Pronájem hrobového místa

Záležitost vyřizuje

  • Podatelna Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Monika Kotková284 021 093kotkova@dpocernice.cz

 

Základní informace

V současné době je na hřbitově cca 800 hrobových míst včetně skříněk v kolumbáriích a plánovaných míst v nové části hřbitova. Jelikož jsou místa z větší části obsazena, Rada městské části (RMČ) dne 17.12.2014 na svém 7. zasedání schválila omezení pronájmu všech nových hrobových míst od 1.1.2015 pouze pro občany Dolních Počernic. Posuzování výjimečných žádostí spadá do kompetence RMČ.

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.

Občané, kteří již smlouvu o nájmu hrobového místa mají a pouze chtějí zaplatit dalších 10 let, musí kontaktovat paní Kotkovou a domluvit se s ní předem na termínu návštěvy, protože je nutné obnovit nájemní smlouvu. Schůzku si sjednáte na tel. č. 284 021 093.

Postup

Zájemce o hrobové místo předem kontaktuje výše uvedeného pracovníka, se kterým se domluví na možných variantách uložení.
Smlouva na pronájem hrobového místa se sepisuje až po výběru vhodného umístění na hřbitově, případně po schválení Radou MČ.
Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu 10-ti let.
 

Ceny

Výše cen je stanovena dle typu hrobového místa.

Druh hrobového místa

Nájemné/10 let

Služby/10 let

Celkem/10 let

Urnový hrob (do 1,5 m2)

700 Kč

800 Kč

1 500 Kč

Rov, hrob, hrobka do 4 m2

1 400 Kč

800 Kč

2 200 Kč

Dvojhrob, hroby a hrobky 4 - 6 m2

2 400 Kč

1 200 Kč

3 600 Kč

Ostatní nad 6 m2 

3 200 Kč

1 200 Kč

4 400 Kč

Kolumbarium (staré i nové)

3 000 Kč

600 Kč

3 600 Kč

Částka je splatná při podpisu smlouvy v hotovosti do pokladny Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice (na podatelně) nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 9021-2000712349/0800 (do poznámky uvést jméno nájemce a číslo hrobového místa).
 

Formuláře, náležitosti, doklady

  • platný občanský průkaz
  • při převodu smlouvy po úmrtí stávajícího nájemce je nutno doložit Usnesení soudu o dědictví - rozhodnutí, na koho nájem přejde (v mimořádných případech lze nahradit ověřeným čestným prohlášením všech dědiců)

Právní předpisy

zákon č. 256/2001 o pohřebnictví