OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - poskytování sociálních služeb – rozvoz obědů seniorům

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE zastoupený Mgr. Editou Hejdovou vyhlašuje dne 30.1.2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice, pracovní zařazení: pracovník v sociálních službách úřadu městské části Praha – Dolní Počernice.

Sjednaný druh práce: poskytování sociálních služeb – rozvoz obědů seniorům, s místem výkonu práce Praha – Dolní Počernice. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou dva měsíce.

Pracovní úvazek: 20 hodin týdně s předpokládaným nástupem: dle dohody

Náplň práce:                                                                                                                                                   

- rozvoz obědů, včetně zpracování jídelníčků a hromadných objednávek obědů                                            

-  zajištění dalších prací spojených s činností ÚMČ (např. nákup občerstvení, odvoz a dovoz prádla z čistírny) 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;

b) způsobilost k právním úkonům;

c) bezúhonnost;

d) občanství České republiky, popřípadě cizí státní občan mající v České republice trvalý pobyt.

Požadované vzdělání:

              • minimálně výuční list
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, (při splnění požadovaného vzdělání – minimálně

4. platová třída, při vyšším vzdělání 6-7 platová třída, platový stupeň podle započitatelné praxe).  

Požadované znalosti a dovednosti:

              organizační schopnosti a dovednosti,

             •  vstřícnost jednání a péče o seniory,

             •  spolehlivost, dochvilnost a pečlivost,

             •  ŘP skupiny B,

             •  znalost Dolních Počernic výhodou.  

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)    

• datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)

• telefonní spojení nebo e-mailová adresa

souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 28.2.204 do 11.00 hodin poštou nebo osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice.

Obálku, prosím, adresujte:

Městská část Praha – Dolní Počernice, k rukám tajemnice úřadu, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9.

Uzavřenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – „pracovník v sociálních službách“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice