VOLBA PREZIDENTA ČR 2023 

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023, bude probíhat volba prezidenta ČR.
Vážený voliči,

rádi bychom vám co nejvíce usnadnili volební proces, a proto nám dovolte několik základních informací a technických vysvětlivek k volební proceduře.
Hlasovat můžete ve svém volebním okrsku a volební místnosti dle místa trvalého pobytu, a to:
Okrsek č. 30001 – Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Praha – Dolní Počernice
Okrsek č. 30002 – Úřad MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, Praha – Dolní Počernice

Volební místnosti se otevřou v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Stejné to pak bude i v termínu případného druhého kola, tedy 27. a 28. ledna 2023.
Hlasování vám bude umožněno po prokázání své totožnosti platným dokladem totožnosti a dále pokud jste v den voleb hlášen k trvalému pobytu v naší městské části. Totožnost a státní občanství prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem nebo cestovním průkazem České republiky. Další nutnou podmínkou možnosti volit je dosažení věku 18 let alespoň v druhý den voleb (tzn. 14.1.2023). Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který dosáhl alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta (tedy 28.1.2023) věku 18 let.
Neprokážete-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude vám hlasování umožněno.

Zda jste zapsáni ve stálém seznamu voličů, si můžete ověřit v úředních hodinách na Úřadu Městské části Praha – Dolní Počernice a zde také můžete požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav.
Jednou ze základních zásad našeho volebního práva je povinnost voliče hlasovat osobně, zastoupení není možné. V případě, že se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nebudete moci osobně dostavit do shora uvedených volebních místností, můžete se dohodnout o možnosti hlasovat do přenosné volební schránky. S touto přenosnou volební schránkou vás pak členové volební komise v dohodnutém termínu navštíví u vás doma.

Nutnost volby mimo volební místnost si předem můžete domluvit na tel. čísle 281 028 091, a to nejpozději do 13.1.2023 a případně 27.1.2023 do 12:00 hod, dále ve výjimečných případech i v průběhu voleb.
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat ÚMČ Praha – Dolní Počernice o vydání voličského průkazu. O vydání voličského průkazu můžete zažádat osobně nejpozději do 11.1.2023, a to do 15:00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději do 6.1.2023, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
O voličský průkaz prostřednictvím datové schránky je možno požádat pouze tehdy, když se osoba žadatele o voličský průkaz shoduje s (fyzickou) osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena; z datové schránky žadatele o voličský průkaz za něj nemůže požádat nikdo jiný (ani pověřená osoba podle § 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.).

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Voličský průkaz Vám bude vydán nejdříve 29.12.2023 a to buď osobně přímo Vám, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo bude voliči zaslán na uvedenou adresu.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky (Žádost ke stažení v příloze)
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Městská část v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 15.00 hodin.
Tiskopis žádosti naleznete na našich internetových stránkách  nebo v tištěné podobě u Mgr. Edity Hejdové , 1. patro, kancelář tajemnice nebo podatelně ÚMČ.
Hlasovací lístky vám budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vzhledem k velikosti jednotlivých okrsků se nemusí den doručení ve všech částech městské části shodovat.
V průběhu voleb můžete obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby obdržíte až ve volební místnosti.

Další bližší informace získáte u pracovnice odpovědné za volby:

Mgr. Edita Hejdová – tel: 281 028 091
e-mail: hejdova@dpocernice.cz