Zubři v Praze

REVITALIZACE LESOSTEPI V DOLNÍCH POČERNICÍCH STÁDEM ZUBRŮ

Pro chov zubra vybrala Zoo Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pozemky navazující na oblast v Dolních Počernicích zvanou Vinice, západně od Pražského okruhu. Přes Pražský okruh pozemky sousedí na východě s Xaverovským hájem a na jihu s funkčním biokoridorem Rokytky. Vlastní pozemky se nacházejí v mírně svažitém území klesajícím z východu na západ od okruhu směrem k obci. Tento reliéf také chrání území před hlukem z dálnice. Spodní část území se nachází pouze několik metrů nad úrovní Počernického rybníka a v budoucnu snad umožní využívat místní vodu, jak dešťovou, tak případně z vrtu. Vybrané pozemky jsou ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, jedná se o bývalé pole, částečně s navážkou z výstavby sousedícího okruhu a s navezenými kaly z revitalizací pražských rybníků. Územím v posledních sto letech nevedla žádná cesta, most přes okruh je přístupný pro pěší po žluté značce na jih od dotčených pozemků, pro cyklisty a pěší na sever od dotčených pozemků.