Stavební akce

Akce realizované MČ Praha-Dolní Počernice, ukončené

 

 

 1. Realizace památníku Milénia na Českobrodské ul. 
  Akce byla ukončena včetně slavnostního odhalení v r. 2000
 2. Výstavba sportovního areálu v ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena v r. 2001 včetně umělého osvětlení
 3. Výstavba veřejného sportoviště Svatoňovická
  Akce byla ukončena v r. 2002
 4. Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2
  Tato akce byla ukončena v r. 2006
 5. Informační centrum
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2 
 6. MŠ Duha – modernizace kuchyně
  Tato akce byla ukončena v r. 2006
 7. Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 (pošta, knihovna)
  Tato akce byla ukončena v r. 2007
 8. Odstranění  ekologické zátěže na levém břehu Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2004
 9. Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2007
 10. Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb vodomilných rostlin
  Tato akce byla ukončena v r. 2008
 11. Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů
  Tato akce byla ukončena v r. 2009
 12. Rekonstrukce hřbitova (cestní síť rozptylová loučka, kolumbárium, centrální kříž)
  Akce byla realizována průběžně, byla ukončena v r. 2004
 13. Rozšíření hřbitova – (kolumbárium, obřadní síň, plačící skála)
  Tato akce byl ukončena v I.pol. 2010
 14. Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních Počernicích
  Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8. 5. 2010
 15. Realizace novodobé sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 26.10. 2006
 16. Realizace naučné stezky Dolní Počernice
  Akce byla ukončena v r. 2008
 17. Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp.3
  Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010 
 18. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena, ve výhledu budou prováděny pouze drobnější úpravy
 19. Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25. 10. 2010, vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne 11. 6. 2011.
 20. Nový reliéf Mistra Jana Husa
  Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1. 9. 2011 na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti zahájení školního roku 2011 – 2012
 21. Rozšíření sítě cyklostezek – MČ, HMP
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 22. Nákup objektu čp. 366
  Nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
 23. Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393
  Jednalo se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ včetně půdních vestaveb. Tato akce se změnila rozhodnutím ZMČ na prodej výše uvedených nemovitostí. V současné době je již prodej uskutečněn, akce byla v r. 2013 ukončena.
 24. Nástavba jedné třídy na 1. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v lednu r. 2000
 25. Nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha 
  Akce byla ukončena v r. 2006
 26. Vybudování Zdravotního centra v hospodářské části MŠ DUHA
   Akce byla ukončena v r. 
 27. Výstavba dětského hřiště u Rokytky
  Akce byla ukončena v r. 2010
 28. Rekonstrukce kanalizace v ul. V Pařezinách a Národních hrdinů
  Jedná se odstranění následků povodně v r. 2013
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 29. Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 30. Navýšení levého břehu Rokytky v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2013
 31. Obnova zděného oplocení zámeckého parku zničeného povodní
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 32. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10% z celkové ceny stroje. Stroj byl uveden do provozu v září 2014.
 33. Rekonstrukce objektu čp. 11
  Akce byla ukončena v září 2014, objekt slouží k výchovně vzdělávacím účelům
 34. Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2015 v rámci revitalizace zámeckého parku
 35. Geologická zahrada I.etapa
  Tato akce byla realizována z grantového systému MHMP pro oblast životního prostředí v r. 2013. 
 36. Rekonstrukce objektu čp. 284 – Svornost, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci ukončila spol. Svornost s.r.o. na své náklady v r.1992 s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní společenské akce.
 37. Rekonstrukce čp. 7 – Penzion Český statek, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady v r. 1993 spol. Český statek s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní a společenské akce
 38. Rekonstrukce čp. 24 – BeA, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provádí průběžně na své náklady spol. BeA s využitím pro sídlo firmy, která se zabývá obchodem s nářadím a spojovacím materiálem 
 39. Jezdecký klub Počin
  Pozemek je v majetku MĆ, dlouhodobě pronajato, JK Počin vybudováno na své náklady pro chov huculských koní za účelem práce s mládeží a hipoterapie
 40. Jezdecký oddíl Vavroušek
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, areál je vybudován na náklady JO za účelem práce s mládeží a chovu parkurových a dostihových koní
 41. Rekonstrukce objektu   312 - Fresco gusto, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady spol. Fresco gusto v r. 2012 s využitím provozu kavárny, cukrárny a pekárny, v r. 2018 pro účely výchovy a vzdělávání.
 42. Rekonstrukce areálu mlýna čp. 2 – dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu byla na náklady spol. Počernický pivovar zrekonstruována hlavní budova mlýna v r. 2013 s gastronomickým využitím a hospodářská budova mlýna v r. 2014 s využitím relaxačního centra.
 43. Vybudování venkovního fit parku v zámeckém parku
  akce byla dokončena v r. 2018.
 44. Přemístění kulturní památky Mariánský sloup.
  Akce byla ukončena v r. 2017. Sloup byl vysvěcen 16.6. 2017
 45. Výstavba parkoviště před základní školou.
  Akce byla dokončena v r. 2017.
 46. Vybudování zastávky BUS MHD před zdravotním centrem.
  Akce byla ukončena v r. 2018
 47. Vybudování zastávky BUS MHD „Ke Hrázi“
  Akce byla ukončena 04/2020
 48. Vybudování zastávek BUS MHD Dercsényiho a Hŕbitov
  Akce byla ukončena 2019
 49. Rekonstrukce hřbitova.
  Jednalo se o výstavbu nové dělící zdi včetně instalace kolumbárií a dalších stavebních    úprav v areálu hřbitova. Součástí akce byla rekonstrukce hrobu obětem, padlým ve II. světové válce
  Akce byla ukončena v r. 2020.
 50. Rehabilitace zámeckého parku – 3. etapa
  Akce byla ukončena v r. 2020

Akce, realizované hl.m. Prahou v Dolních Počernicích, ukončené

 1. Likvidace skládky u expresního okruhu
  Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického rybníka v r. 2006
 2. Rekonstrukce čp. 10 (úřad MČ, bytový dům)
  Akce byla ukončena v r. 2002
 3. Zelený ochranný pás proti spalovně TKO
  Tato akce byla dokončena v r. 2009 výsadbami lesního porostu kolem jižní části MČ na pozemcích Hl.m. Prahy.
 4. Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů k hájovně
  Tato akce byla ukončena v r. 2008
 5. Rozšíření sítě cyklostezek
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 6. Kruhový objezd Národních hrdinů x Nad Rybníkem
  Tato akce byla ukončena v září r. 2015.
 7. Výsadba lesoparku „Vinice“
  Akce byla ukončena v r. 2010
 8. Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2017

Zásobník investičních akcí MČ Praha – Dolní Počernice – akce rozestavěné

 1. Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha Dolní Počernice

  Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. MČ zajistila v I.pol.  r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci „Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem pro realizaci této akce. V r. 2013 byly provedeny úpravy na cca 500 stromů v MČ v rámci grantového systému hl. m. Prahy. V roce 2020 tato akce pokračuje v grantovém systému MHMP výchovnými a zdravotními řezy na alejích a stromořadí v MČ.

 2. Rekonstrukce hájovny čp. 45.

  Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a část oplocení areálu, na podzim r. 2015 byla dokončena oprava oplocení areálu hájovny, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny.

  Stavba je nyní pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.

 3. Rekonstrukce a doplnění herních prvků

  Tuto akci lze považovat za průběžnou. V r. 2011 byla instalována v prostoru u čp. 26 u Rokytky lanová věž a další herní prvky, které mají u veřejnosti velice kladnou odezvu. V r. 2013 byly spol. Počernický pivovar s.r.o. nainstalovány herní prvky v těsné blízkosti přírodního amfiteátru v zámeckém parku. Financování dalších herních prvků se přepokládá z grantového systému hl. m. Prahy nebo v rámci realizace investičních záměrů na bytovou výstavbu.

 4. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70 

  Během posledních let bylo zrekonstruováno, osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková rekonstrukce 6 učeben ve staré budově ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace, topného systému a odpadního potrubí, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ, a v r. 2013 se uskutečnila rekonstrukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně. Z grantového systému MHP byly provedeny úpravy zeleně při vstupu do obou traktů školy. V r. 2017 bylo zrekonstruováno sociální zázemí tělocvičny ZŠ. Prostory školy jsou každoročně upravovány cílem zlepšení podmínek pro výuku.

 5. Rekonstrukce hlavní části bývalého pivovaru čp.3 – dlouhodobě pronajato

  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu probíhá na náklady spol. Počernický pivovar rekonstrukce zbylé části čp. 3. Byla obnovena varna piva, s provozem pivnice a předzahrádkou. Ve východní část budovy bylo vybudováno fitnees centrum. Zbývá dokončit rekonstrukci dvou ledových sklepů a západní část objektu.

Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce nové, připravované

 1. Výstavba nové základní školy

  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OSI MHMP. V současné době probíhají projektové práce a územní řízení.

 2. Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic

  Jedná se o dotvoření prostoru v okolí budovy ÚMČ Praha – Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. V r. 2014 byla ukončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí. Byla provedena rek. ul. Národních hrdinů, opraven most přes Rokytku, přemístěn Mariánská sloup, umístěny dřevěné plastiky. Dále je k dotvoření centra nutno provést rekonstrukci objektů čp. 366 a 26 a zrekonstruovat pěší lávky na mostu přes Rokytku. V 08/2020 byl upraven prostor před vstupem do zámeckého parku naproti objektům čp. 10 a 11.

 3. Využití objektů čp. 26 (Počin) a 366.

  V současné době je čp. 26 bez využití. V budoucnu je nutno zabývat se jeho neutěšeným stavem a nalézt pro něj nové vhodné využití. V čp. 366 je připraven projekt komunitního centra v OPPPR.

Akce MČ Praha – Dolní Počernice, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 – Praha a Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost a Operačním programu Praha – Pól růstu ČR

 1. Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2006
 2. Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a Praha 14 – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007
 3. Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem – JPD2
  Akce byla ukončena v r.2007
 4. Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2008
 5. Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9. 2016
 6. Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – OPPK
  Objekt zámecké oranžérie je majetkem MČ, dlouhodobě pronajat. Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžerie, investorem byla spol. Orangery s.r.o. s využitím vzdělávacího zařízení.
 7. Přístavba 3. pavilonu MŠ DUHA – OP Praha – pól růstu ČR.
  Akce byla ukončena v r. 2017.

Akce hl. m. Prahy, realizované Hl. m. Prahou v MČ Praha – Dolní Počernice ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 – Praha, Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost nebo z vlastních prostředků HMP

 1. Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2006
 2. Rekultivace skládky – lokalita V Pískovně – JPD 2
  Akce byla ukončena v r.2007
 3. Revitalizace Hostavického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena k 30. 9. 2015
 4. Revitalizace Svépravického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena 30.9. 2015
 5. Rekreační park U Čeňku – OPPK
  První etapa (pouze část) tohoto rozsáhlého projektu byla ukončena v závěru roku 2015. V současné době probíhá realizace III. Etapy.
 6. Revitalizace rybníka Martiňák – vlastní prostředky HMP
  Akce byla ukončena v r. 2009
 7. Revitalizace PR V Pískovně – vlastní prostředky HMP
  Akce byla ukončena v r. 2010

Akce, realizované MČ Praha-Dolní Počernice z Operačního programu Životní prostředí

 1. Revolvingový fond MŽP
  V rámci tohoto fondu vypracovala v r. 2010 MČ svůj Strategický plán rozvoje, Studii regenerace zeleně, umístila 19 odpadkových košů a košů na psí exkrementy a 6 cyklistických stojanů, vysadila 27 stromů, v MŠ Orangery bylo osazeno rozárium a ZŠ byla vybavena materiálem na výtvarnou výchovu. Akce je ukončena.
 2. Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost, Praha Dolní Počernice
  Akce byla ukončena k 30.11. 2015
 3. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10%.
  Samosběrný vůz je v provozu od r. 2014
 4. Rekonstrukce čp. 25
  Stavba byla ukončena v rámci OPŽP (snižování spotřeby el. energie) v r. 2018 s jejím využitím jako sídlo údržby MČ a umístění skladových prostor

Akce, realizované hl. m. Prahou v MČ Praha – Dolní Počernice v režimu TV Dolní Počernice - rekonstrukce komunikací, stavba 0134

Tato dlouhodobá akce probíhá v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha – Dolní Počernice
A)   Vinohrady
B)   Stará obec
C)   V Ráji
D)   Vinice

A)    Vinohrady

Ulice již zrekonstruované:
V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – cca80m), Strážkovická, Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská, Dubenecká, U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem)

Zbývá zrekonstruovat:
Úpická – má stavební povolení město může vybrat zhotovitele a zahájit stavbu
Část Listopadové (mezi Strážkovickou a Úpickou, zahájení není stanoveno)
Makovská, Dolnobranská, Jinolická (zahájení není stanoveno)

B)   Stará obec

Ulice zrekonstruované:
Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku, V Čeňku, K Čihadlům, Za Luhem, U Koní
Rekonstrukce ul. Národních hrdinů
V r. 2017 byl opraven úsek od mostu přes Rokytku po ul. Nad Rybníkem. 

Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák), na rekonstrukci a trasování této ulice bude mít vliv budoucí výstavba Domova seniorů.
Národních hrdinů od ul. Nad Rybníkem po hranici s MČ Praha 20 – v současné době se projektuje

C)    V Ráji

Ulice zrekonstruované:
Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská (včetně prostoru u nádraží ČD), Českobrodská (okolí zastávky MHD před „Barborkou“), Ke Hrázi

D)    Vinice

Ulice zrekonstruované:
Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů za velkostatkem čp.4), Nad Rybníkem (úsek od dálničního mostu k ul. U Výzkumu), Nad Rybníkem (úsek od ul. Nár. hrdinů po ul. V Padolině), Příchovická, Bezděkovská, Libotovská, U výzkumu, V Pařezinách, V Padolině (úsek od Pražského okruhu k ul. V Pařezinách)
Zbývá zrekonstruovat:
Nad Rybníkem (část od ul. V Padolině k dálničnímu mostu před čp. 155)

Další akce v režimu TV:

Rekonstrukce pěších lávek na mostu přes Rokytku.

 

 1. Stavba je ve fázi získání stavebního povolení
 2. Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Stavba měla již stavební povolení, v současné době se přepracovává projektová dokumentace, její zahájení je závislé na rozhodnutí Hl.m. Prahy
   

Další investiční akce, připravované Hl. m. Prahou v MČ Praha - Dolní Počernice

 1. Bytové domy Dolní Počernice – jih

  Akce má již stavební povolení, je pozastavena, její zahájení je závislé na rozhodnutí hl. m. Prahy, které se ji rozhodlo začlenit do celého rozvojového území mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi

 2. Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic

   I. etapa byla dokončena v r. 2018 Následně bude tato veřejně prospěšná stavba pokračovat II. etapou od ul. Nad Rybníkem směrem k Rokytce s cílem přepojení ČOV Běchovice do této stoky.

 3. Domov seniorů

  Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. V současné době je MHMP INV připravováno pokračování této akce.

 4. Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“

  Stavba je většině situována v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. V r. 2015 byla dokončena část I. etapy.

  V současné době je v realizaci III. etapa mezi rybníkem Martiňák a zástavbou Dolních Počernic.

 5. Zámek čp. 1

  V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla provedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. Národních hrdinů, fasáda a balustráda schodiště. V současné době probíhá rekonstrukce nádvoří před starším křídlem zámku.

 6. Realizace a rozvoj hypostezek a cyklostezek.

  Hypostezky i cyklostezky budou realizovány v rámci pokračování projektu rekreačního parku „U Čeňku“. Naše MČ vyvíjí snahu na cyklistické propojení Dolních Počernic a Štěrbohol podél toku Štěrboholského potoka k památníku bitvy u „Schwerinu“

 7. Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích.

  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na Odbor INV MHMP z důvodu její celkové finanční náročnosti. V současné době se stavba nachází ve fázi územního řízení.

 8. Vybudování pěšího a cyklistického propojení podél Českobrodské ul. ve směru na Běchovice.

  V současné době se toto propojení projektuje na TSK v programu Besip.

Investiční akce v MČ Praha – Dolní Počernice již realizované nebo připravované jinými investory

 

 1. Pneuservis  - Šafránek
  Stavba byla ukončena v r. 2011 
 2. Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň, investor SŽDC.
  Stavba byla ukončena v r. 2008
 3. Výstavba 18 jamkového golfového hřiště -  Golf Resort
  Akce byla ukončena v r. 2010, hřiště je v plném provozu.
 4. Výstavba nákupního centra Billa
  Stavba na Českobrodské ul. byla ukončena v r. 2012 
 5. Rekonstrukce velkostatku čp. 4
  Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve vlastnictví hl. m. Prahy. V současné době je objekt využíván Hl. m. Prahou k pronájmům jeho prostor a probíhají zde udržovací práce zdiva, fasády a klempířských prvků.
 6. Výstavba hypomostu přes Rokytku
  Tento most by měl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku v místech prodloužení ul. Hruškovské k PR V Pískovně, dále přes Rekreační parku U Čeňku ke golfovému hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa. K rozhodnutí o této stavbě je třeba souhlas OOP MHMP.
 7. Přemostění Pražského okruhu
  Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel. Akce bude probíhat v rámci stavby 510 SOKP – zkapacitnění.
 8. Výstavba respitního centra Sluneční domov
  Akce je situována do míst při ul. Národních hrdinů poblíž Auto Exner – AUDI. Jejím účelem je trvalá moderní péče internátního charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba již byla v r. 2009 zahájena, od r. 2017 je objekt v částečném provozu. Dne 10. 9. 2020 byl objekt slavnostně otevřen.
 9. Opravy kostela Nanebevzetí p. Marie
  Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy v oblasti památkové péče. 
 10. Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice
  Tato akce zdárně probíhala za přispění finančních prostředků státu, hl. m. Prahy, MČ Praha – Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina staveb na sportovních zařízení TJ a jejich zázemí je již realizována a slouží k volnočasovým aktivitám našich obyvatel. V současné době byly vybudovány dva nové kurty na nohejbal a připravuje se úprava tréninkové plochy pro kopanou.
 11. Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
  v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality. 
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 12. Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“
  Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních Počernic. Investorem je spol. Sekyra group (Počernice I a II s.r.o.).  Je ukončena výstavba 6 viladomů. Stavba dále pokračuje výstavbou rodinných domů etapou I a II.
 13. Výstavba areálu „PRODOMA“
  Akce je ukončena.
 14. Bytová zástavba – lokalita Nová Úpická
  Akce v současné době probíhá na pozemcích mezi ul. Nár. hrdinů . Byla ukončena etapa A  etapa B je před dokončením, etapa C se připravuje. Investorem je spol. Galstian&Galstian s.r.o.
 15. Výstavba automobilového centra SUZUKI- Českobrodská ul.
  Autosalon byl rozšířen do objektu bývalého kina čp. 34 spol. Autosalon Ters s.r.o. a je v provozu.
 16. Autokempink Sokol – CR Camping
  Pozemek je v majetku TJ Sokol, areál autokempu je průběžně zdokonalován spol. CR – Camping.
 17. Median, č.p. 73
  Největší budova v MČ, průběžně probíhá její rekonstrukce, která nebrání provozu společnosti Median.

V zásobníku investičních akcí nejsou vedeny havarie, stavby drobného charakteru a nahodilé akce.