Poplatek ze vstupného

Záležitost vyřizuje

  • Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Hana Jakoubková281 021 092jakoubkova@dpocernice.cz

Základní informace

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 

Postup vyřízení

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. Údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně týden před konáním akce. Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného vstupného na akci.

Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, ceně vstupenky a výši vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.
 

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že příloha k vyhlášce č. 10/2011 Sb., hl. m. Prahy nestanoví pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí jinak.
 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
 

Právní předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění p.p.
     

Formuláře