Současný obraz a podoba Dolních Počernic

Městská část Praha - Dolní Počernice zaujímá významnou polohu ve východní části hlavního města Prahy. Přítomnost říčky Rokytky a Velkého počernického rybníka předznamenává její přírodní charakter, jenž je umocněn dalšími přírodními prvky, kterým jsou další potoky - Hostavický, Štěrboholský, Svépravický a Chvalka, rybník Martiňák, přírodní rezervace V Pískovně, Xaverovský háj a zejména pak zámecký park, který je součástí památkově chráněného areálu zámku.

V okolí zastavěné části Dolních Počernic se v současnosti nacházejí rozsáhlé polnosti, jejichž další využití v budoucnosti určuje územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy s funkčním využitím pro výsadby  zelně, bytovou smíšenou zástavbu.

Dalším výrazným prvkem, který poznamenává tvář i život Dolních Počernic je těleso železničního koridoru ve směru Praha – Kolín- Česká Třebová. Tato nejdůležitější železniční tepna v České republice doznala v nedávné minulosti významných stavebních úprav na úseku Běchovice - Libeň a je zcela nepopíratelné, že tyto stavební úpravy příznivě ovlivnily dopad provozu železnice na životní prostředí občanů Dolních Počernic. V oblasti dopravy lze očekávat významnou změnu pro naši městskou část realizací stavby č. 511 - Pražský okruh Běchovice - dálnice D1, kterou by mělo zahájit Ředitelství silnic a dálnic ČR v r. 2019.

Zůstaňme však v současnosti. Snahou vedení městské části je poskytovat svým občanům důstojné podmínky pro život v Dolních Počernicích, a to ve všech oblastech veřejného života. Jak se tato práce daří, posoudí jistě občané a návštěvníci Dolních Počernic sami. Pokud bychom tuto snahu konkretizovali, můžeme být spokojeni s tím, jak u nás funguje školství, zdravotnictví, kultura, sportovní vyžití, využívání volného času, využívání grantové politiky, péče o městskou zeleň a sociální oblast. Velkou snahu vyvíjí vedení městské části v oblasti bezpečnosti obyvatel, ale pro nepředvídatelnost některých přestupků, vandalských a trestných činů se stává prevence proti jejich zamezení velmi náročnou prací s ne vždy uspokojivým účinkem. Bytová politika byla velice aktuálním tématem v letech 2002 - 2004, kdy byly přidělovány byty v bytovém domě č. p. 10. V současné době již  MČ volnými byty nedisponuje a v nejbližší době můžeme spoléhat pouze  na náhodně uvolněné byty, které jsou ve vlastnictví MČ.

Méně již můžeme být spokojeni se současným stavem veřejného pořádku. Přes úpornou a pravidelnou práci, kterou v této oblasti vyvíjí vedení MČ, se nedaří, aby byly naše ulice vždy čisté, bez papírů a jiných odpadků. Zde si musí sáhnout do svědomí všichni občané Dolních Počernic a jejich návštěvníci. V této oblasti je prioritní údržba hlavních veřejných prostranství, tzn. ulice Českobrodská a Národních hrdinů, dále pak okolí autobusových zastávek a okolí nádraží ČD, zámeckého parku a sportovně rekreačních areálů. Tento problém byl částečně eliminován nákupem samosběrného vozu, který byl uveden do provozu v září r. 2014.

Problémem přestává být infrastruktura. Byla dokončena výstavba všech inženýrských sítí. Další stavby infrastruktury v souvislosti s připravovanou bytovou výstavbou na sebe nenechají dlouho čekat. S potěšením lze konstatovat, že většina komunikací v Dolních Počernicích je rekonstruována v rámci tzv. technické vybavenosti města. Zbylé ulice nejsou sice v ideálním stavu, ale jsou bezprašné a většinou s živičným povrchem.

Přibližme nyní současný obraz Dolních Počernic podrobněji. Jejich kolorit dotvářejí zejména významné přírodní lokality, historické budovy a stavby, ale také drobná umělecká díla a plastiky.

Ze staveb můžeme jmenovat kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek, zámeckou oranžérii, bývalý mlýn a pivovar, faru, školu, sokolovnu, několik selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec (dnes sídlo společnosti Median,s.r.o.).

Z přírodních památek se pyšníme největším pražským rybníkem – Velkým Počernickým, rybníkem Martiňák, přírodní rezervací V Pískovně, Xaverovským hájem a zámeckým parkem. Díky naučné stezce se můžeme se všemi významnými stavbami a přírodními výtvory blíže seznámit. Nelze opomenout ani přítomnost 4 památných stromů, které se území Dolních Počernic nacházejí.

Jednou z největších priorit vedení městské části je vytváření co nejlepších podmínek v oblasti školství. Školní výuka je v soustředěna v areálu základní školy, ve kterém se nachází hlavní budova pro 1.stupeň s kuchyní a jídelnou, nová budova pro 2. stupeň, sportovní hala a tzv. učitelský penzion. Celý areál doplňuje školní zahrada, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, tartanový lehkoatletický ovál s doskočištěm, tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal. Přesto je třeba v souvislosti s demografickým vývojem v MČ připravovat podmínky pro výstavbu nové základní školy.

Předškolní výuka je zajištěna v areálu mateřské školy, jejíž kapacita je 108 dětí ve čtyřech třídách včetně kuchyně a potřebného zázemí. Součástí areálu MŠ je i rozlehlá zahrada s mnoha herními prvky a velkým množstvím vzrostlé zeleně. Největší snahou vedení MČ bude v příštích letech docílit rozšíření kapacity mateřské školy o jeden pavilon se dvěma třídami. Vedení MČ bude cíleně podporovat významné celopražské projekty v Dolních Počernicích – Domov seniorů a Rekreační park U Čeňku.

Dokončenou stavbou je i nové golfového hřiště v lokalitě mezi městskými částmi Dolní Počernice, Praha 14 a Horní Počernice. Po jeho uvedení do plného provozu získaly Dolní Počernice hezký sportovní areál, který zvýšil bez  negativních vlivů na životní prostředí jejich celkovou prestiž v rámci hl. m. Prahy.

Nelze opominout uskutečněnou rekonstrukci objektů v areálu bývalého mlýna a pivovaru včetně rozsáhlého nádvoří. Celý areál je využíván ke gastronomickým, kulturním a vzdělávacím účelům.

Konečnou podobu dostává i historické jádro Dolních Počernic, kde byla v r. 2014 dokončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí.

Většina sportovního dění v Dolních Počernicích se odehrává v místní Tělovýchovné jednotě Sokol, která vlastní sportovní areál V Ráji, kde lze provozovat kopanou, tenis, košíkovou, odbíjenou a nohejbal. Dále je k dispozici sokolovna nebo sportovní hala základní školy. Pro veřejnost je vybudován sportovní areál ve Svatoňovické ulici, ve kterém jsou situována dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem. K volnočasovým aktivitám dětí i dospělých slouží několik kilometrů cyklistických stezek, které mají kvalitní živičný povrch a dále pak jsou dětem k disposici  několik dětských hřišť, vybavených rozmanitými herními prvky. Mezi nejvyhledávanější lokality pro odpočinek obyvatel a návštěvníků Dolních Počernic patří rozsáhlý zámecký park, okolí Počernického rybníka a Xaverovský háj.

Základní péče o zdraví našich občanů je zajišťována ve zdravotním centru, které je umístěno v hospodářském pavilonu mateřské školy. Na Českobrodské ulici je občanům k dispozici lékárna, která má u nás dlouholetou tradici. Dobré podmínky jsou vytvořeny též pro naše seniory, kteří mají v budově úřadu kvalitní klubové zázemí a jejich aktivity jsou naší samosprávou všestranně podporovány.

Nákupní možnosti v Dolních Počernicích se v poslední době zlepšily  výstavbou nákupního centra „Billa“ na Českobrodské ul. Naši občané též mohou využívat blízký Europark v sousedních Štěrboholích nebo nákupní centrum na Černém Mostě.

Udržitelný rozvoj Městské části Praha – Dolní Počernice určuje na léta 2010 – 2015 „Strategický plán rozvoje Dolních Počernic“, který byl zastupitelstvem schválen v červnu 2010 a který je významným vodítkem pro práci a rozhodování místní samosprávy. Dalšími rozvojovými dokumenty jsou „Studie regenerace zeleně“, „Urbanistická studie Dolní Počernice – jižní část“ a rozpracovaná „Urbanistická studie Dolní Počernice – sever“. V dohledné době se očekává schválení nového „Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“, (Metropolitního plánu), který však současnou podobu a rozvoj Dolních Počernic nijak významně neovlivní.

V roce 2008 se stala Městská část Praha – Dolní Počernic členem Národní sítě zdravých měst ČR a přihlásila s k dodržování principů Místní Agendy 21. V této hierarchii postoupily Dolní Počernice do kategorie „C“ a staly se v pražském i celonárodním měřítku respektovanou městskou částí.

V období 2006 až 2010 bylo v MČ Praha – Dolní Počernice realizováno 7 významných projektů s podporou EU v programech JPD2 a OPPKv celkové hodnotě 150 mil. Kč. Tyto projekty přispěly významným způsobem k současné podobě historického jádra Dolních Počernic a staly se předmětem uznání jejich obyvatel a obdivu jejich návštěvníků.

Již po čtyři volební období je městská část Praha – Dolní Počernice řízena ustáleným složením samosprávy. Nejvyšším samosprávným orgánem je 15 členné zastupitelstvo městské části. Výkonným orgánem zastupitelstva je 5 členná rada městské části. V čele těchto dvou složek stojí starosta městské části. Výkon státní správy v omezeném rozsahu vykonává Úřad městské části, který je řízen tajemníkem. Nadřízeným správním obvodem je pro Dolní Počernice Městská část Praha 14.  Současný samosprávný model řízení městské části se v Dolních Počernicích osvědčil a lze předpokládat, že v dalším období nedozná výrazných změn. Pokud ano, je to vždy v kompetenci pouze zastupitelstva městské části. Jaká bude budoucnost Dolních Počernic o tom rozhodují sami občané, kteří si své zastupitele volí v komunálních volbách. Podle současné podoby Dolních Počernic se zdá, že doposud nevolili špatně.