OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE zastoupený Mgr. Editou Hejdovou vyhlašuje dne 22.2.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice, územního samosprávného celku: „referent úřadu městské části Praha – Dolní Počernice – agenda pohřebnictví, pokladna, vidimace, legalizace, CzechPOINT, komunikace s občany, rybářské lístky.
Pracovní zařazení: referent společné státní správy a samosprávy.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou jeden měsíc.
Pracovní úvazek: dle dohody
Předpokládaný nástup: dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
b) způsobilost k právním úkonům;
c) bezúhonnost.
d) občanství České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
Požadované vzdělání: • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v oboru vítána.
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 9. platová třída, platový stupeň dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky např. osobní.
Požadované znalosti a dovednosti:
• administrativní a organizační dovednosti,
• práce na PC (Windows, Excel, Internet, atd.)
• znalost administrativních prací, schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice, schopnost vstřícně jednat s veřejností, ochota se dále vzdělávat.
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
• telefonní spojení nebo e-mailová adresa
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15.3.2023 do 12.00 hodin poštou nebo osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha–Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice.
Obálku, prosím, adresujte: Městská část Praha – Dolní Počernice, k rukám tajemnice úřadu, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9. Uzavřenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – „úředník úřadu městské části Praha – Dolní Počernice “
Podrobnější informace o náplni práce podá: Mgr. Edita Hejdová – tajemnice ÚMČ, tel. 281021091
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Mgr. Edita Hejdová
tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice
Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha - Dolní Počernice, jinak po této lhůtě budou skartovány.