Rozpočet MČ na rok 2016

Vážení spoluobčané,

dne 14.3. 2016 schválilo ZMČ Praha – Dolní Počernice na svém 10. zasedání rozpočet MČ na rok 2016. Předně uvádím, že návrh rozpočtu byl zveřejněn v zákonném termínu a nezaznamenali jsme k němu se strany naší veřejnosti žádné připomínky. Příprava a schvalování rozpočtu není jednoduchou záležitostí a proto tento proces, na kterém se podílejí úřad a samospráva MČ, naše příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ), trvá cca 2 – 3 měsíce.

Letošní rozpočet je nastaven tak, že umožňuje bezproblémový chod naší MČ v průběhu roku 2016. Naše občany budou asi nejvíce zajímat položky rozpočtu, které se jich budou nejvíce dotýkat. Předně je to vybudování zastávky BUS MHD u zdravotního střediska ve směru do centra a zajištění letní a zimní údržby komunikací. Dále připravujeme posílení parkovacích stání ve Rtyňské ul., dokončujeme přípravu podkladů na přístavbu MŠ, na kterou jsme od města obdrželi dotaci ve výši 15 mil. Kč. Zahájení stavby předpokládáme v 7/2016. Na výstavbu nové ZŠ v rozpočtu nebyly vyhrazeny žádné finanční prostředky, neboť tato stavba byla delimitována na OSI MHMP (Odboru strategických investic hl. m. Prahy), který bude v plném rozsahu zajišťovat jak přípravné, tak realizační práce. Z účelově vyhrazených finančních prostředků budeme pokračovat na projektových přípravách 3. etapy Rehabilitace zámeckého parku. Finančně je i zajištěno pokračování stromořadí v ul. Národních hrdinů a přemístění kulturní památky Mariánský sloup do centra naší MČ. Částku 200 tis. Kč jsme vyhradili na zpracování nového Strategického plánu MČ.

Rozpočet zahrnuje i finanční prostředky na zajištění údržby a oprav našeho bytového fondu a ostatního majetku, který má naše MČ ve svěřené správě. Jednu z největších položek zahrnuje údržba městské zeleně, zejména pak našeho zámeckého parku.

Vytvořili jsme si v rozpočtu i rezervu, kterou budeme moci využívat na nahodilé a nepředvídané výdaje.

Předpokládáme, že v průběhu roku navýšíme ještě příjmovou část rozpočtu a posílíme tak jeho některé kapitoly.

 

Zbyněk Richter, starosta