Výběrové řízení na pozici "mzdová účetní"

Datum: 
07.10.2019 - 23.10.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

zastoupený Mgr. Editou Hejdovou vyhlašuje dne 7.10.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice: 

pracovní zařazení: mzdová účetní

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou dva měsíce.

Pracovní úvazek:  40  hodin týdně.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Náplň práce: Zpracování měsíční výplaty zaměstnanců 18 a zastupitelů 15. Provádění roční platové uzávěrky a ročního zúčtování daně. Vyhotovuje všechny výkazy požadované ČSSZ, FÚ a pojišťovnami, vede ELDP a odesílá dle potřeby na příslušnou ČSSZ. Zadává do systému dávky nemocenského pojištění, srážky z platu zaměstnanců,vede mzdové listy a ostatní doklady k platům a archivuje je. Vystavuje potvrzení o průměrném výdělku - Zpracovává nejrůznější statistické výkazy za personální oblast.

Další činnosti: agenda movitého majetku organizace, zařazení, vyřazení, apod., agenda bezpečnosti práce – školení BOZP a PO, revize a odstranění zjištěných závad na objektech městské části.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;

b) způsobilost k právním úkonům;

c) bezúhonnost.

d) občanství České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,  který ovládá český jazyk

Požadované vzdělání:

                • minimálně středoškolské vzdělání

                • praxe v oboru vítána,
              

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Minimálně 9 platová třída (18 230 Kč – 27 420 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky).  

Požadované znalosti a dovednosti:

•  zkušenosti z oblasti mzdové agendy, základní znalost zákoníku práce, znalost programu  

    Datacentrum – výhodou

               organizační schopnosti a dovednosti,

             •  práce na PC (Windows, Excel, Internet atd.),

•  znalost administrativních prací, schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice, schopnost vstřícně jednat s veřejností, ochota se dále vzdělávat   

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)    

• datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)

• telefonní spojení nebo e-mailová adresa

souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 23.10.2019 do 12.00 hodin poštou nebo osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Obálku, prosím, adresujte:

Městská část Praha – Dolní Počernice, k rukám tajemnice úřadu, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Uzavřenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – „ mzdová účetní“

Podrobnější informace o náplni práce podá: Mgr. Edita Hejdová – tajemnice ÚMČ, tel. 281021091

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha - Dolní Počernice, jinak po této lhůtě budou skartovány.