Seznam kulturních památek

Bývalý hřbitov

Bývalý hřbitov

ev.č. 1 – 1973/2

Nacházel se v areálu kostela.

čp. 1 Zámek – areál, ul. Národních hrdinů

čp. 1 Zámek – areál, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974 parc.č.  6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1583

Zámek obsahuje historicky poutavou budovu tzv. starého zámku, která je dvoukřídlá, jednopatrová stavba, situovaná blíže ke kostelu a nový zámek postavený jako jednopatrový v 19. století, včetně spojovacího krčku. Starý zámek obsahuje ve východním křídle část středověké tvrze, jež měla s kostelem společný fortifikační systém, zaniklý až v první polovině 17. století. Lze zde identifikovat dvě stavební gotické fáze a velkou renesanční přestavbu. Renesanční, již dvoukřídlý zámek, měl průčelí zdobeno psaníčkovým sgrafitem a v nádvorním průčelí v přízemí byla arkáda. Stavbou nového zámku byl pověřen architekt Bělský v roce 1857. V roce 1867 byl již zámek obýván.V současné době je sídlem Dětského domova.

čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů

čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974/7         

Přízemní stavba hmotově výrazně členěna má na straně do parku výškově oddělenu střední, sedmiosou část s vysokými obdélnými okny a sedlovou střechnou. K ní připojeny z obou stran nižší dvouosé části stavby s pultovými střechami. Na nárožích jsou jednoosé, samostatně zastřešené rizality, se vstupem v půlkruhovém záklenku a s gotizující architektonickou výzdobou. Uliční trakt má hladké osmiosé průčelí. Oranžérie postavena nově v druhé polovině 19. století. Po druhé světové válce adaptována. V r. 2009 rekonstruována za účelem provozu mateřské školy.

čp. 392 – obytný dům v areálu zámku

čp. 392 – obytný dům v areálu zámku

ev.č. 1 – 1974/9         

Dvoupodlažní dům s hladkými novodobými průčelími s plochou střechou. V polosuterénu barokní zdivo, které spolu s klenbami má zůstat zachováno.

čp.2 Mlýn – ul. Národních hrdinů

čp.2 Mlýn – ul. Národních hrdinů

 

Soubor budov mlýna se váže k r.1862, architektura inspirována motivy anglické novogotiky. Nejnáročněji je řešeno západní průčelí hlavní budovy z pískovcových kvádrů s reliéfními ozdobnými prvky – zrekonstruováno v r. 2007. V r. 1995 mlýnice vyhořela.Od r. 1999 probíhá rekonstrukce souboru budov. Uvnitř patrny zbytky Francisovy turbiny a mechaniky pohonného systému – transmisí.

čp.3 Pivovar – ul. Národních hrdinů

čp.3 Pivovar – ul. Národních hrdinů

 

Protáhlé, pozdně barokní stavení z r. 1751, přestavěno v r. 1855 a do dnešní podoby zrekonstruováno v r. 2007. Dochovány unikátní ledové sklepy a další stavební prvky ( římsy, klenby, ostění, litinové sloupy, komíny). V současnosti pokračuje rekonstrukce souboru budov pivovaru, nádvoří zrekonstruováno v r. 2008.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál, bez čp., ul. Národních hrdinů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál, bez čp., ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1973 parc. č. 1,2     

Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem s valenou klenbou má na západní straně hranolovou věž. Na severní straně oratoř s apsidou. Loď sklenuta třemi křížovými klenbami s hřebínky. Triumfální oblouk je půlkruhový bez profilace.

Původně románský kostel z počátku 13. století. První zmínka je z roku 1358. Při gotických úpravách loď prodloužena k západu, v pozdní gotice přistavěna věž. V renesanci loď sklenuta. Po roce 1890 provedena novorománská úprava a přistavěna oratoř. V posledních letech probíhají na kostele a v jeho areálu stavební úpravy za účelem zachování této významné kulturní památky.

Mariánský sloup - ul. Národních hrdinů, vedle č.p. 11

Mariánský sloup - ul. Národních hrdinů, vedle č.p. 11

ev.č. 1 – 1972 parc. č. 1970

Na hranolovém soklu s nápisem: „Tento obraz k pobožnému uctění mariánským horlivcům a ctitelům postavila svým nákladem panní Anna Dostálová 1813“, stojí pískovcová socha Immaculaty pocházející z Králík – Hodče a se sloupem nesouvisí. Sloup zdemolován v r. 1975, kdy stál na rohu Českobrodské ulice a ulice U Konečné. Hlavice sloupu byla později nahrazena kopií.

V r. 2017 byla památka dle záměru současné samosprávy zrestaurována a přemístěna ze soukr. zahrady na veřejný prostor v centru MČ.

Nový zámek

Nový zámek

ev.č. 1 – 1974/2         

Jednopatrová budova je pojata jako klasicizující centrála s ústředním schodišťovým prostorem se střešním osvětlením. K němu přiléhají velké sály umístěné jednak ve velkém polygonálním rivalitu a dále na protilehlé straně ve spojovacím krčku (zde jen v prvním patře). Interiéry zdobeny štuky. Klasicizující eklektické průčelí má vysokou architektonickou hodnotu.

Obraz Kristus z Božího hrobu

Obraz Kristus z Božího hrobu

ev.č. 52133/2002       

Autor: provenience Čechy, malba na hedvábí, výšivka, v = 75 cm, š = 182 cm, 2. pol 19.století, Kněžická 199, k.ú. Dolní Počernice.

Ohradní zeď I

Ohradní zeď I

ev.č. 1 – 1974/6         

Zeď oddělující nádvoří starého a nového zámku, připojená ke spojovacímu pilířku. Pilířky původně s konkávně vybranými rohy. Koruna zdi v ose polí vzdutá, v celém rozsahu kryta pískovcovými římsovými deskami. na pilířích jsou profilované pískovcové soklíky, původně s barokními vázami a andílky.

Opěrná zeď se schodištěm do parku

Opěrná zeď se schodištěm do parku

ev.č. 1 – 1974/5         

Na západní straně nového zámku odděluje park s nižší terénní úpravou opěrná zeď ukončená balustrádou mezi pilířky. Balustrádu tvoří hranolové sloupky. Na pilířcích jsou vázy (viz vázy typu II). Pískovcové stupně schodiště na obou stranách brány v opěrné zdi mají segmentový půdorys.

Park, ul. Národních hrdinů

Park, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974/8         

Zahrada u zámku zmiňovaná již ve 20. letech 17. století vznikla na místě poplužního dvora. Barokní zahrada francouzského typu nedochována. V současnosti upravována.

Socha Sv. Jana Nepomuckého

Socha Sv. Jana Nepomuckého

ev.č. 1 – 1973/3                     

Na bývalém hřbitově u kostela stávala na hranolovém soklu kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, běžného ikonografického typu bez polychromie. Pochází z konce 18. století, autor neznámý. Socha silně erodována. V současné     době je uložena v depozitu ÚMČ Praha – Dolní Počernice.

Socha Sv. Vavřince

Socha Sv. Vavřince

ev.č. 1 – 1973/4         

Umístěna na sloupu u hřbitovních – kostelních vrat. Na levém polygonálním sloupu hřbitovních – kostelních vrat kamenná socha světce v kontrapostu, s levicí na prsou, u pravice rošt jako symbol mučednické smrti. Pozdně barokní drobná plastika neznámého autora.

Starý zámek

Starý zámek

ev.č. 1 – 1974/1         

Jednopatrový dvoukřídlý objekt v přízemí s renesančními klenbami. Ve východním křídle část středověké tvrze. Upravované barokní průčelí má okna v lištových šambránách na podokenních římsách.

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký

 

Dřevěná plastika neznámého autora, původně umístěna v nice na objektu čp. 38 – Barborka na Českobrodské ul. někdy koncem 18. stol.. Soška byla sejmuta z obavy jejího zcizení a přemístěna do kanceláře starosty na ÚMČ, Stará obec 10.

Terasa se schodištěm (nový zámek)

Terasa se schodištěm (nový zámek)

ev.č. 1 – 1974/3         

K jižnímu průčelí nového zámku se zvýšeným přízemím přiléhá terasa s jednoramenným schodištěm. Zábradlí terasy má mezi pilířky s vázami litinové zábradlí z ozdobné tyčoviny. Pilířky po stranách schodiště nesou vázy stojného typu jako na terase a při přístupové cestě (viz vázy typu I).

Vázy typu I

Vázy typu I

ev.č. 1 – 1974/4         

Klasicizující vázy z umělého kamene nahoře s vyhloubením pro květiny. Čítají celkem deset kusů na terase a schodišti a devět kusů při cestě k terase.

Vázy typu II

Vázy typu II

ev.č. 1 – 1974/6         

Na zdi v parku na západní straně nového zámku je 15 klasicizujících váz z umělého kamene ve vrcholu s piscinovou šiškou, jsou ze stejné dílny jako vázy typu I.