Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce rozestavěné

 1. Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha Dolní Počernice
  Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. MČ zajistila v I. pol. r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci „Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem pro realizaci této akce. V r. 2013 byly provedeny úpravy na cca 500 stromů v MČ v rámci grantového systému hl. m. Prahy.
   
 2. Rehabilitace zámeckého parku
  V r. 2009 byl vybudován nový vstup do zámeckého parku z ulice Ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky a část cestní sítě. V září r. 2015 byla zrevitalizována podstatná část zámeckého parku včetně bývalé štěpnice v rámci projektu "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích".
  Dnes je zajišťováno výběrové řízení na rehabilitaci zbylé, tzv. francouzské části zámeckého parku, kterou bude dotvořena historická část Dolních Počernic. Její postupná realizace se předpokládá v návaznosti na zajištění fin. prostředků s podporou HMP.  
   
 3. Rekonstrukce hájovny čp. 45
  Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a část oplocení areálu, na podzim r. 2015 byla dokončena oprava oplocení areálu hájovny, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny.
  Stavba je nyní pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
   
 4. Rekonstrukce a doplnění herních a cvičebních prvků
  Tuto akci lze považovat za průběžnou. V r. 2011 byla instalována v prostoru u čp. 26 u Rokytky lanová věž a další herní prvky, které mají u veřejnosti velice kladnou odezvu. V r. 2013 byly spol. Počernický pivovar s.r.o. nainstalovány herní prvky v těsné blízkosti přírodního amfiteátru v zámeckém parku.

  V r. 2018 byl v prostorách štěpnice vybudován fitpark - venkovní sportoviště určené pro cvičení s vlastní tělesnou vahou. 

  Financování dalších herních a cvičebních prvků se přepokládá z grantového systému hl. m. Prahy nebo v rámci realizace investičních záměrů na bytovou výstavbu.
   

 5. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Během posledních let bylo zrekonstruováno osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková rekonstrukce 6 učeben ve staré budově ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace, topného systému a odpadního potrubí, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ. V r. 2013 se uskutečnila rekonstrukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně. Z grantového systému MHP byly provedeny úpravy zeleně při vstupu do obou traktů školy. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení kvality výuky lze předpokládat výhledově pokračování modernizace ZŠ dílčími úpravami zařízení ZŠ.