Strategie budoucnosti

Dolní Počernice jsou jednou z 57 městských částí hl. m. Prahy. Je to městská část s bohatou historií a s činorodou přítomností. Snahou vedení městské části je a bude dokázat, že Dolní Počernice mají i velký strategický potenciál, jak pro vlastní rozvoj, tak pro rozvoj hl. m. Prahy.

Vždy jsme si vážili skutečnosti, že naši MČ nepostihla masivní zástavba, zejména pak panelových domů a gigantických průmyslových či obchodních center. Tento trend jsme odhodláni zachovat do budoucnosti, i když je zřejmé, že rozvoji výstavby se nemůžeme ubránit. Další rozvoj městské části je dán platným územním plánem hl. m. Prahy, který bude v nejbližších letech nahrazen novým Územním plánem (Metropolitním plánem), který je v současné době ve fázi  projednávání.

Hlavními strategickými dokumenty potřebnými k zajištění udržitelného rozvoje MČ jsou Územní a Strategický plán hlavního města Prahy, dále Urbanistická studie Dolní Počernice – jižní část, rozpracovaná Urbanistická studie Dolní Počernice – sever, Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice a jeho aktualizace, Studie regenerace zeleně MČ Praha – Dolní Počernice, Programové prohlášení Rady MČ Praha – Dolní Počernice a mnoho projektů, které řeší rekonstrukce objektů a rehabilitace přírodních lokalit.

Jedním z nejdůležitějších projektů v MČ je rekonstrukce komunikací. Při skutečnosti, že všechny inženýrské sítě jsou  již vedeny pod povrchem, je rekonstrukce komunikací prioritní stavbou pro zlepšení životního prostředí a dopravy  v Dolních Počernicích. V současné době je dokončena lokalita Vinice, Stará obec, Ráj a z velké části i Vinohrady. V blízké době bude přistoupeno k rekonstrukci zbývajících jednotlivých komunikací. Je možno konstatovat, že tato stavba – TV Dolní Počernice se dostává do závěrečné fáze s předpokladem jejího dokončení do konce volebního období  2014 – 18.

Novodobý rozvoj Dolních Počernic započal realizací bytové výstavby v jižní části při ulici Národních hrdinů. V severní části Dolních Počernic již byla dokončena výstavba 6ti viladomů a v této lokalitě (Za Luhem) dojde v nejbližší době k pokračování výstavby rodinných domů. Před zahájením je výstavba cca 50 rodinných domů na pozemku při ul. Národních hrdinů naproti zdravotnímu centru. Připravují se projekty na zahájení bytové výstavby na Vinici v k.ú. Běchovice. Určité problémy očekáváme v souvislosti s připravovanou industriální zónou v k.ú. Dubeč, která je situována mezi Štěrboholskou radiálou a Českobrodskou ulicí.)

Připravuje se zahájení staveb č. 510 a 511 Běchovice - dálnice D1, tedy napojení Pražského okruhu na dálnici D1 u Říčan. Jedná se o vybudování nové velkokapacitní křižovatky na rozhraní MČ Běchovice, Dubeč a Dolní Počernice u Českobrodské ulice a o další pokračování této dálniční komunikace ve směru na dálnici D1. Současně s touto stavbou by měla být realizována přeložka silnice I/12 – Českobrodská, která povede v pokračování současné Štěrboholské radiály nově mimo zástavbu Běchovic a Újezdu nad Lesy. V úseku Horní Počernice – Běchovice by měla být stávající část Pražského okruhu zkapacitněna na 6 jízdních pruhů. Jaký však bude osud těchto staveb nelze zodpovědně odhadnout, neboť proti jejich realizaci vystupují různé občanské aktivity i některé MČ hl. m. Prahy.

Zda se dočká realizace plánovaná výstavba Technologického parku, nelze zatím s jistotou říci. Od počátku devadesátých let minulého století probíhaly v rámci hl. m. Prahy a MČ přípravy a diskuse k tomuto záměru. Od r. 1998 byly tyto přípravy velice konkrétní a hlavní město na ně vynaložilo značné finanční prostředky. Jednalo se zejména o přípravu území, vyhodnocení vnějších vztahů, vlivu na životní prostředí a vlastně o celou životaschopnost tohoto jistě velmi zajímavého záměru. Podmínkou pro uskutečnění tohoto záměru byla  realizace napojení řešeného území křižovatkou typu diamant z Pražského okruhu mezi Vinicí a Xaverovským hájem, kterou však dotčené orgány státní správy nepodporují. V současné době se dá tento záměr nazvat jako „mrtvý“.

V současnosti je připraveno k realizaci pokračování projektu „Rehabilitace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“, která byla zahájena výstavbou přírodního amfiteátru. Dokončenou stavbou je i nové golfového hřiště v lokalitě mezi městskými částmi Dolní Počernice, Praha 14 a Horní Počernice. Po jeho uvedení do plného provozu získaly Dolní Počernice hezký sportovní areál, který zvýší jejich celkovou prestiž.

Konkrétní podobu získává záměr na výstavbu nové 18 třídní základní školy v Dolních Počernicích, jejímž investorem bude Hl. m. Praha . Zatím je bohužel tato akce pouze ve stadiu projektování.  Připravuje se  též rozšíření mateřské školy Duha ve Svatoňovické ulici o jeden pavilon se dvěma třídami pro 54 dětí.

Naše MČ má ve vlastnictví několik významných budov, pro které Zastupitelstvo MČ určilo jejich konkrétní současné nebo výhledové využití. Některé objekty jsou zrekonstruovány a dlouhodobě pronajaty (Svornost čp. 284, Český statek čp. 7, statek čp. 24). Další menší objekty jako čp. 5, 26, 45, 58, 63, 393, 470 a 600 jsou pronajaty za účelem drobného podnikání, klubové činnosti nebo bydlení.

Nejvýznamnější objekty, které vlastní MČ jsou čp. 10 - úřad MČ a bytový dům, čp. 70 a 810 - základní škola, čp. 587 - mateřská škola a zdravotní centrum, čp. 2 - mlýn, čp. 3 - pivovar, čp. 39 - zámecká oranžérie a čp. 6 a 11. Většina budov má v současné době svoji náplň, ostatní objekty zatím na konečné využití čekají. Areál čp. 2 a 3, tj. mlýna a pivovaru je  MČ pronajat soukromé společnosti za účelem provozu gastronomicko – společenského centra včetně obnovy funkčního pivovaru, čp. 39 - zámecká oranžérie je provozována jako mateřská škola s výukou angličtiny. V čp. 6 je vybudováno informační centrum s veřejně přístupným internetem a malé dolnopočernické muzeum. Objekt čp. 11, který je situován před budovou úřadu v současné době v současné době plní výchovně vzdělávací funkci. V čp. 5 je umístěna pobočka České pošty a místní knihovna.

Většina objektů, které vlastní MČ, je v dobrém stavu a jsou průběžně udržovány. V této souvislosti jsem nucen zmínit havarijní stav střechy čp. 284 – Svornost, který bude nucena naše MČ spolu  s nájemci tohoto objektu v nejbližší době řešit.

 Je zřejmé, že názory na využití vlastních objektů MČ v zastupitelstvu MČ  mohou doznat změn v souvislosti se zájmy budoucích nájemců, které však musí být v souladu s představami naší MČ. V každém případě si vedení naší MČ uvědomuje nutnost péče, kterou je třeba většině objektů věnovat v takovém rozsahu, aby se jejich stav nezhoršoval.

Zvláštní pozornost si zaslouží objekt čp. 45 - hájovna, která je umístěna v centru Xaverovského háje. V současné době je ve velmi špatném stavu a MČ zatím její rekonstrukci nemůže dokončit z důvodu nedořešených majetkových vztahů a nedostatku finančních prostředků.

V rámci rozšíření hřbitova byl vybudován nový shromažďovací objekt s potřebným zázemím. Než dojde k potřebě plně tento objekt využívat ke smutečním obřadům, bude dočasně pronajímán. Budoucnost naší MČ nebude určována pouze realizací připravených projektů a záměrů, ale zejména každodenní neúnavnou prací vedení MČ a všech občanů, kterým záleží na vzhledu okolí svého bydliště. Vedení MČ je  připraveno průběžně a pravidelně pečovat o veřejnou zeleň, veřejný pořádek, čistotu komunikací a všech veřejných prostranství. Dále nechceme zaostávat ve vytváření nové zeleně, dotváření vzhledu některých zákoutí a prostranství, doplňování městského mobiliáře, herních prvků pro děti a v rekonstrukci a doplňování uměleckých děl na území naší MČ.

Nebývalá příležitost pro naši městskou část se naskytla v roce 2004, kdy byly Dolní Počernice zařazeny mezi vybrané MČ, které mohly využívat programy, podporované ze strukturálních fondů EU v programu JPD2.

V rozmezí let 2004 – 2009 bylo realizováno na území MČ 7 investičních projektů, které výrazně posílily možnosti pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit. V této oblasti byla naše MČ zdaleka nejúspěšnější MČ Hl. m. Prahy v čerpání finančních prostředků na 1 obyvatele.

Velkým projektem, jehož realizace byla v r. 2014 zahájena, je vybudování velkého přírodního parku „U Čeňku“ na pozemcích mezi Dolními Počernicemi a Prahou 14 - Černým Mostem v okolí rybníka Martiňák. Zde by měli nalézt široké možnosti pro využívání svého volného času občané všech věkových kategorií obou sousedících městských částí.

Ve fázi realizace je nyní pokračování výstavby hlavního kanalizačního sběrače H, který je v současné době ukončen u mostu přes Rokytku na ulici Národních hrdinů. Tento sběrač bude pokračovat ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem, dále pak povede pod dálničním mostem směrem k Rokytce a podél jejího toku až k cestě k běchovickému nádraží, kde do něj bude napojena splašková kanalizace, vedoucí z areálu bývalých výzkumných ústavů a z MČ Praha – Běchovice. Důsledkem této stavby bude pozdější zrušení PČOV Běchovice a PČOV v Újezdu nad Lesy a tím i zajištěno odvádění splaškových vod, byť přečištěných, mimo Počernický rybník. Tato stavba má být dokončena do konce roku 2015.

Prostřednictvím Odboru ochrany prostředí MHMP byly v Dolních Počernicích již zrekonstruovány a odbahněny všechny vodní nádrže a část vodních toků. Nyní se připravují revitalizace Svépravického a Hostavického potoka, jejichž koryta budou zbavena nevhodných regulací z 2. pol.  20 století a získají novou, přírodě blízkou podobu.

Neméně důležitým projektem celopražského významu, který je v Dolních Počernicích připravován Odborem městského investora MHMP je výstavba domova seniorů. Projekt se nachází v počáteční fázi a lze jen doufat, že nové vedení města mu bude klást odpovídající význam.

Před realizací je výstavba areálu Pro – doma, který bude vybudován mezi drážním tělesem a Českobrodskou ulicí za areálem nákupního centra Billa.

V roce 2010 schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2010 – 2015. Tento dokument  významným způsobem ovlivňuje udržitelný rozvoj MČ v uvedených letech a bude důležitým podkladem pro směrování dlouhodobé strategie rozvoje MČ pro její budoucí samosprávné orgány, které jej budou aktualizovat v podobě do r. 2020.

Významným dokumentem, který je  ve fázi rozpracovanosti, je Urbanistická studie Dolní Počernice- sever. Dopracování této studie bude pokračovat po schválení nového územního plánu HMP (Metropolitního plánu) a bude do budoucna určovat regulativy využití území v severní části Dolních Počernic, když hranici severu a jihu naší MČ určuje drážní těleso železnice Praha-Kolín. Pro úplnost je třeba  uvést, že Urbanistická studie Dolní Počernice – jižní část je již  schválena.

Budoucnost Dolních Počernic zřejmě ovlivní i připravované výstavby velkých obytných celků v jejich blízkém okolí a to zejména na Jahodnici a v Hostavicích. Taktéž pozemky podél Českobrodské ulice ve směru na Běchovice budou v blízké době zastavěny. V této souvislosti se bude jevit  jako diskutabilní záměr výstavby industriálního a administrativního centra v k. ú. Dubeč, které je však situováno na „dolnopočernické“ straně Štěrboholské radiály. S rozvojem batové zástavby můžeme do budoucna počítat i na Vinici, avšak převážně v k.ú. Běchovice. Na tom však nic nemění skutečnost, že jakákoliv výstavba v této lokalitě bude mít všechny vazby a vlivy na naši městskou část.

 Podoba a funkční využití zástavby volných pozemků, jsou již dlouho určeny územním plánem hl.m.Prahy a upřesňovány urbanistickými studiemi. Je vždy na vedení městské části jak si „uhlídá“ funkční využití a vzhled nově zastavěných ploch tak, aby současný charakter Dolních Počernic zůstal zachován. O to se bude vedení MČ snažit při projednávání nového územního plánu (Metropolitního plánu) hl. m. OPrahy.

Vedení MČ se bude snažit aplikovat  nový způsob rozhodování, ke kterému jsme se v r. 2008 přihlásili prostřednictvím Místní agendy 21. Jedná se o intenzivní zapojování široké veřejnosti do problémů a jejich řešení formou komunitního plánování, pořádání „kulatých stolů“ a konáním každoročních veřejných Fór, při kterých budou největší problémy v MČ pojmenovávány. V roce 2008 se naše MČ stala členem Národní sítě zdravých měst ČR. V této organizaci jsme během šesti let udělali velký kvalitativní pokrok od začátečnických aktivit až po uznávanou kategorii C.

Plány vedení MČ na jejím rozvoji zůstávají stále smělé, je jen otázkou, jak je v dnešní, stále těžší době, bude možno uskutečnit.

Dolní Počernice - Ověřovací objemová studie - září 2021

Odkaz od společnosti PDF k plánované výstavbě  https://pdspraha.eu/dolni-pocernice-overovaci-studie-9-2021/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DUBEČ SEVER

Na našich webových stránkách uvádíme dostupné informace, týkajících se dvou investičních záměrů v jižní části Dolních Počernic.

  1. Hl.m. Praha řeší prostřednictvím Pražské developerské společnosti území o rozloze cca 20ha (parc. č. 1493/1naproti prodejně Billa) pro nájemní bydlení.
  2. V k.ú. Dubeč na severní straně Štěrboholské radiály probíhá celoměstsky významná změna územního plánu č. Z 2883/00 vlny V. V rámci této změny se jedná o zainvestování území o rozloze cca 40ha smíšenou zástavbou s pracovním názvem Dubeč – sever.

Upozorňuji, že obě výše uvedené akce jsou ve fázi projednávání a jejich podoba může doznat změn.

O tom, jak projednávalo obě akce naše zastupitelstvo, vypovídají doslovné stenografické záznamy z těchto jednání, které jsou uveřejněné pod odkazem Úřad a samospráva.

Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategický plán rozvoje městské části Praha Dolní Počernice pro období 2023 - 2030

v příloze najdete prezentaci Mgr. Kalivodové