Akce školy, doplňkové a nadstandartní aktivity

Úvodem:

Škola organizuje pro rodiče začátkem školního roku třídní schůzky na jednotlivých třídách. V rámci spolupráce s PPP z Prahy 9 organizujeme setkání pro rodiče předškolních dětí na téma "Jak připravit dítě na vstup do Z" a dle zájmu rodičů i orientační posouzení školní zralosti dítěte. Během školního roku mají děti možnost shlédnout 1x měsíčně divadelní představení přímo v MŠ. Výjezd do divadla v Horních Počernicích si organizují učitelky jednotlivých tříd s přihlédnutím k věku dětí a cenám zadopravu. Pro děti a rodiče organizujeme akce jako například Mikulášská nadílka a Vánoční dílny. V rámci třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd organizují učitelky pro děti výukové programy ve spolupráci s partnery jako např. Ekodomov, Lesy HMP, Policie ČR…Ve spolupráci s městskou částí – zřizovatelem ÚMČ Praha – Dolní Počernice se děti společenského dění obce – oslava masopustu, velikonoční výstava, výtvarné zapojení do akcí pořádané příspěvkovou organizací Oáza. Děti se účastní tradiční celosvětové akce Nos s H. CH. Andersenem včetně exkurze do místní knihovny. Škola se snaží zapojit seniory do dění v MŠ – např. čtení dětem při odpočinku, třídy podle možností organizují čtení v rámci akce Celé Česko čte dětem. Škola pořádá také společné fotografování dětí na závěr školního roku, oslavu svátku ke Dni dětí, polodenní výlety dle možnosti jednotlivých tříd a závěrečné rozloučení s předškoláky.

Záměrem nadstandartních aktivit doplňkových programů je nabídnout vzdělávání dětí nad rámec vzdělávací nabídky školy pro všechny děti na třídě. Doplňkové programy musí být odsouhlaseny zákonnými zástupci dětí na dané třídě. Mateřská škola umožňuje svým zprostředkováním v budově školy doplnit vzdělávací nabídku za aktivní účasti učitelek na třídě, které spolupracují s lektorem, který má na činnost odbornost a zároveň umožňujeme přístup i zapojení zákonných zástupců dětí do vzdělávacích programů na jednotlivých třídách. Průběh a organizace doplňkových programů bývá jednorázový za úplatu přímo lektorovi, který tuto činnost zajišťuje, při seznamování s AJ, je to aktivita 1x týdně a je součástí TVP s cílem přiblížit dětem odlišný jazyk, v našem případě se jedná o jazyk anglický.

O konání akcí jsou rodiče informováni obvyklým způsobem - vyvěšením informací na nástěnkách v šatnách dětí.