Svaz městských částí Hl. m. Prahy

Svaz městských částí Hl. m. Prahy

V květnu r. 2012 byl založen Svaz městských částí Hlavního města Prahy (dále jen Svaz). Jeho členy se stalo několik tzv. malých městských částí, které nebyly spokojeny s vývojem dotačních vztahů hl. m. Prahy k jeho městským částem (dále jen MČ) a s absencí komunikace na úrovni vedení města se zástupci samospráv malých MČ. Problémů bylo samozřejmě více, avšak před nastávajícími podzimními komunálními volbami nebyla z pochopitelných důvodů vůle činit ze strany samosprávy města nějaké zásadní kroky, které by vedly k uspokojení požadavků stále se rozrůstajícího Svazu.

Naše MČ, přes počáteční nedůvěru v účelnost a fungování Svazu v r. 2015, svůj postup přehodnotila a usnesením ZMČ č. 5.5 ze dne 11.5. 2015 do svazu vstoupila.

V současné době má Svaz 27 členů (malých MČ) a v rámci Hl. m. Prahy má již svoji váhu. Jeho zástupci, většinou starostové, se schází dle potřeby, ale zpravidla jednou za měsíc. Tématy těchto setkání jsou zejména dotační vztahy, územní plánování, připomínkování nových vyhlášek a v poslední době Pražské stavební předpisy.

Výhodou členství je možnost získávání informací, sjednocování názorů členů Svazu na aktuální témata a možnost společně diskutovat s jednotlivými členy samosprávy města a se zástupci Magistrátu. Další výhodu členství ve Svazu spatřujeme v možnosti zadávání odborných posudků, prostřednictvím kterých se pak jeho členové vyjadřují k projednávaným tématům a v neposlední řadě výměna zkušeností mezi starosty, ať již ústně, nebo elektronicky. Svaz má své užší vedení a také rozpočet (roční členský příspěvek je 10 000 Kč), ze kterého hradí objednávané služby.

Naše MČ je aktivním členem Svazu. Prostřednictvím starosty poskytuje jeho členům důležité informace a dělí se s nimi o dlouholeté zkušenosti v oblasti samosprávy. Prosadit však své názory a požadavky u vedení města je velmi obtížné, neboť zejména v současné době má křehká pražská koalice starosti sama se sebou a se svým fungováním.

Při vstupu do Svazu měla naše MČ na paměti přísloví: Kdo chvíli stál, už stojí opodál.

Nezbývá než věřit, že podmínky pro fungování městských částí Hl. m. Prahy se v dohledné době zlepší.

 

Zbyněk Richter, starosta