Sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu v II. pololetí r. 2019:Stanoviště:Doba přistavení:

7. září 2019 (so)

                

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

5. října 2019 (so)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

9. listopadu 2019 (so)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

 

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
  • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
  • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

  • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
  • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
  • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
  • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin.
  • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. – více na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uvod/.

další informace na adrese: http://ksnko.praha.eu/ags/

 

Dynamická mapa přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/