Aktuální lesnické činnosti na území MČ Praha-Dolní Počernice

V současné době realizují Lesy hl. m. Prahy výchovné zásahy v mladých lesních porostech, dále těžby nepůvodních akátových porostů s cílem zalesnění vzniklých ploch přírodě blízkou druhovou skladbou, a rovněž připravují i nutné maloplošné obnovní zásahy, přičemž vzniklé plochy budou zalesněny ještě v roce 2016. Lesnické činnosti budou prováděny v průběhu celého zimního období.

Stručné informace k jednotlivým zásahům v konkrétních lokalitách jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.lhmp.cz. Na podkladě přehledných mapek zde lze vyhledat konkrétní lokality Vašeho zájmu a jsou zde připojeny i bližší informace zdůvodňující konkrétní pěstební zásah (http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/).