Povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč

Záležitost vyřizuje

 • Oddělení hospodářské správy a majetku
JménoTelefonEmail
Hana Jakoubková281 021 092jakoubkova@dpocernice.cz

 

Základní informace

Loterie a tomboly povoluje:

a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,

b) ministerstvo v ostatních případech.

Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem, zejména:

 • účel, pro který byla loterie povolena,
 • počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,
 • počet a celkovou cenu výher,
 • místo a den slosování,
 • lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,
 • označení orgánu, který vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),
 • schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,
 • lhůtu a místo vyzvednutí výher.

Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru.

Provádění loterií

U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50 000 Kč mohou být slosovány losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly.

Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který osvědčuje průběh slosování na protokolu. Účast orgánu státního dozoru není nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kč.

O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

Vyúčtování loterie a tomboly

Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, které obsahuje údaj o přijatých vkladech (sázkách) a vyplacených výhrách. Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

Správní poplatek

Přijetí žádosti o

 • vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 5 000
 • změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 3 000

Právní předpisy

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů