Žádost o zábor veřejného prostranství

Záležitost vyřizuje

 • Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Hana Jakoubková281 021 092jakoubkova@dpocernice.cz

 

Základní informace

Záborem veřejného prostranství se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy. 

Příklady záboru:

 • umístění stavebního zařízení a materiálu (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
 • výkopové práce
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • reklamní stojany a zařízení
 • umístění lunaparků, cirkusů, kolotočů a jiných obdobných atrakcí
 • umístění skládek
 • stolečky a židle před prodejnou
 • kulturní akce
 • sportovní akce
 • reklamní akce

Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty.
 

Postup vyřízení

Fyzická nebo právnická osoba žádající o užívání veřejného prostranství podá žádost na podatelně úřadu městské části.

Náležitosti žádosti:

 • iniciály žadatele,
 • účel záboru, 
 • doba záboru (tj. první a poslední den),
 • rozsah záboru v m2.

K žádosti se připojuje:

 • situační nákres zabraného prostranství,
 • souhlas majitele pozemku (v případě chodníků a komunikace povolení vydává TSK nebo odbor dopravy)

Po ukončení záboru je uživatel povinnen předat plochu veřejného prostranství uvedenou do původního stavu.
 

Poplatky

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,
za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha Dolní Počernice:

a)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů atd.

10,- Kč

 

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.dle § 6 písm. e) vyhlášky

3,- Kč

b)

za umístění reklamních zařízení

- do 1 m2 a přenosná

- nad 1 m2

        

5,- Kč

20,- Kč

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních  zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

- mimo tržiště

- na tržišti

 

20,-Kč

10,- Kč

d)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

50,- Kč

e)

za umístění zařízení cirkusů

10,- Kč

f)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

5,- Kč

g)

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,- Kč

h)

za umístění skládek

10,- Kč

i)

pro kulturní akce

4,- Kč

j)

pro sportovní akce(dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky

                2,- Kč

k)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

1,- Kč

l)

za provádění výkopových prací

10,- Kč

m)

umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

10,- Kč

n)

pro reklamní akce

10,- Kč

Lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost

V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů)  je nutno splnit ohlašovací povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému 30. dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
 

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostanství