čp. 25 využila samospráva možnosti spolufinancování projektu Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Velmi významnou částkou na rekonstrukci objektu přispělo Hl. m. Praha formou dotace ve výši 413.700 Kč. Celkové náklady na tuto stavbu činily 3.679.473 Kč, z čehož MČ hradila ze svých finančních prostředků částku 2.681.773 Kč. Zbylé finanční prostředky byly hrazeny z dotačních titulů, které se naší MČ podařilo získat.

Objekt čp. 25 bude sloužit jako zázemí pro údržbu MČ s umístěním šatny a sociálního zařízení pro pracovní četu, dílna, skladové prostory pro nářadí, stavební a technický materiál, garáž pro techniku a součástí je i upravená zahrada.

          


 

Městská část Praha – Dolní Počernice od roku 2004 začala využívat možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 – Praha. Vedení městské části zareagovalo na nabízené možnosti již v 1. výzvě na podzim roku 2004 a pak byly postupně předloženy projekty do všech výzev, které byly v rámci hlavního města v prvním programovacím období v letech 2004 – 2006 vypsány. Bylo to zcela výjimečné období a městská část zaznamenala úspěchy i neúspěchy. Úspěchů však bylo mnohem víc. Dolní Počernice získaly podporu pro čtyři strategické projekty, které výrazným způsobem zlepšily vzhled a image městské části.

 

Od roku 2004 do roku 2008 získala Městská část Praha – Dolní Počernice ze strukturálních fondů EU částku 69 mil. Kč. 

 

Akce, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD 2

Žadatel a realizátor – Městská část Praha – Dolní Počernice

Název akceVýše získané podpory Termín realizace
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích 11,6 mil.Kč 2004 - 2006
Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 1427,3 mil. Kč2005 - 2007
Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem 10,2 mil. Kč 2006 - 2007
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území 19,5 mil.Kč 2007 - 2008

 

Akce, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD 2

Žadatel a realizátor – Hlavní město Praha

Název akce Výše získané podpory Termín realizace
Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka 56,3 mil Kč2004 - 2006
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně9,3 mil. Kč2006

 

Mezi největší úspěchy městské části patří ocenění Nejlepší investice roku 2007, kterou získal soubor staveb realizovaných v zámeckém areálu. Soutěž pod názvem TOP INVEST, nejlepší investiční záměr roku je každoročně vypisována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ocenění jsou udělována významným investičním akcím. 

Po ukončení 1. Programovacího období byl Útvarem rozvoje Hlavního města Prahy, odborem strategické koncepce zpracován rozsáhlý dokument pod názvem „PROJEKTY PROGRAMU JPD 2 V OBDOBÍ 2004-2006, finanční prostředky na projekty a jejich rozmístění v městských částech“, který vyhodnocoval celou první etapu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v hlavním městě. Městská část Praha – Dolní Počernice získala v rámci celého hlavního města nejvíce finančních prostředků po přepočtení způsobilých výdajů na obyvatele ze všech městských částí Prahy, a to částku 79 363 Kč na jednoho obyvatele. Částka převyšovala o více jak 30 000 Kč Městskou část Praha – Satalice (46 853 Kč na 1 obyvatele), která se umístila na 2. místě a o více jak 50 000 Kč Městskou část Praha – Vinoř (26 112 Kč na 1 obyvatele), která získala 3. místo. Pro městskou část se Program JPD 2 stal velmi významným příspěvkem k jejím rozpočtovým prostředkům. Bylo to velmi náročné a úspěšné období, ve kterém se významným způsobem podařilo zhodnotit majetek MČ Praha – Dolní Počernice a Hl. m. Prahy a zlepšit tak podmínky pro život jejich obyvatel.


Druhé programovací období

V současné době probíhá již druhé programovací období (2007 – 2013) podpory České republice z evropských strukturálních fondů. Hlavní město Praha má dva operační programy, a to Operační program Praha – Konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita. V tomto programovacím období mohou již finanční prostředky ze strukturálních fondů EU čerpat všechny městské části hl. m. Prahy.
Městská část Praha – Dolní Počernice předložila dlouho připravovaný projekt „Mlýn - regenerace historických objektů v Dolních Počernicích pro vytvoření centra environmentálního vzdělávání“ v 1. a ve 2. výzvě Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost na realizaci projektu. Bohužel kritéria, která byla stěžejní pro získání potřebného počtu bodů, nemohl projekt naplnit. Ve 2. výzvě bylo přislíbeno ze strany MHMP, že dojde ke změně bodovacích kritérií, ale bohužel se tak nestalo. Oba pokusy byly neúspěšné, a protože nedošlo k zásadní úpravě hodnocení projektů, v dalších výzvách jsme již projekt nepředkládali.
Městská část Praha – Dolní Počernice však i přesto zaznamenala v tomto období úspěch. Stala se partnerem projektu „Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“, který byl předložen v 1. výzvě Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, a jehož předkladatelem a investorem byla společnost Orangery, s.r.o. Projekt byl úspěšný, získal podporu a významným způsobem vylepšil stav další strategické budovy v centru Dolních Počernic.


Nejlepší investice roku 2007

Hlavní město Praha spolu s Městskou částí Praha – Dolní Počernice se přihlásily do soutěže o nejlepší investiční záměr roku 2007 s projektem „Revitalizace zámeckého areálu Dolní Počernice“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvo místního rozvoje České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Veletrhy Brno, a.s. Posuzovaný investiční záměr zahrnoval soubor staveb: „Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka“, „Vybudování přírodního amfiteátru v zámeckém parku v Dolních Počernicích“ a „Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14“.
Požadované podkladové materiály byly zaslány do soutěže 12. března 2008. Hodnotící komise zasedala 19. března 2008. Hlavní kritéria hodnocení byla kvalita investičního záměru, ekonomické a technické parametry investice a kvalitní zvládnutí realizace investičního záměru.

Výsledek soutěže byl pro Městskou část Praha – Dolní Počernice nad očekávání příznivý, neboť spolu s dalšími dvěma projekty získala titul „Nejlepší investice roku 2007“.
Ocenění převzal pan starosta Zbyněk Richter v Brně dne 22. 4. 2008 v rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti 80 let od vzniku brněnského výstaviště. Slavnostního předání v Rotundě pavilonu A se zúčastnili představitelé vlády ČR, zástupci podnikatelské a architektonické obce, představitelé Veletrhů Brno, města Brna a významní zahraniční účastníci.
Pro Městskou část Praha – Dolní Počernice představuje udělení této ceny veliký úspěch a motivaci k realizaci dalších kvalitních investičních záměrů, ale také ocenění dobře vykonané práce.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

 


Projekty realizované s podporou strukturálních fondů v MČ Praha – Dolní Počernice

V městské části Praha – Dolní Počernice je v současné době ukončeno sedm staveb resp. projektů, které jsou realizovány v programu Jednotný programový dokument pro cíl 2 - Praha, a jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie:
 

Vytvoření nových tříd v objektu Mateřské školy DUHA v MČ Praha-Dolní Počernice

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/16-035/0000266
Program Praha - pól růstu ČR
Prioritní osa 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl 4.1 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Žadatel: Městská část Praha-Dolní Počernice  

Investor: MČ Praha-Dolní Počernice
Dodavatel: PP53, a.s.
Projektant: Bomart spol. s r.o.
Doba realizace: 8/2016 - 1/2017
Celkové náklady: 45.774.680 Kč vč. DPH

Projekt řeší vybudování nového pavilonu C v objektu stávající mateřské školy DUHA, v němž vznikly 2 nové třídy s kapacitou 56 dětí. MČ Praha-Dolní Počernice má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty. Efektivně tak vyřešil nepříznivý stav nedostatečné kapacity stávající MŠ.

Další související práce spočívaly v přístavbě přístřešku pro vzduchotechnickou jednotku, nových parkovacích stání v ul. Svatoňovická, úpravě nádvoří východně od hospodářského pavilonu vč. parkovacích míst, přeložka VO, vybudování nových přípojek, provedení sadových úprav, přesun herních prvků pro děti, nové oplocení a další stavební úpravy.  
 


Snižování spotřeby energie v objektu č.p. 284, hotel Svornost, Praha, Dolní Počernice

Registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/15.27450
Program Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Žadatel: Městská část Praha-Dolní Počernice  

Investor: MČ Praha-Dolní Počernice
Dodavatel: RESO s.r.o.
Projektant: Jan Hájek
Doba realizace: srpen-prosinec 2015
Celkové náklady: 6 231 307 Kč

Účelem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností budovy hotelu Svornost pro dosažení výrazných úspor energie na vytápění a snížení tepelné ztráty při provozu budovy. Práce spočívaly v zateplení obvodového pláště budovy včetně zateplení střechy a její výměna z asfaltových šindelů na plechovou krytinu. Rovněž byla provedena výměna střešních oken.  Realizací projektu došlo k zavedení šetrného způsobu provozu budovy a snížení ekonomické a energetické provozní náročnosti.  
 


Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích

Registrační číslo CZ.2.16/2.1.00/23535
Program Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 - Životní prostředí
Oblast podpory 2.1 - Revitalizace a ochrana území
Žadatel: Městská část Praha - Dolní Počernice

Investor: Městská část Praha - Dolní Počernice
Zhotovitel stavby: INGBAU CZ, s.r.o. - MV BAU, s.r.o.
Projektant: Ing. Arch. Magdalena Dandová, Ing. Jakub Víšek
Doba realizace: únor - září 2015
Celkové náklady: cca. 49 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla rehabilitace dvou částí historicky cenného zámeckého parku v Dolních Počernicích. Revitalizací plochy o celkové rozloze 51 728 m2 došlo k ochraně rozsáhlého území, odstranění ekologické zátěže, realizaci protipovodňových opatření a významnému nárustu ekostability a biodiverzity území.

Projekt zajistil v řadě prvků návrat k původní koncepci zámeckého parku a rozšířil jeho plochu o rekultivovanou část bývalé zámecké štěpnice, ve které jsou umístěny vzdělávací i relaxační prvky. Vznikl tak unikátní prostor, který respektuje historii a genius loci revitalizovaného území, a současně vytváří nové možnosti pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků městské části.   

  

Původní stav

Základní indikátory projektu:

  • Plocha území nově chráněného proti povodním: 40 618,00 m2
  • Počet zrekonstruovaných památkových objektů: 1 objekt
  • Revitalizace a regenerace dlouhodobě nevyužívaných území a areálů: 5,17 ha (dotčená plocha projektem je 51 728 m², přičemž projekt je rozdělen na část Pod hrází – zámecký park (o ploše 40 931 m²) a část Štěpnice (10 797 m²)
  • Revitalizovaná a regenerovaná veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch: 5,17 ha
  • Počet projektů zaměřených na ochranu proti povodním nebo lesním požárům, případně na další ochranná opatření: 1 projekt
  • Počet návštěvníků revitalizovaných nebo regenerovaných území: 12 000 návštěvníků

Současný stav Současný stav 

Současný stav
 

Podrobné indikátory nebo parametry projektu:

ParametrKvantifikace
Rozloha revitalizované plochy

51 728 m2

 - z toho plocha Pod hrází – stávající zámecký park

40 931 m²

 - z toho plocha Štěpnice

10 797 m²

Rozloha území ochráněná proti povodním

40 618 m²

Množství odstraněné ekologické zátěž (900 tun - část Pod hrází, 775 tun - část Štěpnice)

1 675 tun

Počet nově zbudovaných cvičebních prvků pro seniory - Senior Park

5 prvků

Vzdělávací prvky 

Část Štěpnice: 12 vzdělávacích prvků tematické zahrady (7), naučná stezka (1), příběh rostlin - barevné plochy (4)

Likvidace náletů 

Část Štěpnice: 621 m²
Část Pod hrází: 1 556 m²

Celkem: 2 177 m²

Počet vysázených rostlin

Část Štěpnice
- Trvalky: 5 269 kusů
- Cibuloviny: 500 kusů
- Keře: 866 kusů

Část Pod hrází
- Trvalky: 15 752 kusů
- Půdokryvné dřeviny: 12 549 kusů

Celkem: 34 936 kusů rostlin

Mostky přes Rokytku a prvky v zámeckém parku

4 prvky

Počet vysázených stromů

Část Štěpnice: 31 ks stromů
Část Pod hrází: 2 ks stromů

Celkem: 33 stromů

Sadové úpravy - rozloha trávníku

Část Štěpnice - 4 742 m²
Část Pod hrází
- Založená květnatá louka: 1 583 m²
- Rekonstrukce trávníku:  8 667 m²

Celkem: 14 992 m2

Počet stožárů veřejného osvětlení

Část Pod hrází
- stožárové svítidlo Skaut: 7ks
- zapuštěné zemní LED svítidlo (u vstupů na mostky a vyhlídku): 14ks

Drobný mobiliář

Část Štěpnice
44 ks mobiliáře (15 ks laviček, 7 odpadkových košů, 12 info tabulí, 3 konstrukce pro popínvky, 1 pergola, 6 plastik)
Část Pod hrází
45 ks mobiliáře (36 ks laviček, 9 odpadkových košů)

Ke stažení:

 


„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“

„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“

Registrační číslo CZ.2.16/3.3.00/22064
Program Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků
Žadatel ORANGERY, s.r.o.

investor: Orangery, s.r.o.
Dodavatel : stavba - AAStaši,s.r.o,
vybavení - Benjamin,s.r.o.
Projektant : Ing. Filip Šrail, Zdeněk Novotný
Doba realizace : březen až srpen 2009
Celkové náklady : 6 446 250 Kč

Předmětem projektu bylo dokončení rekonstrukce památkově chráněného objektu zámecké oranžérie, vybavení jeho prostor (rozšíření stávajících prostor o 256 m2) a následné vybavení všech místností objektu. Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity zařízení a služeb, které jsou poskytovány pro děti předškolního věku, pro dětí školního věku formou anglických odpoledních klubů a volnočasových aktivit pro dospělé. Projekt připravil zázemí pro vytvoření 2 nových pracovních míst a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektu. Projekt byl rozčleněn do tří fází. První, předinvestiční fáze byla podle harmonogramu naplánována na období od listopadu 2008 do konce února 2009. Druhá, investiční fáze byla realizována od března 2009 do srpna 2009. Třetí fáze provozní, v této fázi projektu byly otevřeny nově zrekonstruované a nově vybavené prostory dětského a volnočasového zařízení Orangery a byl zahájen běžný provoz realizovaného projektu.


„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“
původní stav
„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“
současný stav

Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území

Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.6/0362
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Žadatel Městská část Praha - Dolní Počernice

Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: FASS,s.r.o.
Projektant: ing. Jan Mayer
Doba realizace: říjen 2007 – červen 2008
Celková náklady: 19,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla revitalizace nádvoří tvořeného památkově chráněnými budovami hospodářského zázemí zámku. Území bylo zdevastováno především neadekvátním využitím ze minulého režimu (omezené budoucí využití, necitlivé stavební zásahy, ekologická zátěž). Projekt je součástí rozsáhlého souboru projektů obnovy výjimečného území tvořeného kulturní památkou Areál zámku a přírodní památkou Počernický rybník. Vedle významného estetického dopadu má i zásadní dopad ekologický a bezpečnostní (kamerový systém).
Ekologická orientace projektu – likvidace staré ekologické zátěže (dosavadní existence bývalé čerpací stanice pohonných hmot, vč. nádrží umístěných v zemi, mycí rampy s lapači olejů, odpadové jímky, násypy dvorního traktu, kultivace a rozšíření zelených ploch).
Dalšími klady projektu bylo vytvoření nové kvality teritoria parkového a přírodního charakteru – estetický vzhled, odstranění nevhodných porostů, budoucí snadná údržba, dobré podmínky pro růst významných stromů a dřevin v parku.
Zlepšena byla kvalita ITS (elektřina, voda, kanalizace).
Revitalizace přispěje k zatraktivnění území pro občany, návštěvníky, investory a NNO a k posílení vztahu obyvatel ke svému bydlišti.
Projekt podpořil vynikající dostupnost celého areálu, a to především pro obyvatele velkého sídliště Černý Most. V areálu se každoročně koná velká řada kulturních, sportovních, společenských a charitativních akcí.


Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
původní stav
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
současný stav

Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně

Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 - Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Žadatel Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP

Investor : Hlavní město Praha – Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel : Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace : srpen – září 2006
Celkové náklady : 9,3 mil.Kč

Účelem stavby bylo odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její přeměna na parkovou plochu včetně umístění menších objektů, které budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků. Projekt je ukončen a v budoucnu bude nedílnou součástí připravovaného přírodního parku „U Čeňku“.

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit ekologicko - estetickou hodnotu městské části Praha - Dolní Počernice rekultivací letité černé skládky a její transformací na rekreačně odpočinkový prostor parku „V Pískovně“. Skládka se nacházela v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní rezervace „V Pískovně". Sanací skládky došlo k eliminaci její značné ekologické zátěže na přírodní rezervaci a na ostatní lokality ochranného pásma. Následnými parkovými úpravami byly odstraněny erozní procesy, ke kterým docházelo v důsledku obnažení svahu a jeho pokrytí ruderálním porostem, a které ohrožovaly akumulační a retenční schopnost krajiny. Byla obnovena přirozená vegetace, čímž se zabránlo osídlení této lokality introdukovanými agresivními rostlinami. Došlo k výsadbě nové zeleně, stromů a keřů, čímž se zvýšila rozloha sídelní vegetace, mající kromě estetického významu také funkci prachového filtru a protihlukové bariéry. V prostotu nové parkové plochy bylo vysázeno 310 kvalitních vzrostlých stromů.


Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
původní stav
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
současný stav

 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem

Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem

Registrační číslo CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 2.2 Příznivé podnikatelské prostředí
Žadatel Praha-Dolní Počernice, Národních hrdinů 6

Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : Vodomont – VS a.s.
Projektant : ing. František Smetana.
Doba realizace : květen 2006 – srpen
Celkové náklady : 10,2 mil. Kč

Záměrem tohoto projektu je vybudování informačního centra, které bude poskytovat informace občanům MČ a tuzemským i zahraničním návštěvníkům MČ. Součástí projektu je i ubytovací kapacita a umístění malého počernického muzea, které ukazuje podmínky, za kterých žili a hospodařili předešlé generace. Celý záměr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu čp.6 ve Staré obci.

Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat historický zdevastovaný objekt a vytvořit zde informační centrum s veřejně přístupným internetem. Centrum podpořilo malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu. Realizací projektu byla posílena informační společnost, vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj v oblasti podnikání a došlo k celkovému zatraktivnění území. Současně vznikla nová pracovní místa s respektováním rovných příležitostí. Vzniklý prostor slouží jako místo pro poskytování informací o akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty, které se budou konat v městské části i celé Praze a nabízí informace z historie i současnosti vybraného území. Pro obyvatele městské části byly zavedeny nové služby – veřejně přístupný internet, kopírování, laminování, prodej vstupenek na kulturní akce v celé Praze, nové regionální muzeum, prodej služeb spojených s dopravou, nové ubytovací kapacity a další drobné služby.


 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
původní stav
 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
současný stav

 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14

Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14

Název Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Žadatel Městská část Praha Dolní Počernice

Investor : MČ Praha - Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o. Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Miroslav Kopáček
Doba realizace : říjen 2005 – červen 2007
Celkové náklady : 27,3 mil. Kč.

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá každým rokem řadu zajímavých kulturních akcí, a proto již delší dobu usilovala o vybudování kulturního centra rekonstrukcí hlavní budovy bývalého pivovaru. Prostory jsou připraveny pro víceúčelové využití - kulturní a společenské akce, klubové, vzdělávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro obyvatele MČ Praha- Dolní Počernice a Prahy 14 a jejího sídliště Černý Most. Předpokládá se i s využívání objektu jinými subjekty formou pronájmu nově rekonstruovaných prostor.

Cílem akce byla rekonstrukce památkově chráněné budovy bývalého pivovaru z 19. stol. v areálu zámku v Dolních Počernicích. Realizace projektu přispěje k prevenci kriminality (kvalitní využití volného času, kamerový systém). V pivovaru se uskutečnila úprava vnitřních prostor (2 nadzemní podlaží), podkroví, fasády, stropů a osvětlení. Bylo revitalizováno okolí, vzniklo 15 parkovacích míst. Vzniklo celkem 1450 m2 plochy pro pořádání akcí a 2 pracovní místa.

Projekt navazoval a doplňoval schválené projekty MČ Dolní Počernice a odboru ochrany prostředí MHMP z 1.výzvy JPD 2. Dopad projektu přesahuje hranice MČ Dolní Počernice především směrem do MČ Praha 14 - sídliště Černý Most. Poptávka po projektu byla doložena ze strany MČ Praha 14 a dalších partnerů.


 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
původní stav
 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
současný stav


Informační memorandum