Poplatek ze psů

Záležitost vyřizuje

 • Podatelna Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Markéta Brožová281 021 094brozova@dpocernice.cz

 

Základní informace

 • Poplatník, tj. držitel psa, je povinen psa přihlásit k místnímu poplatku do 15 dnů od jeho pořízení.
 • Povinnost platit za psa vzniká držiteli až u psa staršího 3 měsíců.
 • V Praze je povinnost označit psa staršího 6 měsíců mikročipem nebo tetováním (provádí veterinární lékař) a do 15-ti dnů přihlásit psa označeného tetováním nebo mikročipem do „Evidence chovatelů psů MHMP“ (lze i prostřednictvím ÚMČ)
 • Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu, úmrtí držitele psa, pořízení nového psa,...) je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
   

Poplatky

Výše místního poplatku:

 • základní sazba za psy chované v rodinném domě:
  - jeden pes 300 Kč / rok
  - každý další pes téhož poplatníka 600 Kč / rok
   
 • snížené sazby za psy chované v rodinném domě:
  /poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu/
  - jeden pes 200 Kč / rok
  - každý další pes téhož poplatníka 300 Kč / rok
   

  • sazba za psy chované v bytovém domě:
   - jeden pes 1 500 Kč / rok
   - každý další pes téhož poplatníka 2 250 Kč / rok
    
  • držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:
   - jeden pes 600 Kč / rok
   - každý další pes téhož poplatníka 900 Kč / rok
    
  • držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy
   je osvobozen od placení místního poplatku za psa po dobu 2 let od převzetí psa ze zařízení
    
  • držitel psa, který nechal psa očipovat a současně ho přihlásil do evidence chovatelů psů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP):
   má nárok na slevu poplatku po dobu následujících 2 let do max. výše 350 Kč / rok.

   Pro usnadnění komunikace doporučujeme evidovat psa prostřednictvím pracovnice Úřadu městské části (ÚMČ), nebo na ÚMČ alespoň doručit potvrzení z evidence MHMP. 
    

  • úlevy a osvobození 

   Poplatek se neplatí ze psů:
   a) jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
   b) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
   c) jejichž držiteli jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,
   d) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,
   f) převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí  (tato skutečnost nemá vliv na přihlášení psa k místnímu poplatku).
    

  Splatnost:

  vždy k 31.3. (částky vyšší než 600 Kč možno rozdělit do dvou splátek splatných k 31.3. a k 31.8.)

  Možnosti platby:

  • hotově v pokladně/podatelně úřadu v Po a St 8-12:00, 13-15:00
  • převodem na účet č.: 2000712349/0800
   (do zprávy příjemci uvést: poplatek ze psa, příslušný rok a jméno poplatníka)
  • složenkou typu A
    

  Náležitosti, doklady

  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  Držitel psa (fyzická osoba):

  • občanský průkaz
  • v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost:

   poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu:  
   - doklad o přiznání starobního důchodu
   - případně čestné prohlášení

   držitel psa převzatého z útulku:
   - doklad o převzetí psa z útulku

  Držitel psa (právnická osoba):

  • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
  • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
  • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku
    

  Formuláře

  Přiznání k poplatku ze psů

  Registrační karta chovatele psa
   

  Právní předpisy

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů