Pracovník vztahů k veřejnosti – vedoucí komunitního centra MČ Praha-Satalice

Autor: 
Městská část Praha-Satalice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha-Satalice zastoupená tajemnicí MČ vyhlašuje dne 2. 5. 2023 výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
Pracovník vztahů k veřejnosti – vedoucí komunitního centra MČ Praha-Satalice
Sjednaný druh práce: Vedoucí komunitního centra v městské části Praha-Satalice s místem výkonu práce Praha-Satalice
Doba výkonu práce: na dobu určitou, do konce roku 2025, zástup za mateřskou dovolenou
Platové podmínky: 9. – 11. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění platový stupeň dle praxe a příslušné příplatky, 5 týdnů dovolené
Pracovní úvazek: 40 hod./týden, možnost i na zkrácený pracovní úvazek
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023, případně dle dohody
Nabízíme:
• mobilní telefon,
• možnost dalšího vzdělávání,
• pružnou pracovní dobu
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• svéprávnost a bezúhonnost
Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské, sociálního zaměření výhodou
• schopnost pracovat v týmu i samostatně, kreativita
• výborná znalost práce na PC
• aktivní nasazení a zodpovědný přístup k práci
• organizační předpoklady, dovednost plánování
• časová flexibilita (akce ve večerních hodinách, o víkendu) • řidičský průkaz skupiny „B“ - výhodou
Popis pracovní pozice:
• Vytváření koncepcí programů a volnočasových aktivit, informování a prezentace činnosti organizace a jejich realizace.
• Zajištění provozování sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin v souladu se smlouvou o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR, zejména pravidelného setkávání: seniorů, dětí a mládeže, rodičů-samoživitelů, osob s mentálním nebo zdravotním postižením, uspokojování jejich kulturních a informačních potřeb, aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.
• Zajištění plnohodnotného naplňování cílů projektu po dobu udržitelnosti a dopady dle zpracované koncepce.
• Maximální využití potenciálu budovy komunitního centra, přilehlých prostor a prostranství.
• Spolupráce s partnery dle Dohod o partnerství a spolupráci.
• Evidence dokumentů související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, způsobem daným pravidly OP PPR a relevantními právními předpisy ČR a EU.
• Vytváření monitorovacích zpráv, evidence jednotlivých aktivit s hodnocením vlivu a dopadů na jednotlivé cílové skupiny, návrhy dalších postupů k maximálnímu naplňování monitorovacích ukazatelů projektu.
• Zajištění informační a propagační činnosti v době realizace a udržitelnosti projektu v souladu s pravidly OP PPR a relevantními právními předpisy ČR a EU.
• Vedení webových stránek a ostatních sociálních sítí Komunitního centra v městské části Praha-Satalice a komunikace na sociálních sítích.
• Vedení emailové i tiskové korespondence.
• Příprava a propagace měsíčních programů v tiskových materiálech, na internetových stránkách, plakátech, letácích nebo jiných tiskových materiálech. Zveřejnění informace, že projekt byl realizován za podpory strukturálních fondů EU a hl. m. Prahy
• Informování o dění v komunitním centru v Satalickém zpravodaji
Náležitosti přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
• jméno, příjemní a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče. V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
• strukturovaný životopis
• vaše vize vedení komunitního centra
• originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
• u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• souhlas s evidováním osobních údajů
Lhůta pro podání přihlášky končí dne 31. 5. 2023 do 18.00 hod.
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami můžete doručit osobně na podatelnu úřadu MČ Praha-Satalice nebo zaslat prostřednictvím pošty v zalepené obálce tak, aby byla doručena nejpozději do uvedené lhůty do podatelny úřadu městské části na adresu: MČ Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice
Obálku označte:
„NEOTEVÍRAT ‒ výběrové řízení – Pracovník vztahů k veřejnosti“
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne
Bc. Bibiána Krejčová, tajemnice MČ Praha-Satalice tel. 734 108 145,
e-mail: tajemnik@satalice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit kdykoliv v jejím průběhu nebo nikoho nevybrat
a vyhlásit nové výběrové řízení.
Upozornění: Osobní doklady je možno do 15 dnů po skončení výběrového řízení osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha-Satalice, po této lhůtě budou skartovány.
Bc.Bibiána Krejčová
tajemnice městské části Praha-Satalice