Poplatky

Poplatek z ubytovací kapacity

Záležitost vyřizuje

 • Oddělení hospodářské správy a majtetku
JménoTelefonEmail
Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz

Základní informace

Vybírá se v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
   

Postup vyřízení

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den.
 

Splatnost poplatku

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník (ubytovatel) povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška hl.m.Prahy č. 6/2001 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění p.p.
   

Formuláře

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Záležitost vyřizuje

 • Oddělení hospodářské správy a majtetku
JménoTelefonEmail
Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz

Základní informace

Platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

 1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
 2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Postup vyřízení

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 27/2003 Sb.,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění p.p.
Poplatek ze psů

Záležitost vyřizuje

 • Podatelna Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Markéta Brožová281 021 094brozova@dpocernice.cz

 

Základní informace

 • Poplatník, tj. držitel psa, je povinen psa přihlásit k místnímu poplatku do 15 dnů od jeho pořízení.
 • Povinnost platit za psa vzniká držiteli až u psa staršího 3 měsíců.
 • V Praze je povinnost označit psa staršího 6 měsíců mikročipem nebo tetováním (provádí veterinární lékař) a do 15-ti dnů přihlásit psa označeného tetováním nebo mikročipem do „Evidence chovatelů psů MHMP“ (lze i prostřednictvím ÚMČ)
 • Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu, úmrtí držitele psa, pořízení nového psa,...) je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
   

Poplatky

Výše místního poplatku:

 • základní sazba za psy chované v rodinném domě:
  - jeden pes 300 Kč / rok
  - každý další pes téhož poplatníka 600 Kč / rok
   
 • snížené sazby za psy chované v rodinném domě:
  /poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu/
  - jeden pes 200 Kč / rok
  - každý další pes téhož poplatníka 300 Kč / rok
   

  • sazba za psy chované v bytovém domě:
   - jeden pes 1 500 Kč / rok
   - každý další pes téhož poplatníka 2 250 Kč / rok
    
  • držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:
   - jeden pes 600 Kč / rok
   - každý další pes téhož poplatníka 900 Kč / rok
    
  • držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy
   je osvobozen od placení místního poplatku za psa po dobu 2 let od převzetí psa ze zařízení
    
  • držitel psa, který nechal psa očipovat a současně ho přihlásil do evidence chovatelů psů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP):
   má nárok na slevu poplatku po dobu následujících 2 let do max. výše 350 Kč / rok.

   Pro usnadnění komunikace doporučujeme evidovat psa prostřednictvím pracovnice Úřadu městské části (ÚMČ), nebo na ÚMČ alespoň doručit potvrzení z evidence MHMP. 
    

  • úlevy a osvobození 

   Poplatek se neplatí ze psů:
   a) jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
   b) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
   c) jejichž držiteli jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,
   d) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,
   f) převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí  (tato skutečnost nemá vliv na přihlášení psa k místnímu poplatku).
    

  Splatnost:

  vždy k 31.3. (částky vyšší než 600 Kč možno rozdělit do dvou splátek splatných k 31.3. a k 31.8.)

  Možnosti platby:

  • hotově v pokladně/podatelně úřadu v Po a St 8-12:00, 13-15:00
  • převodem na účet č.: 2000712349/0800
   (do zprávy příjemci uvést: poplatek ze psa, příslušný rok a jméno poplatníka)
  • složenkou typu A
    

  Náležitosti, doklady

  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  Držitel psa (fyzická osoba):

  • občanský průkaz
  • v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost:

   poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu:  
   - doklad o přiznání starobního důchodu
   - případně čestné prohlášení

   držitel psa převzatého z útulku:
   - doklad o převzetí psa z útulku

  Držitel psa (právnická osoba):

  • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
  • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
  • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku
    

  Formuláře

  Přiznání k poplatku ze psů

  Registrační karta chovatele psa
   

  Právní předpisy

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

   

  Poplatek ze vstupného

  Záležitost vyřizuje

  • Oddělení hospodářské správy a majtetku
  JménoTelefonEmail
  Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz

  Základní informace

  Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

  Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
   

  Postup vyřízení

  Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. Údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně týden před konáním akce. Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného vstupného na akci.

  Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, ceně vstupenky a výši vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.
   

  Sazba poplatku

  Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

  Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že příloha k vyhlášce č. 10/2011 Sb., hl. m. Prahy nestanoví pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí jinak.
   

  Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
   

  Právní předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění p.p.
    

  Formuláře

  Poplatky za užívání veřejného prostranství

  Záležitost vyřizuje

  • Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
  JménoTelefonEmail
  Hana Jakoubková284 021 092jakoubkova@dpocernice.cz

   

  Základní informace

  Záborem veřejného prostranství se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy. 

  Příklady záboru:

  • umístění stavebního zařízení a materiálu (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
  • výkopové práce
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  • reklamní stojany a zařízení
  • umístění lunaparků, cirkusů, kolotočů a jiných obdobných atrakcí
  • umístění skládek
  • stolečky a židle před prodejnou
  • kulturní akce
  • sportovní akce
  • reklamní akce

  Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty.
   

  Postup vyřízení

  Fyzická nebo právnická osoba žádající o užívání veřejného prostranství podá žádost na podatelně úřadu městské části.

  Náležitosti žádosti:

  • iniciály žadatele,
  • účel záboru, 
  • doba záboru (tj. první a poslední den),
  • rozsah záboru v m2.

  K žádosti se připojuje:

  • situační nákres zabraného prostranství,
  • souhlas majitele pozemku (v případě chodníků a komunikace povolení vydává TSK nebo odbor dopravy)

  Po ukončení záboru je uživatel povinnen předat plochu veřejného prostranství uvedenou do původního stavu.
   

  Poplatky

  Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,
  za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha Dolní Počernice:

  a)

  za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů atd.

  10,- Kč

   

  za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.dle § 6 písm. e) vyhlášky

  3,- Kč

  b)

  za umístění reklamních zařízení

  - do 1 m2 a přenosná

  - nad 1 m2

          

  5,- Kč

  20,- Kč

  c)

  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních  zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

  - mimo tržiště

  - na tržišti

   

  20,-Kč

  10,- Kč

  d)

  za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

  50,- Kč

  e)

  za umístění zařízení cirkusů

  10,- Kč

  f)

  za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

  5,- Kč

  g)

  pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

  10,- Kč

  h)

  za umístění skládek

  10,- Kč

  i)

  pro kulturní akce

  4,- Kč

  j)

  pro sportovní akce(dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky

                  2,- Kč

  k)

  za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

  1,- Kč

  l)

  za provádění výkopových prací

  10,- Kč

  m)

  umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

  10,- Kč

  n)

  pro reklamní akce

  10,- Kč

  Lhůty pro vyřízení

  Ohlašovací povinnost

  V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů)  je nutno splnit ohlašovací povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

  Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

  Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému 30. dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

  V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
   

  Právní předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostanství