Nový strategický plán v Městské části Praha – Dolní Počernice

Na konci roku 2022 se vedení městské části rozhodlo pro vytvoření nového strategického plánu městské části Praha – Dolní Počernice. První strategický plán vznikl v městské části již v roce 2010, a od té doby byl již několikrát aktualizován, a patří k základním rozvojovým dokumentům městské části. Pro výběr zpracovatele strategického plánu proběhlo výběrové řízení a jako zpracovatel byla vybrána společnost Finanční poradenství, s.r.o., která se podílela na řadě významných projektů v městské části, které získaly podporu z evropských strukturálních fondů a zpracovávala strategické nebo rozvojové plány v několika městských částech hlavního města.

Strategický plán již dnes patří k hlavním rozvojovým dokumentům ve většině městských částí hlavního města Prahy, ale i měst a obcí České republiky.  Nejde však jen o dokument, který bude sloužit k rozhodování vedení městské části, ale měl by to být dokument společný všem obyvatelům městské části, kteří se na něm budou chtít podílet. Na začátku práce na plánu byl připraven dotazník spokojenosti občanů městské části, který Vám předkládáme v tomto čísle Dolnopočernického zpravodaje, a je také k dispozici na webových stránkách městské části, na kterých ho najdete v elektronické podobě v přiloženém odkazu. Pokud zvolíte elektronickou formu vyplnění dotazníku dostanete se na příslušný odkaz, na kterém ho vyplníte a odešlete, a tím se dostane přímo ke zpracovateli plánu. Pokud zvolíte papírovou formu vyplnění, máte formulář v tomto čísle Dolnopočernického zpravodaje nebo si ho můžete vyzvednout v podatelně Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice v obvyklých úředních hodinách, nebo v Informačním centru nebo v Komunitním centru JAKO DOMA, a na těchto místech ho můžete také odevzdat vyplněný. Po ukončení dotazníkové akce budou výstupy zapracovány do plánu a budete s nimi seznámeni.

Strategický plán má, mimo jiné, dvě hlavní části: analytickou a syntetickou, nebo-li návrhovou. V analytické části je podrobně popsána městská část v hlavních aspektech jejího současného života a nastíněny směry budoucího rozvoje, s krátkým pohledem i do historie městské části. V syntetické (návrhové) části se chceme zabývat její budoucností a rozvojem, ať už definováním její rozvojové vize nebo stanovením klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů, a především konkrétních projektů, které by měly být v městské části naplánovány a následně realizovány.

V průběhu zpracování strategického plánu budou ještě jednou osloveni všichni obyvatelé městské části, a to výzvou k účasti na společném projednávání výstupů strategického plánu, které budou v rámci setkání představeny. Po schválení zpracovaného dokumentu Zastupitelstvem městské části Praha – Dolní Počernice bude strategický plán zveřejněn na webových stránkách městské části, aby byl k dispozici všem občanům Dolních Počernic, ale i dalším zájemcům.  

Těším se na spolupráci s Vámi při přípravě základního rozvojového dokumentu městské části Praha – Dolní Počernice.

Za zpracovatelský tým společnosti Finanční poradenství, s.r.o. Mgr. Vladimíra Kalivodová, ředitelka společnosti.

Online dotazník můžete vyplnit zde: https://www.survio.com/survey/d/L3O2M9C5X7Q4C3P3Z