Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen ZMČ) schvaluje podle § 87, odst. 2 ve znění §66 zákona č. 131/2000 Sb.,    o hl. m. Praze následující jednací řád:

I. Příprava zasedání:

1.Zasedání Zastupitelstva jsou ustavující, řádná a mimořádná.

2. Za přípravu, organizační a technické zabezpečení průběhu zasedání ZMČ odpovídá starosta. V případě jeho delší nepřítomnosti zodpovídá za tuto činnost jeho zástupce.

3. Zasedání ZMČ svolává starosta písemně dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce v termínu a na místo dohodnuté Radou MČ Praha – Dolní Počernice (dále jen RMČ). Pozvánky jsou rozesílány elektronicky tak, aby členové ZMČ obdrželi pozvánku nejméně 10 dnů před zasedáním. Součástí textu pozvánky je návrh programu zasedání ZMČ, projednaný a schválený RMČ. Pozvánka je současně zveřejněna na úřední desce ÚMČ a všech informačních tabulích MČ Praha – Dolní Počernice (dále jen MČ)

4. Mimořádné zasedání se musí konat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena na ÚMČ Praha – Dolní Počernice (dále jen ÚMČ). Mimořádné zasedání může být též svoláno na základě usnesení Rady MČ Praha – Dolní Počernice (dále jen "Rada") nebo na základě rozhodnutí starosty MČ Praha – Dolní Počernice (dále jen starosta)

5. Materiály k projednání jsou členům ZMČ k dispozici v písemné podobě 7 dní před zasedáním ZMČ v pracovní době v kanceláři starosty, mimo pracovní dobu po dohodě se starostou nebo sekretariátem starosty. V elektronické podobě mohou být materiály zasílány průběžně i mimo lhůtu stanovenou Jednacím řádem ZMČ.

6. Návrhy k projednání v ZMČ musí být podány starostovi nejpozději 10 dnů před termínem zasedání ZMČ, musí mít písemnou formu a obsahovat návrh usnesení a jeho odůvodnění. O zařazení návrhů dalších bodů programu ZMČ podaných v pozdějším termínu či přednesených v průběhu zasedání rozhodne ZMČ hlasováním.

7. Nejpozději 7 prac. dnů po zasedání ZMČ budou zápisy zaslány členům ZMČ elektronickou formou. V případě, že zápis není do 7 dnů ověřen, je k nahlédnutí v sekretariátu starosty, kde jsou k nahlédnutí i všechny zápisy z předchozích jednání ZMČ a RMČ.

8. Zasedání ZMČ se zúčastňuje tajemník úřadu MČ s hlasem poradním a zajišťuje zápis z jednání a dobře slyšitelný zvukový záznam, který je uchován nejméně do termínu následujícího řádného zasedání ZMČ.

10. Připomínky členů ZMČ k zápisu z posledního zasedání ZMČ musí být prokazatelně podány v písemné formě do 10 dnů od zveřejnění zápisu na úřední desce jeho zapisovateli. O těchto připomínkách rozhodne ZMČ hlasováním v úvodu následujícího zasedání ZMČ.

 

II. Průběh zasedání zastupitelstva:

1. Starosta nebo v jeho nepřítomnosti zástupce starosty (dále jen předsedající) zahajuje, řídí, uděluje a odebírá slovo, přerušuje a ukončuje diskusi, řídí hlasování a zjišťuje jeho výsledek a dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, vyhlašuje přestávky zasedání a ukončuje zasedání.

2. Členové ZMČ jsou povinni svou neúčast na zasedání ZMČ předem omluvit, pokud byli o konání ZMČ informováni. Účast na jednání stvrzují zastupitelé před jeho zahájením, popř. v průběhu zasedání podpisem do listiny přítomných s uvedením času svého příchodu. Případný předčasný odchod člena ZMČ z jednání zaznamená zapisovatel.

3. Je-li přítomna nadpoloviční většina členů ZMČ, zahajuje se zasedání přesně ve stanovenou dobu, v opačném případě předsedající vyčká ještě 5 minut. V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny, řídí se předsedající dle §60, odst. 6, zák. č. 131/2000 Sb. HMP, tzn. není-li zastupitelstvo MČ usnášeníschopné (§62), předsedající zasedání zastupitelstva MČ ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.

4. V úvodu zasedání ověří předsedající počet přítomných zastupitelů a v souladu s předchozím bodem zahájí schůzi, pověří dva členy ZMČ ověřením zápisu, nechá rozhodnout hlasováním o schválení programu a v případě potřeby nechá zvolit návrhovou komisi. Dále jsou projednány připomínky k zápisu z předchozího zasedání.

5. Jednotlivé projednávané body uvádí v programu zpravidla předsedající nebo jiný pověřený člen ZMČ.

6. Do rozpravy k předkládaným návrhům se přihlašují členové ZMČ zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášených do diskuse, udělí předsedající slovo tomu členovi ZMČ, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo nedodržení obecně platných předpisů formou technické poznámky.

7. Člen ZMČ se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdvižením obou rukou znázorňujících písmeno“T“. V tomto případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Technická poznámka nesmí být diskutujícím zneužívána ve prospěch svého dalšího diskusního příspěvku. V takovém případě odebere předsedající diskutujícímu slovo.

8. Občan MČ Praha – Dolní Počernice má právo vyjádřit se ke všem záležitostem, projednávaným na zasedání ZMČ před hlasováním o nich a to za podmínek, stanovených v čl. II. odst.9 Jednacího řádu.

9. Odbočuje-li účastník zasedání, kterému je uděleno slovo, od předmětu jednání, popř. překročí-li předem stanovenou délku trvání diskusního příspěvku, může mu být po předchozím upozornění předsedajícím odejmuto slovo. Pokud není stanoveno jinak, může být každému účastníku jednání k danému bodu jednání uděleno slovo pouze dvakrát na dobu dvou minut. Pro uvedení projednávaného bodu může předkladatel využít dobu maximálně 5 minut. Další prodloužení trvání diskusních příspěvků musí být schváleno zastupitelstvem MČ. Do diskusních příspěvků zastupitelů může vstupovat předkladatel doplňujícími, či vysvětlujícími poznámkami.

10. ZMČ může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma či více bodům programu.

11. Do rozpravy se lze přihlásit do té doby, dokud diskuse nebyla prokazatelně ukončena a předsedající neudělil závěrečné slovo předkladateli.

12. Po zahájení hlasování předsedajícím již není možno pokračovat v diskusi.

13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZMČ. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

14. Zasedání ZMČ se zúčastňují i další osoby přizvané starostou nebo RMČ. Tyto osoby odpovídají na dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ, které na ně byly vzneseny. Jinak mohou zasahovat do jednání pouze se souhlasem ZMČ.

15. Účastník jednání, který ruší průběh zasedání ZMČ může být z jednací místnosti předsedajícím vykázán.

 

III. Příprava usnesení ZMČ:

1. Návrh usnesení předkládá v písemné formě předkladatel, příp. návrhová komise na základě původního materiálu. Každý člen ZMČ je oprávněn podat k navrženému usnesení protinávrh v písemné formě, a to na předepsaném tiskopisu, který musí být na každém zasedání ZMČ k dispozici.

2. Usnesení je formulováno stručně a věcně, včetně termínu plnění a určení zodpovědnosti za plnění.

3. V případě potřeby návrh usnesení posuzuje a jeho upravenou verzi ZMČ předkládá návrhová komise, kterou k tomu schválilo ZMČ.

4. O jednotlivých bodech usnesení i o celém usnesení se hlasuje po ukončení rozpravy k jednotlivým bodům jednání.

5. Usnesením ZMČ se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti Radě, starostovi, výborům ZMČ, Úřadu MČ a tajemníkovi úřadu MČ.

 

IV. Hlasování:

1. Byla-li rozprava ukončena, nebo nehlásí-li se někdo o slovo k protinávrhu, vyzve předsedající členy ZMČ, aby o návrhu usnesení hlasovali.

2. Hlasování se provádí zpravidla zvednutím ruky, avšak kterýkoli člen ZMČ může navrhnout jinou formu hlasování (např. tajné nebo jmenovité). Jinou formu hlasování musí schválit nadpoloviční většina všech členů ZMČ a v případě potřeby je povinen technicky zabezpečit hlasování předsedající nebo tajemník.

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, nechá předsedající hlasovat nejprve o navržených změnách v opačném pořadí, než v jakém byly návrhy podány.

4. Schválením jednoho znění libovolné části usnesení se považují ostatní navrhované varianty znění této části usnesení za nepřijaté. V zápise se pak uvádějí pouze ty návrhy usnesení, o kterých bylo hlasováno.

5. Předsedající k hlasování vyzývá v následujícím pořadí:

 1. Kdo hlasuje pro navrhované znění usnesení?
 2. Kdo hlasuje proti navrhovanému znění usnesení?
 3. Kdo se zdržel hlasování?

6. Hlasování musí být pokaždé dokončeno v souladu s výše uvedeným bodem jednacího řádu (aby mohla být ověřena správnost výsledků hlasování).

7. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů.

 

V. Dotazy, připomínky a podněty:

1. Dotazy, připomínky i podněty jsou předkládány písemně nebo ústně členy ZMČ, nebo ostatními přítomnými občany.

2. V případě, že tazatel nedostane uspokojující odpověď na svůj dotaz v průběhu zasedání ústně, zajistí starosta, aby odpověď byla podána tazateli písemně do 30 dnů.

3. Na jednání ZMČ se neprojednávají připomínky a podněty běžného charakteru, které mohou v průběhu období mezi zasedáními ZMČ operativně vyřešit pracovníci ÚMČ nebo RMČ.

 

VI. Projednávání činnosti RMČ:

1. Zápisy z jednání RMČ jsou k dispozici členům ZMČ do 7 dnů po jednání RMČ v sekretariátu starosty. Elektronicky budou zápisy zaslány členům ZMČ až po jejich podepsání dvěma členy RMČ.

2. Člen zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy a na předsedy výborů ZMČ. Ústní dotazy a podněty členů zastupitelstva jsou zařazeny jako poslední bod jednání ZMČ. Pokud není na dotazy odpovězeno obratem ústně, musí být odpověď dána písemně nejpozději do 30 dnů.                                                          

 

VII. Ukončení a přerušení zasedání ZMČ:

1. Předsedající ukončí nebo přeruší zasedání ZMČ v těchto případech:

 1. Program zasedání je vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Počet přítomných zastupitelů klesne pod nadpoloviční počet zvolených členů ZMČ.
 3. Nadpoloviční většina zvolených členů ZMČ hlasuje pro ukončení zasedání.
 4. Je znemožněno nerušené jednání ZMČ.

2. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž by byl vyčerpán pořad jednání, svolá předsedající pokračování zasedání nejpozději do 14-ti dnů od přerušeného jednání ZMČ.

 

VIII. Výbory zastupitelstva:

1. Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory ZMČ.

2. ZMČ na návrh rady volí předsedu výboru z řad členů ZMČ, členy výboru z řad členů ZMČ a občanů a tajemníka výboru z řad pracovníků úřadu MČ.

3. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ. RMČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem. Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ; radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

4. ZMČ zřizuje vždy výbor finanční a kontrolní.

5. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ.

 

IX. Organizačně technické zabezpečení jednání ZMČ:

1. O průběhu zasedání ZMČ se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta. Odpovídá také za evidenci jednotlivých usnesení ZMČ.

V Zápisu se uvádí:

 1. den a místo jednání
 2. hodina zahájení a ukončení, event. doba přerušení
 3. jména určených ověřovatelů zápisu a členů návrhové komise
 4. jména přítomných, omluvených i neomluvených členů ZMČ
 5. schválený pořad jednání
 6. stručný a objektivní popis průběhu projednávání jednotlivých bodů zasedání, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
 7. stručné a objektivní záznamy o dotazech, připomínkách a podnětech

2. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

3. Zápisy ze zasedání ZMČ jsou vždy zveřejněny na úřední desce a souhrnné informace o zasedáních ZMČ v místním tisku.

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 3. 3. 2003.

Poslední změny - usnesení ZMČ č. 10/2 ze dne 9.10. 2023

 

Zbyněk R i c h t e r,  v. r.                               MUDr. Pavel Boček, v. r.

starosta MČ                                                   zástupce starosty

MČ Praha-Dolní Počernice                            MČ Praha-Dolní Počernice