Xaverovský háj

Rozloha: 100,32 ha
Katastrální území: Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, bříza bělokorá, lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh 
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let
Rozloha lesních porostů: 99,06 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 1,26 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor ochrany prostředí MHMP
Údržbu provádějíLesy hl.m. Prahy
Plán péče: bude přiložena příloha

Historie a současnost

Xaverovský háj náležel v minulosti k velkostatku Dolní Počernice.
V roce 1923 velkostatek koupila pražská obec. V roce 1953 převzal tento majetek stát a v roce 1956 převzaly správu Státní lesy, lesní závod Brandýs n. Labem, později lesní závod Zbraslav. Od roku 1998 docházelo postupně k přebírání jednotlivých parcel lesa do majetku hlavního města Prahy, v roce 2002 byl celý les již v majetku obce. Převážná část území patří do katastru obce Dolní Počernice, malá část okolo rybníků na severu patří k obci Horní Počernice, cíp na jeho východě pak do katastrálního území Běchovice. 

Z historických záznamů je známo, že oblast nebyla souvisle zalesněna, na území lesního komplexu se nalézalo několik vesnic, které po jejich zániku během třicetileté války pohltil i s okolními polnostmi les.

V letech 1950 – 1972 byly zalesněny zemědělské pozemky o výměře 40 ha a přičleněny k původnímu lesu. V osmdesátých letech byl pak v západní části vykácen průsek pro výstavbu dálnice pražského okruhu, který od lesa oddělil nejzápadnější cíp. V roce 1982 byl celý les vyhlášen jako přírodní památka.

Rekreace

Díky rozsáhlým porostům dubu a lípy je Xaverovský háj jedním z nejpřírodnějších pražských lesů. Svou polohou, mírným sklonem a množstvím cest a pěšinek láká na procházky i delší výlety. V lese je možné využít i nainstalované lavičky
k posezení pod korunami stromů.
Xaverovský háj je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla, který je největším pražským přírodním parkem. Lesem prochází dvě cyklistické stezky a modrá a žlutá turistická značka. Po žluté značce se můžeme do Xaverovského háje vydat z centra Dolních Počernic a od Počernického rybníka. U bývalé hájovny se tato stezka napojuje na modrou značku, která vede od nádraží v Běchovicích a dále pak pokračuje do Klánovického lesa. V severní části sousedí s lesem přírodní koupaliště u rybníka Eliška. Rybník slouží též jako rybářský revír pro sportovní rybolov. V rámci podpory rekreačního využití lesa byly v posledních pěti letech opraveny všechny hlavní lesní cesty. Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně.

Péče o les

 V současné době je snahou některé nevhodné dřeviny (zejména smrk) nahradit dřevinami původními, včetně jedle. V Xaverovském háji probíhá od roku 2004 snaha o podporu přirozeného zmlazení dubů. Provádí se tzv. clonné seče, kdy se cca 1/3 méně kvalitních stromů postupně odstraňuje, a tím se zvyšuje množství světla dopadajícího na zem.

Zlepšením světelných podmínek se urychlí výškový přírůst přirozeného zmlazení dubu. Clonné seče byly doposud provedeny na cca 6 ha lesa, zejména severovýchodně od hájovny. Obnova lesa zde tedy probíhá bez vysazování stromků lidskýma rukama. Druhou lesnickou zajímavostí Xaverovského háje je vzrostlý březový porost ve východní části lesa. Březový porost zde vznikl náletem břízy do paseky v období hospodaření státních lesů v osmdesátých letech 20. století, kdy vinou nedostatečné péče bříza postupně potlačila původně vysázené dřeviny a plochu zcela ovládla.

V dnešní době je snaha podpořit zbylé jedince dubu a buku, aby zde byl zachován alespoň smíšený les, a nikoli březová monokultura. V rámci lesního hospodaření se v porostech středního věku (20-60 let) provádí probírky a v mladších porostech prořezávky. Xaverovský háj, jako všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, je obhospodařován podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Fotogalerie: 
Xaverovský háj