Agendy úřadu

Agendy Úřadu MČ Praha–Dolní Počernice

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

Úřad MČ Praha–Dolní Počernice

 • Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
 • Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, rada MČ, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a Statut hl.m.Prahy. Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové (zástupci starosty), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze a Statutem hl.m.Prahy.
 • Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
 • Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice v oblasti samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložila rada, nebo zastupitelstvo městské části
 • pomáhá komisím rady MČ a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti.

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice v oblasti přenesené působnosti

 • vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu.

Tajemník Úřadu městské části  Praha – Dolní Počernice

 • je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městské části Praha-Dolní Počernice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Dolní Počernice a Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice
 • stanoví platy zaměstnancům úřadu městské části Praha-Dolní Počernice podle zvláštních předpisů
 • za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi městské části.

Pracovníci Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice

 • vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti.