Vydání rybářského lístku

Záležitost vyřizuje

 • Podatelna Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Monika Kotková281 021 094kotkova@dpocernice.cz

 

Základní informace

O vydání Rybářského lístku může požádat občan - žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě, že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Praha – Dolní Počernice.
 

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel musí mít předložit:

 • občanský průkaz

 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek

Cizinec se prokazuje:

 • cestovním dokladem

 • dříve vydaným rybářským lístkem

 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku

 • osvědčením o kvalifikaci

 • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem

Formulář, který se vyplňuje:

Žádost o vydání rybářského lístku
 

Poplatky a platba

 Platnost ryb. lístku:Cena:
1.roční100,- Kč
2.tříroční200,- Kč
3.na 10 let500,- Kč
4.roční50,- Kč
5.tříroční100,- Kč
6.na 10 let250,- Kč

Poplatky uvedené pod bodem 4 – 6 vybírá správní orgán vydává-li rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž.

Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 • Platba probíhá na místě v hotovosti, při podání žádosti.
   

Lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vystaven na počkání.
 

Právní úprava

 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství)
 • Vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství

Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm.f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutu do 8000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.