Stavební akce

Akce realizované MČ Praha-Dolní Počernice, ukončené

 1. Realizace památníku Milénia na Českobrodské ul.
  Akce byla ukončena včetně slavnostního odhalení v r. 2000.
 2. Výstavba sportovního areálu v ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena v r. 2001 včetně umělého osvětlení.
 3. Výstavba veřejného sportoviště Svatoňovická
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 4. Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 5. Informační centrum
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2.
 6. MŠ Duha - modernizace kuchyně
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 7. Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 (pošta, knihovna)
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 8. Odstranění ekologické zátěže na levém břehu Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2004.
 9. Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 10. Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb vodomilných rostlin
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 11. Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů
  Tato akce byla ukončena v r. 2009.
 12. Rekonstrukce hřbitova (cestní síť rozptylová loučka, kolumbárium, centrální kříž)
  Akce byla realizována průběžně, byla ukončena v r. 2004.
 13. Rozšíření hřbitova - kolumbárium, obřadní síň, plačící skála
  Tato akce byl ukončena v I. pol. 2010.
 14. Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních Počernicích
  Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8.5.2010.
 15. Realizace moderní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 26.10.2006.
 16. Realizace naučné stezky Dolní Počernice
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 17. Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3
  Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010.
 18. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena, ve výhledu lze uvažovat s jejím pokračování.
 19. Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25.10.2010, vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne 11.6.2011.
 20. Nový reliéf Mistra Jana Husa
  Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1.9.2011 na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti zahájení školního roku 2011-2012.
 21. Centrum environmentálního vzdělávání - nerealizováno
  Tato akce nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována. Areál mlýna a pivovaru byl MČ pronajat soukromému subjektu. V současné době je využíván ke gastronomickým, kulturním, společenským a sportovním účelům a je průběžně rekonstruován.
  O ukončení akce bylo rozhodnuto v r. 2012.
 22. Rozšíření sítě cyklostezek - MČ, HMP
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 23. Nákup objektu čp. 366
  Nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
 24. Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393
  Jednalo se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ včetně půdních vestaveb. Tato akce se změnila rozhodnutím ZMČ na prodej výše uvedených nemovitostí. V současné době je již prodej uskutečněn, akce byla v r. 2013 ukončena.
 25. Nástavba jedné třídy na 1. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v lednu r. 2000.
 26. Nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v r. 2006.
 27. Vybudování Zdravotního centra v hospodářské části MŠ DUHA
  Akce byla ukončena.
 28. Výstavba dětského hřiště u Rokytky
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 29. Rekonstrukce kanalizace v ul. V Pařezinách a Národních hrdinů
  Jedná se odstranění následků povodně v r. 2013.
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 30. Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 31. Navýšení levého břehu Rokytky v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 32. Obnova zděného oplocení zámeckého parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 33. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10% z celkové ceny stroje. Stroj byl uveden do provozu v září 2014.
 34. Rekonstrukce objektu čp. 11
  Akce byla ukončena v září 2014, objekt slouží k výchovně vzdělávacím účelům.
 35. Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2015 v rámci revitalizace zámeckého parku.
 36. Geologická zahrada
  Tato akce byla realizována z grantového systému MHMP pro oblast životního prostředí v r. 2013. Expozice zahrnuje 12 ks vzorků hornin z hl. m. Prahy a blízkého okolí v podobě velkých kamenů včetně odborných popisek formou naučné stezky a je umístěna na nově realizované parkové ploše mezi počernickým hřbitovem a PR V Pískovně. MČ uvažuje o realizaci II. etapy geologické zahrady.
 37. Rekonstrukce objektu čp. 284 - Svornost, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci ukončila spol. Svornost s.r.o. na své náklady v r. 1992 s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní společenské akce.
 38. Rekonstrukce čp. 7 - Penzion Český statek, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady v r. 1993 spol. Český statek s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní a společenské akce.
 39. Rekonstrukce čp. 24 - BeA, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provádí průběžně na své náklady spol. BeA s využitím pro sídlo firmy, která se zabývá obchodem s nářadím a spojovacím materiálem.
 40. Jezdecký klub Počin
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, JK Počin vybudován na vlastní náklady pro chov huculských koní za účelem práce s mládeží a hipoterapie.
 41. Jezdecký oddíl Vavroušek
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, areál je vybudován na náklady JO za účelem práce s mládeží a chovu parkurových a dostihových koní.
 42. Rekonstrukce objektu 312 - Fresco gusto, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady spol. Fresco gusto v r. 2012 s využitím provozu kavárny, cukrárny a pekárny.
 43. Rekonstrukce areálu mlýna čp. 2 - dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu byla na náklady spol. Počernický pivovar zrekonstruována hlavní budova mlýna v r. 2013 s gastronomickým využitím a hospodářská budova mlýna v r. 2014 s využitím relaxačního centra.
 44. Přemístění Mariánského sloupu - kulturní památka
  Tato akce se uskutečnila v průběhu roku 2017. Sloup byl přemístěn z Podkrkonošské ul. do prostoru v okolí čp. 11 a stal se tak součástí historického jádra Dolních Počernic.
 45. MŠ Duha - rozšíření
  Jedná se o rozšíření MŠ o další pavilon ve směru k Rudníkovské ulici. V rámci nového pavilonu byly vybudovány 2 nové třídy s potřebným zázemím. V rámci výstavby došlo i k posílení kapacity kuchyně a parkovacích míst v okolí MŠ. Zahájení provozu nových prostor je předpokládáno v září r. 2018/19. Akce byla financována hl. m. Praha, zhotovitelem byla PP 53 a.s..
 46. Rekonstrukce hlavní části bývalého pivovaru čp. 3 - dlouhodobě pronajato
  Objekt je majetkem MČ a dlouhodobě pronajat spol. Počernický pivovar s.r.o.. Na náklady nájemce proběhla rekonstrukce hl. části objektu čp. 3, v němž byla obnovena varna piva, zahájen provoz pivnice a doprovodných gastronomických aktivit se zapojením tzv. ledových sklepů. V dalších částech budovy je umístěno administrativní zázemí provozu a provozu údržby areálu. Východní část budovy slouží jako 5-hvězdičkové fitness centrum.

Akce, realizované hl.m. Prahou v Dolních Počernicích, ukončené

 1. Odbahnění Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou v rámci stavby Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka.
 2. Revitalizace rybníku Martiňák
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 3. Likvidace skládky u expresního okruhu
  Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického rybníka v r. 2006.
 4. Rekultivace skládky, lokalita „ V Pískovně“
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 5. Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 6. Rekonstrukce čp. 10 (úřad MČ, bytový dům)
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 7. Zelený ochranný pás proti spalovně TKO
  Tato akce byla dokončena v r. 2009, zbývá provést pouze lokální výsadby zeleně.
 8. Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů k hájovně
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 9. Rozšíření sítě cyklostezek
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 10. Rekonstrukce a odbahnění PR V Pískovně
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 11. Revitalizace Hostavického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 12. Revitalizace Svépravického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 13. Kruhový objezd
  Tato akce byla ukončena v září r. 2015. Jednalo se o realizaci minikruhového objezdu na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad Rybníkem. Účelem této akce bylo zvýšit bezpečnost silničního provozu v okolí základní školy. Akci realizovala Technická správa komunikací v programu BESIP. Akce byla ukončena v r. 2015.
 14. Výsadba lesoparku „Vinice“
  Akce byla  ukončena v r. 2010.
 15. Výsadby zeleného pásu podél Hostavického potoka a Štěrboholské radiály
  Akce byla prováděna v průběhu let 2001 - 2014. Je ukončena.

 

Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce rozestavěné

 1. Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha Dolní Počernice
  Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. MČ zajistila v I. pol. r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci „Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem pro realizaci této akce. V r. 2013 byly provedeny úpravy na cca 500 stromů v MČ v rámci grantového systému hl. m. Prahy.
   
 2. Rehabilitace zámeckého parku
  V r. 2009 byl vybudován nový vstup do zámeckého parku z ulice Ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky a část cestní sítě. V září r. 2015 byla zrevitalizována podstatná část zámeckého parku včetně bývalé štěpnice v rámci projektu "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích".
  Dnes je zajišťováno výběrové řízení na rehabilitaci zbylé, tzv. francouzské části zámeckého parku, kterou bude dotvořena historická část Dolních Počernic. Její postupná realizace se předpokládá v návaznosti na zajištění fin. prostředků s podporou HMP.  
   
 3. Rekonstrukce hájovny čp. 45
  Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a část oplocení areálu, na podzim r. 2015 byla dokončena oprava oplocení areálu hájovny, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny.
  Stavba je nyní pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
   
 4. Rekonstrukce a doplnění herních a cvičebních prvků
  Tuto akci lze považovat za průběžnou. V r. 2011 byla instalována v prostoru u čp. 26 u Rokytky lanová věž a další herní prvky, které mají u veřejnosti velice kladnou odezvu. V r. 2013 byly spol. Počernický pivovar s.r.o. nainstalovány herní prvky v těsné blízkosti přírodního amfiteátru v zámeckém parku.

  V r. 2018 byl v prostorách štěpnice vybudován fitpark - venkovní sportoviště určené pro cvičení s vlastní tělesnou vahou. 

  Financování dalších herních a cvičebních prvků se přepokládá z grantového systému hl. m. Prahy nebo v rámci realizace investičních záměrů na bytovou výstavbu.
   

 5. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Během posledních let bylo zrekonstruováno osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková rekonstrukce 6 učeben ve staré budově ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace, topného systému a odpadního potrubí, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ. V r. 2013 se uskutečnila rekonstrukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně. Z grantového systému MHP byly provedeny úpravy zeleně při vstupu do obou traktů školy. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení kvality výuky lze předpokládat výhledově pokračování modernizace ZŠ dílčími úpravami zařízení ZŠ.

Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce nové, připravované

 1. Výstavba nové základní školy
  Hl. m. Praha schválila v rozpočtu na r. 2018 částku ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost. Přípravu stavby zajišťuje Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Projektantem stavby je Obermayer Helika a.s..
   
 2. Odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity na objektech MČ
  Jedná se o:
  - Základní škola Národních hrdinů 70
  - Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584.
  Obě akce budou provedeny v rámci rozšíření obou školských zařízení.
   
 3. Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
  Jedná se o dotvoření prostoru v okolí budovy ÚMČ Praha - Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. V r. 2014 byla ukončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí. Následně sem byly přemístěny dřevěné plastiky "Bohyně deště" a v r. 2017 přemístěna kult. památka Mariánský sloup. Okolí objektu zbývá dotvořit vhodnou okrasnou výsadbou. Dále je k dotvoření centra obce nutno provést rekonstrukci objektů čp. 366, 25 a 26 a francouzskou část zámeckého parku.
   
 4. Využití objektů čp. 26 (Počin) a 366
  Objekt čp. 26 využívá v současné době o.s. Počin ke klubové činnosti. V budoucnu je nutno zabývat se neutěšeným stavem objektu čp. 26 a jeho stávajícím využívání. Dále je nutno zabývat se využitím ideální poloviny čp. 366 včetně jeho rekonstrukce, která zajistí dotvoření historického jádra Dolních Počernic.
   
 5. Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
  V r. 2015 tento odkoupila za účelem dotvoření historického jádra Dolních Počernic se záměrem na jeho rekonstrukci a následné využití jako zázemí pro údržbu majetku MČ. V r. 2017 došlo k dostavbě a kolaudaci garáže, která je využívaná jako zázemí údržby MČ. MČ má zajištěno územní a stavební rozhodnutí na úpravy objektu. V současné době je podán grant na financování tohoto záměru u HMP, v návaznosti na přidělení finančních prostředků bude přistoupeno k realizaci rekonstrukce celého objektu.

Akce MČ Praha-Dolní Počernice, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 - Praha a Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

 1. Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – JPD 2
  Akce byla  ukončena v r. 2006.
 2. Společné kulturní centrum MČ Praha-Dolní Počernice a Praha 14 – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 3. Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem – JPD2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 4. Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 5. Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9.2016.
 6. Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – OPPK
  Objekt zámecké oranžérie je majetkem MČ, dlouhodobě pronajat. Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžerie s využitím školského a vzdělávacího zařízení, investorem byla spol. Orangery s.r.o..

Akce hl. m. Prahy, realizované v MČ Praha-Dolní Počernice ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 - Praha a Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

 1. Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka - JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2006.
 2. Rekultivace skládky - lokalita V Pískovně - JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 3. Revitalizace Hostavického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9.2015.
 4. Revitalizace Svépravického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena 30.9.2015.
 5. Rekreační park U Čeňku - OPPK
  První etapa (pouze část) tohoto rozsáhlého projektu byla ukončena v závěru roku 2015. Předpokládá se pokračování této akce dokončením I. etapy a III. etapou.

Akce, realizované MČ Praha-Dolní Počernice z Operačního programu Životní prostředí

 1. Revolvingový fond MŽP
  V rámci tohoto fondu vypracovala v r. 2010 MČ svůj Strategický plán rozvoje, Studii regenerace zeleně, umístila 19 odpadkových košů a košů na psí exkrementy, 6 cyklistických stojanů, vysadila 27 stromů, v MŠ Orangery bylo osazeno rozárium a ZŠ byla vybavena materiálem na výtvarnou výchovu.
 2. Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost, Praha-Dolní Počernice
  Akce byla ukončena k 30.11.2015.
 3. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10%. Samosběrný vůz je v provozu od r. 2014.

​Akce, realizované hl. m. Prahou v MČ Praha-Dolní Počernice

1. TV Dolní Počernice - rekonstrukce komunikací, stavba 0134

Tato dlouhodobá akce proběhla v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha-Dolní Počernice:
A)   Vinohrady
B)   Stará obec
C)   V Ráji
D)   Vinice

A)    Vinohrady

Ulice zrekonstruované:
V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – cca 80 m),  Strážkovická, Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská (pouze v úseku mezi Listopadovou a Rudníkovská - 50 m), Dubenecká, U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem).

Zbývá zrekonstruovat:
Úpická (v r. 2016 bude přepracována projektová dokumentace)
Podkrkonošská (zahájení rekonstrukce se předpokládá v r. 2016)
část Listopadové (mezi Strážkovickou a Úpickou, zahájení není stanoveno)
Makovská, Dolnobranská, Jinonická (zahájení není stanoveno)

B)   Stará obec

Ulice zrekonstruované:
Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku, V Čeňku, K Čihadlům, Za Luhem, U Koní.

Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák), na rekonstrukci a trasování této ulice bude mít vliv budoucí výstavba Domova seniorů.

C)    V Ráji

Ulice zrekonstruované:
Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská (včetně prostoru u nádraží ČD), Českobrodská (okolí zastávky MHD před „Barborkou“), Ke Hrázi.

Připravuje se rozšíření parkovacích stání v prostoru zastávky ČD ve směru do centra.

D)    Vinice

Ulice zrekonstruované:
Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů za velkostatkem čp. 4), Nad Rybníkem (úsek od dálničního mostu k ul. U Výzkumu), Příchovická, Bezděkovská, Libotovská, U výzkumu, V Pařezinách, V Padolině (úsek od Pražského okruhu k ul. V Pařezinách).

Zbývá zrekonstruovat:
V Padolině (část od Pražského okruhu k ul. Nad Rybníkem)
Nad Rybníkem (část od ul. Národních hrdinů k Pražskému okruhu)

Ulice Českobrodská a Národních hrdinů jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací).

Vybudování pěšího a cyklistického propojení podél Českobrodské ul. ve směru na Běchovice
Stavba bude realizována v rámci TV Dolní Počernice s podílem účasti soukromých investorů.

 

2. Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic
Tato veřejně prospěšná stavba byla na území MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2018 dokončena.  

3. Rekonstrukce ul. Národních hrdinů
Rekonstrukce povrchu této komunikace v úseku od mostu přes Rokytku ke křížení s ul. Nad Rybníkem, negativně dotčeného realizací veřejně prospěšné stavby – Výstavba kanalizačního sběrače H, byla provedena v r. 2017. Její součástí bylo rozšíření parkovacích možností před základní školou.

Další investiční akce, připravované hl. m. Prahou v MČ Praha-Dolní Počernice

 1. Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  V r. 2017 byla zrekonstruována mostovka vč. vnitřních chodníčků. Průjezd byl rozšířen o 20 cm. Později budou zrekonstruovány pěší lávky po obou stranách mostu.
   
 2. Bytové domy Dolní Počernice – jih
  Akce má již stavební povolení, její zahájení je závislé na rozhodnutí  hl. m. Prahy. Jedná se o standardní bytovou zástavbu vč. občanské vybavenosti s 310 bytovými jednotkami a polyfunkčním objektem, včetně řešení parkování.
   
 3. Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Stavba je projektově připravena (SP), zahájení je závislé na rozhodnutí hl.m. Prahy.
   
 4. Domov seniorů
  Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Stavba bude pravděpodobně realizována soukromým investorem. Je uvažováno s počtem cca. 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami včetně zdravotnických zařízení pro veřejnost.
  V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení výstavby tohoto sociálního zařízení záleží na rozhodnutí samosprávných orgánů hl. m. Prahy.
   
 5. Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“
  Stavba je většině situována v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. Tato akce je zařazena mezi investiční priority hl. m. Prahy. V r. 2015 byla dokončena část I. etapy. MČ usiluje o realizaci III. etapy na území, přiléhajícím k Dolním Počernicím. Pokračování akce závisí na rozhodnutí hl. m. Prahy.
   
 6. Zámek čp. 1
  V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla provedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. Národních hrdinů a balustráda schodiště.
  Hl. m. Praha připravuje celkovou rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.
   
 7. Realizace a rozvoj hypostezek a cyklostezek
  Hypostezky i cyklostezky by měly být realizovány v rámci pokračování projektu rekreačního parku „U Čeňku“.
   
 8. Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích
  Hl. m. Praha schválila v rozpočtu na r. 2018 částku ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost. Přípravu stavby zajišťuje Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Projektantem stavby je Obermayer Helika a.s..
   
 9. Parkovací stání před zastávkou ČD
  Jedná se o rozšíření parkovacích možností u nádraží ČD v Dolních Počernicích za účelem zvýšení komfortu obyvatel v případě využívání vlakové přepravy. Její pokračování je odvislé od zajištění finančních zdrojů.

Investiční akce se střednědobým výhledem, zajišťované v MČ Praha-Dolní Počernice jinými investory a akce jimi již ukončené

 1. Pneuservis - Šafránek
  Stavba byla ukončena v r. 2011.
 2. Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň, investor SŽDC
  Stavba byla ukončena v r. 2008.
 3. Výstavba 18-jamkového golfového hřiště - Golf Resort
  Akce byla ukončena v r. 2010, hřiště je v plném provozu.
 4. Výstavba nákupního centra Billa
  Stavba na Českobrodské ul. byla ukončena v r. 2012.
 5. Rekonstrukce velkostatku čp. 4
  Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve vlastnictví hl. m. Prahy je do r. 2016 pronajato. O jeho dalším využití rozhodne hl. m. Praha.
 6. Výstavba hypomostu přes Rokytku
  Tento most by měl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku v místech prodloužení ul. Hruškovské k PR V Pískovně a dále do Rekreačního parku U Čeňku, ke golfovému hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa.
 7. Přemostění Pražského okruhu
  Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel.
 8. Výstavba respitního centra Sluneční domov
  Budova respitního centra je situována při ul. Národních hrdinů poblíž areálu bývalého autosalonu a servisu Auto Exner – AUDI. Účelem centra je trvalá moderní péče internátního charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba byla dokončena na přelomu r. 2017/18. Běží zde program komunitního centra pro handikepované, který je součástí projektu EU.   
 9. Opravy kostela Nanebevzetí p. Marie
  Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy v oblasti památkové péče.
 10. Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice
  Tato akce zdárně probíhala za přispění finančních prostředků státu, hl. m. Prahy, MČ Praha-Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina staveb na sportovních zařízení TJ a jejich zázemí je již realizována a slouží k volnočasovým aktivitám našich obyvatel.
 11. Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
  v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality. Akce byla ukončena v r. 2013.
 12. Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“
  Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních Počernic. Investorem je spol. Sekyra group (Počernice I a II s.r.o.).
  Je ukončena výstavba 6 viladomů. Stavba dále pokračuje individuální výstavbou 62 rodinných domů (etapa II.).
 13. Výstavba areálu „PRO-DOMA“
  Prodejna stavebnin byla otevřena v 3/2018. Je situována na pozemku mezi Českobrodskou ul. a drážním tělesem ve směru na Běchovice. Součástí výstavby byla vybudována i cyklostezka podél Českobrodské ul..
 14. Bytová zástavba – projekt "Nová Úpická"
  Akce v současné době probíhá na pozemcích mezi ul. Nár. hrdinů a U konečné, severně od bývalého areálu autosalonu a servisu Auto Exner – Audi. Investorem je spol. Galstian&Galstian s.r.o.. Celý projekt se dělí celkem na 3. etapy:
  Etapa A - výstavba 50 rodinných domů - byla realizována.
  Etapa B - probíhá výstavba třípodlažních a čtyřpodlažních cihlových bytových domů s celkem 203 byty, garážovými i venkovními parkovacími stáními a nebytovými obchodními jednotkami.
  Etapa C - výstavba této etapy bude zahájena po dokončení etapy B. Zde je plánována výstavba bytových domů o objemu 122 bytových jednotek.
 15. Výstavba automobilového centra SUZUKI - Českobrodská ul.
  Připravuje se rozšíření autosalonu v objektu bývalého kina čp. 34 spol. Autosalon Ters s.r.o..
 16. Autokempink Sokol – CR Camping
  Pozemek je v majetku TJ Sokol, areál autokempu je průběžně zdokonalován spol. CR – Camping.