Zápis z akce SVÁTEK SOUSEDŮ

konané dne 28. 5. 2013 na v objektu ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10.

Tato společenská a kulturní a vzdělávací akce se konala za účelem spolupráce s neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejností MČ Praha – Dolní Počernice. V rámci akce se uskutečnily dvě výstavy výtvarných děl, hudební produkce, taneční vystoupení a kulatý stůl na téma územní plánování a udržitelný rozvoj. Pořadatelem akce byla MČ Praha – Dolní Počernice a OS Počernická iniciativa a zúčastnila se jí početná (cca 150 lidí) veřejnost z MČ Praha – Dolní Počernice, ale i ze sousedních MČ hl. m. Prahy. Akci zahájil starosta MˇC Praha – Dolní Počernice pan Zbyněk Richter, následně předvedly svá taneční vystoupení děti ze skupiny xxxxx.

Poté proběhly dvě vernisáže k výstavám výtvarných prací dětí z Atelieru Olgy Stárkové a akademického malíře Jana Paula.

V průběhu večera se mohli jeho návštěvníci seznámit s územním rozvojem MČ Praha – Dolní Počernice a jejich udržitelným rozvojem. U kulatého stolu, který vedl starosta Zbyněk Richter se živě diskutovalo o Zadání nového Metropolitního plánu a o jeho budoucí podobě zejména na území MČ Praha – Dolní Počernice. Z názorů občanů vyplynulo, že nechtějí rozšiřovat zastavitelnost území MČ nad rámec stávajících územně plánovacích podkladů. Zájem o účast při toto kulatém stolu byl až překvapující.

Celý večer byl doprovázen hudbou kapely „Tomášové“ a jeho dobrá atmosféra byla podpořena občerstvením, jehož větší část hradila MČ ze svého rozpočtu. MČ Praha – Dolní Počernice spatřuje v pořádání této akce možnost, jak její občany blíže seznámit jak mezi sebou, tak se strategickým rozvojem MČ. Zajištění doprovodného programu je vnímáno jako prostředek k hojné účasti občanů, kteří mohou během akce diskutovat s členy místní samosprávy a se starostou MČ.

Poznámka: Na prezenční listině jsou uvedena pouze jména organizátorů akce a zúčastněných organizací. Veřejnost v počtu cca 150 občanů z technických důvodů své podpisy nepřipojovala.

Zapsal dne 31.5.

Zbyněk Richter starosta MČ Praha – Dolní Počernice