Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
 

Historie území

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaujímá plochu bezmála 27 ha. Nachází se na východním okraji Prahy v Hostavicích, mezi sídlištěm Černý Most II a Dolními Počernicemi. Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování přívalových dešťů z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického potoka. Suchý poldr byl postaven v místech bývalého rybníka, který je ještě patrný na Millerově mapě Čech z roku 1720.

V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno, zkapacitněno a opevněno betonovými tvárnicemi. Tím došlo ke znehodnocení těchto vodních potoků, které jsou navíc součástí Přírodního parku Klánovice-Čihadla.

Prostor suchého poldru byl v roce 2008 revitalizován. Cílem revitalizace bylo v této části Prahy vytvořit lidem kousek přírody s pravidelně kosenými nebo květnatými loukami, pěšinami a povalovými chodníky, přírodními potoky, původními rákosinami a spoustou drobných vodních ploch plných života.

II. etapa revitalizace navazuje na již provedené úpravy a zahrnuje prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Matiňákem.

Hlavní částí revitalizace je úprava narovnaného Svépravického potoka, který zde spíše připomíná odvodňovací kanál než potok. Dno potoka bude navýšeno o cca 1,5 m a na vzniklém prostoru bude vymodelováno nové klikatící se koryto, místy stabilizované kamenným záhozem. Betonový stupeň u nátoku do Pískovny bude zrušen a nahrazen krátkým kamenným skluzem. Nad skluzem bude koryto rozšířeno až do stávajícího pole a vznikne zde malá vodní plocha. Součástí těchto úprav bude i přestavba mostu přes potok.

Stávající betonový kanál od výtoku z rybníka Martiňák bude zasypán a nový odtok bude vybudován jako přírodě blízké koryto s pozvolnými břehy. Na poli vedle Martiňáku vyroste nová tůň o ploše 1800 m2.

Úpravou projde i nátok a odtok z rybníka Pískovna. Pomocný odtok v západní části Pískovny bude sloužit k zásobování přilehlých mokřadů vodou. V rámci výstavby tohoto odtoku bude zpevněna i cesta vedoucí od Svépravického potoka k brodu přes Rokytku. Nakonec celou revitalizaci doplní nové výsadby stromů a keřů.

Hlavním cílem revitalizace je zpřírodnit a vylepšit další část Pražské zeleně a zpříjemnit tak volný čas obyvatel Prahy v pražské přírodě.

________________
 

Název stavby: Revitalizace Čihadla II. Svépravický potok, Chvalka - koryta

Modrý pruh stejný jako u Hostavického potoka až na tyto změny:

Projektant: Ekotechnik – Inženýring s.r.o. Ing. Jiří Jílek
Dodavatel: Nowastav a.s.

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/

Fotogalerie: 
Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok
Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok