referent/referentka dopravy

Autor: 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
MČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 148 00 Tel: 244 102 222, DS: cxnbudpsaskova@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.cz IČO: 00231134, DIČ: CZ00231134

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Úřadu městské části Praha-Kunratice vyhlašuje dne 18. 5. 2023 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/referentka dopravy v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Kunratice Sjednaný druh práce: správa a zajišťování údržby pozemních komunikací v majetku MČ, vyjadřování se k projektům a projektovým dokumentacím pozemních a liniových staveb, terénní činnost, příprava
podkladů pro smluvní vztahy a výběrová řízení u veřejných zakázek, spolupráce se správními orgány a dalšími institucemi

Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem možným ihned
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platové třídě 10
Požadavky na uchazeče: (dle § 4 zákona o úřednících)
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• plná svéprávnost
• bezúhonnost
Další požadavky:
• Požadované vzdělání:
o vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání, výjimečně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• Další dovednosti a schopnosti:
o komunikační schopnosti v písemném i ústním projevu
o samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti
o znalost práce na PC (Word, Excel, email, internet) a s mapovými podklady
o řidičský průkaz sk. B
Výhoda:
• zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně souvisejících předpisů
• znalost norem a technických podmínek pozemních komunikací
• praxe ve stavebním či dopravně-inženýrském oboru

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
MČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 148 00 Tel: 244 102 222, DS: cxnbudpsaskova@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.cz IČO: 00231134, DIČ: CZ00231134

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státníhoobčana
• datum a podpis
K přihlášce je nutné podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, připojit tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno zaslat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 9. 6. 2023 na adresu:
Městská část Praha-Kunratice
Úřad městské části Praha-Kunratice
K Libuši 7/10
148 00 Praha 4 - Kunratice

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent dopravy“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Mgr. Ivana Šašková, MPA
tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice