Rokytka - Rekonstrukce velkého Počernického rybníka

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Žadatel Hlavní město Praha

Investor : Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí MHMP
Projektant : Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel : Lesy hl. m. Prahy – stavební část
Pas plus s.r.o. - odbahnění
Doba realizace : říjen 2004- červen 2006
Celkové náklady : 56,3 mil Kč+

Účelem stavby bylo odstranění celkového havarijního stavu rybníka, rekonstrukce všech jeho zařízení odbahnění jeho nádrže. Rybník v nové podobě se stane významným krajinotvorným a protipovodňovým prvkem ve východní části Prahy, hnízdištěm ptactva a biocentrem živočichů, kteří jsou vázáni na vodní prostředí.Upravené okolí rybníka bude sloužit spolu s přilehlým zámeckým parkem k procházkám a relaxaci obyvatel hlavního město Prahy.

Rekonstrukce přispěla ke zvýšení bezpečnosti vodního díla Velký Počernický rybník, posílení ekologické stability přírodní památky Velký Počernický rybník a zvýšení využitelnosti Počernického rybníka k vodohospodářským, rybářským a rekreačním funkcím. Dalším přínosem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti rybníka proti povodním a posílení jeho samočistících funkcí.
V říjnu 2004 byl rybník sloven a vypuštěn. Byly vybudovány svodnice na odvodnění sedimentu, laguny pro přemístění případných vzácných živočichů a opravena obtoková hrázka. Poté byly postupně rekonstruovány jednotlivé funkční objekty rybníka – bezpečnostní přeliv, požerák, návodní opevnění hráze a rozdělovací objekt. Po dostatečném odvodnění bylo suchou cestou vytěženo přibližně 60 000 m³ sedimentu. Část byla použita na výstavbu nového ostrova a rozšíření litorálního pásma. Zbytek, přibližně 38 000 m³, byl použit částečně na rekultivaci vytěženého zemníku v Běchovicích a částečně uložen na deponii Počernice v tloušťce 15-20 cm. Stabilizovaný sediment byl zaorán do půdy a celá plocha následně zrekultivována a zatravněna.

Hlavní fotka: 
Rokytka - Rekonstrukce velkého Počernického rybníka
před: 
Rokytka - Rekonstrukce velkého Počernického rybníka
po: 
Rokytka - Rekonstrukce velkého Počernického rybníka