Přírodní rezervace V Pískovně

Rok vyhlášení rezervace: 1988
Celková rozloha: 7.06 ha
Katastrální území: Dolní Počernice, Hostavice
Kategorie: přírodní rezervace
Důvod ochrany: Mokřadní společenstva v zatopené pískovně. Významné hnízdiště ptactva


Charakteristika území

Území přírodní rezervace je součástí České křídové tabule a je tvořeno převážně opukami a pískovci s řadou míst výskytu písníků, k nimž patří i ten zdejší. Již samotný název území napovídá, že se v těchto místech v nedávné minulosti těžil písek. Důkazem toho jsou vzpomínky dolnopočernických občanů, kterým je dnes padesát a více let a fotografie ze čtyřicátých let minulého století, kdy dopravu písku zajišťovala ještě volská a koňská spřežení. Pak byla pískovna postupně zaplavena a objevily se nálety dřevin. Do pískovny byl později sveden přívod vody z upraveného Svépravického potoka.  Zvýšením hladiny vody v pískovně došlo i k zatopení řady stromů, z nichž většina postupně odumřela a padla do vody, často zůstaly pouze pařezy, vyčnívající dodnes z vody.

Po revitalizaci přírodní rezervace v letech 2009-10 byl v této lokalitě ukončen sportovní rybolov a jako náhradní rybářský revír byl zřízen nedaleký rybník Martiňák.

Původní louka, významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní pískovnou, byla v roce 1981 zastavěna zahrádkářskou kolonií a vznikla zde i provozovna občerstvení.

Vegetace a fauna

Zajímavé jsou výskyty některých druhů rostlin v území, jako je např. kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kamyšník přímořský nebo kakost měkký. Pozoruhodný je i výskyt 12 taxonů vrb, převládá však vrba bílá. Řada vrb ale i jiných dřevin je rozlomená, většina stromů ovšem regeneruje a pahýly poskytují velmi cenné prostředí pro různé druhy hmyzu.
Ze střevlíkovitých brouků, kterých se v území nachází 90 druhů, můžeme jmenovat např. nevšední druhy Lasiotrechus discus nebo Trechoblemus micros. Na rákosové porosty jsou vázaní vzácní motýli travařík velký či zdobníček rákosinový. Z vodních bezobratlých stojí za upozornění bahnitka hladká.

V přírodní rezervaci se vyskytují skokani zelení a hnědí a ropucha obecná. Dále hmyzožravci bělozubka šedá či rejsek obecný, ale i ondatra pižmová nebo lasice hranostaj. Běžně zde hnízdí kachna divoká a lyska černá, ale vyskytují se zde i moudivláček lužní, slípka zelenonohá, kalous ušatý, strnad luční, pěnice černohlavá, pokřovní a hnědokřídlá, budníček větší i menší a desítky dalších druhů. Aby se do území mohl vrátit i dříve běžný ledňáček říční, jehož hnízdění bohužel narušili místní rybáři a který sem v posledních letech pouze zalétal za potravou, byla pro něho upravena pískovcová stěna. Kolmý břeh umožňuje nejen hloubení hnízdních nor, ale je vhodným stanovištěm i pro řadu zástupců blanokřídlých.

Savci jsou zde zastoupeni ondatrou pižmovou a myškou drobnou.

Výčet druhů ptactva, rostlin a živočichů by měl zbystřit naši pozornost a naučit se chovat k přírodní rezervaci lidsky a s vědomím nenahraditelných jedinečností, které se vyskytují v podobných formách po celém území hlavního města Prahy. 

Lokalita je udržována bez rybí obsádky a každé tři roky se zde provádí kontrolní výlov.

Upozornění

Prosíme vás, respektujte hnízdící a klidové ptačí zóny. Mějte své psy při průchodu územím na vodítkách a zdržujte se na cestách. Nevstupujte zbytečně do východní části přírodní rezervace. Vodní hladinu i s plovoucími ptáky stejně nejlépe uvidíte ze západního či jihozápadního břehu.

Park

V 70. letech minulého století se stala z původní rokle pískovny, v místech bývalého zahradnictví pana Movčana, skládka odpadu, na kterou byl tenkrát vyvážen inertní materiál z demolice starých domů na Žižkově. Skládka byla založena v těsné blízkosti dnešní přírodní rezervace, avšak v roce 2006 byla celkově zrekultivována a za podpory strukturálních fondů EU přeměněna na parkovou plochu. Park se zajímavou modelací terénu, malou rozhlednou a kamennou pergolou dnes vhodně dotváří kolorit této velmi zajímavé lokality a slouží k odpočinku nejen místních obyvatel. V budoucnu se společně s přírodní rezervací stane součástí rozsáhlého přírodního parku „U Čeňku“.

Fotogalerie: 
Přírodní rezervace V Pískovně
Přírodní rezervace V Pískovně
Přírodní rezervace V Pískovně
Přírodní rezervace V Pískovně
Přírodní rezervace V Pískovně
Přírodní rezervace V Pískovně