Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 - Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Žadatel Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP

Investor : Hlavní město Praha – Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel : Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace : srpen – září 2006
Celkové náklady : 9,3 mil.Kč

Účelem stavby bylo odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její přeměna na parkovou plochu včetně umístění menších objektů, které budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků. Projekt je ukončen a v budoucnu bude nedílnou součástí připravovaného přírodního parku „U Čeňku“.

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit ekologicko - estetickou hodnotu městské části Praha - Dolní Počernice rekultivací letité černé skládky a její transformací na rekreačně odpočinkový prostor parku „V Pískovně“. Skládka se nacházela v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní rezervace „V Pískovně". Sanací skládky došlo k eliminaci její značné ekologické zátěže na přírodní rezervaci a na ostatní lokality ochranného pásma. Následnými parkovými úpravami byly odstraněny erozní procesy, ke kterým docházelo v důsledku obnažení svahu a jeho pokrytí ruderálním porostem, a které ohrožovaly akumulační a retenční schopnost krajiny. Byla obnovena přirozená vegetace, čímž se zabránlo osídlení této lokality introdukovanými agresivními rostlinami. Došlo k výsadbě nové zeleně, stromů a keřů, čímž se zvýšila rozloha sídelní vegetace, mající kromě estetického významu také funkci prachového filtru a protihlukové bariéry. V prostotu nové parkové plochy bylo vysázeno 310 kvalitních vzrostlých stromů.

Hlavní fotka: 
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
před: 
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
po: 
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně