Přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu

Záležitost vyřizuje

 • Kancelář Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Daniela Novotná281 021 094novotnad@dpocernice.cz

Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Údaj o místu trvalého pobytu občana je proto považován za údaj evidenční, mající význam pro výkon veřejné správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun,
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce určený soudem.

Postup vyřízení věci

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha – Dolní Počernice, se osobně dostaví na úřad MČ, kde vyplní Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici v kanceláři úřadu). 

Změnu trvalého pobytu dítěte do 15ti let provádí jeho zákonný zástupce. Po zaplacení správního poplatku 50,- Kč za dospělého (přihlášení dětí do 15ti let je bez poplatku) obdrží občan Potvrzení o změně trvalého pobytu.

S tímto potvrzením a s občanským průkazem je občan povinen dostavit se do 15ti dnů na ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most, kde požádá o nový občanský průkaz. Viz Vydávání občanských průkazů.

Formuláře, náležitosti, doklady

Při přihlášení k trvalému pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (tiskopis občan obdrží při přihlášení k trvalému pobytu v kanceláři úřadu),
 • předložit platný občanský průkaz (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství),
 • předložit doklad o vlastnictví nebo o oprávnění užívat nemovitost, do které se občan přihlašuje (např. výpis z katastru nemovitostí, platnou nájemní smlouvu), případně souhlas majitele s ověřeným podpisem (pokud se majitel nemovitosti nedostaví na úřad osobně).

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, vyřizuje se ihned.

Správní poplatky

 • Za přihlášení k trvalému pobytu občan zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 • Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.