Výběrové řízení na pozici - pracovník v sociálních službách

Datum: 
03.07.2019 - 19.07.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

zastoupený Mgr. Editou Hejdovou vyhlašuje dne 3.7.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice, pracovní zařazení: pracovník v sociálních službách úřadu městské části Praha – Dolní Počernice.

Sjednaný druh práce: poskytování sociálních služeb – rozvoz obědů seniorům, s místem výkonu práce Praha – Dolní Počernice

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou se zkušební dobou dva měsíce. (v případě dobré spolupráce, lze změnit na dobu neurčitou)

Pracovní úvazek:  20  hodin týdně.

Předpokládaný nástup: srpen/září 2019

Náplň práce:

- rozvoz obědů, včetně jídelníčků a zpracování hromadné objednávky obědů

-  zajištění dalších prací spojených s činností ÚMČ (např. nákup občerstvení, vyzvednutí léků, odvoz a dovoz prádla  z čistírny) 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;

b) způsobilost k právním úkonům;

c) bezúhonnost.

d) občanství České republiky, popřípadě cizí státní občan mající v České republice trvalý pobyt

Požadované vzdělání:

                • minimálně výuční list
                

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, (při splnění požadovaného vzdělání – minimálně

4. platová třída, platový stupeň podle započitatelné praxe).  

 

Požadované znalosti a dovednosti:

              organizační schopnosti a dovednosti,

             •  vstřícnost jednání a péče o seniory,

             •  spolehlivost, dochvilnost

             •  ŘP skupiny B.

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)    

• datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)

• telefonní spojení nebo e-mailová adresa

souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 19.7.2019 do 11.00 hodin poštou nebo osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Obálku, prosím, adresujte:

Městská část Praha – Dolní Počernice, k rukám tajemnice úřadu, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Uzavřenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – „pracovník v sociálních službách“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice