Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka  odborů STAVEBNÍHO a SPRÁVY MAJETKU (budovy, haly, stavby) a  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Autor: 
Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle

Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle

vyhlašuje dne 13. prosince 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) odborů stavebního a správy majetku (budovy, haly, stavby) a životního prostředí

Místo výkonu práce:                 MČ Praha – Velká Chuchle

Termín nástupu:                       1.3.2022 nebo 1.4.2022

Platová třída:                            9

Pracovní poměr na dobu:        neurčitou

Pracovní úvazek:                     40 hod./týden

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností.

Další požadavky:

požadované vzdělání

min. SŠ s maturitní zkouškou (stavební zaměření příp. životní prostředí výhodou), zkouška ZOZ „v ochraně přírody a krajiny“ výhodou, základní orientace v zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a souvisejících předpisech (statut HMP, pražské stavební předpisy) a v zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uživatelská znalost práce na PC

požadované znalosti

činnost ve veřejné správě vítána, uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), orientace na internetu a intranetu, praxe v oblasti nakládání s majetkem a správy obecních bytů, nebytových prostor a pozemků výhodou

další dovednosti, schopnosti

schopnost samostatné práce, odpovědné rozhodování a dobrá komunikativnost, pečlivost, flexibilita a odolnost vůči stresu

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:   

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději do dne 31.1.2022 do podatelny ÚMČ osobně nebo na adresu:

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2

159 00 P r a h a 5 - Velká Chuchle
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent/ka odborů stavebního a životního prostředí - neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nevybrat nikoho z přihlášených uchazečů k sepsání pracovního poměru.

V Praze dne: 13.12.2021

Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ Praha – Velká Chuchle