OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ “Referent úřadu MČ pro oblast výstavby a investic“

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE zastoupený tajemnicí Mgr. Editou Hejdovou v souladu s § 7 odst. 3, zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,             

p r o d l u ž u j e

výběrové řízení na obsazení pracovního místa “Referent úřadu MČ pro oblast výstavby a investic“ městské části Praha-Dolní Počernice. Lhůta pro podání přihlášek je do 29.3.2024 do 11.00 hod. 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce.                                        

Pracovní úvazek:  40  hodin týdně nebo částečný na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Náplň práce:

Zajištění činnosti související s přípravou a realizací staveb na území MČ Praha-Dolní Počernice, především investiční akce, rekonstrukce objektů ve správě MČ, koordinace prací souvisejících s údržbou majetku, účast při projednávání stanovisek a žádostí v oblasti stavebního řízení v rámci činnosti úřadu, příprava pokladů k projednávání v RMČ a ZMČ.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;

b) způsobilost k právním úkonům;

c) bezúhonnost,

d) občanství České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk.

Požadované vzdělání:

  • minimálně středoškolské vzdělání
  • praxe v oboru vítána

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platová třída 10, v souladu s nařízením vlády č. 341/217 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s postupným přidáváním osobního příplatku, pololetní odměny, osobní ohodnocení, práce v malém kolektivu, možnost osobního rozvoje

Požadované znalosti a dovednosti:

  • organizační schopnosti a dovednosti,
  • znalost čtení projektových dokumentací staveb
  • orientace v příslušných normách a předpisech  
  • práce na PC (Windows, Excel, Internet, atd.)
  • schopnost samostatné práce
  • umět vstřícně jednat s veřejností, ochota se dále vzdělávat
  • znalost norem a předpisů v oblasti stavební agendy
  • ŘP skupiny B.                          

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)     

• datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
 • motivační dopis
 • telefonní spojení a e-mailová adresa
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 29.3.2024 do 11.00 hodin poštou nebo osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Obálku, prosím, adresujte:

Městská část Praha – Dolní Počernice, k rukám tajemnice úřadu, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9-Dolní Počernice.

Uzavřenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – „Referent úřadu MČ pro oblast výstavby a investic“.

Podrobnější informace o náplni práce podá: Mgr. Edita Hejdová – tajemnice ÚMČ, tel. 281021091, 606 685766

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha - Dolní Počernice, jinak po této lhůtě budou skartovány.