Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace OÁZA se sídlem Národních hrdinů č. 6, Praha-Dolní Počernice

RADA MĚSTSKÉ  ČÁSTI PRAHA - DOLNÍ POČERNICE vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace OÁZA se sídlem Národních hrdinů č. 6, Praha-Dolní Počernice

Požadavky na uchazeče:

Uchazeč:  občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk.

Praxe:   práce ve vedoucí funkci, řízení kolektivu  minimálně 2 lidí,  zkušenosti s organizací a pořádáním kulturních společenských a sportovních akcí.                           

Pracovní poměr bude sjednán na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou formou dodatku ke smlouvě.

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Požadované předpoklady:

- středoškolské vzdělání s maturitou                                                                                             

- znalost rozpočtových pravidel příspěvkových organizací zřizovaných územními   

  samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 Sb.,

- znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

- komunikativní znalost cizího jazyka výhodou

- praxe v oblasti kultury, znalost místního kulturního prostředí

- organizační, řídící a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita

- znalost práce na PC

- občanská a morální bezúhonnost

- řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu,

- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)    

- datum a podpis.

K přihlášce je nutno doložit:

  • životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
  • telefonní spojení a e-mailová adresa
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o správě osobních údajů, v platném znění

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavek na uchazeče:

Předložit návrh koncepce směřování a dalšího rozvoje příspěvkové organizace v rozsahu cca dvou stránek ve formátu A4 a tento návrh prezentovat před výběrovou komisí.

Součástí této úvahy musí být písemné podepsané prohlášení uchazeče obsahující souhlas se zveřejněním koncepce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 9.12.2022 do 10.00 hod.  na adresu:

Městská část Praha-Dolní Počernice

 k rukám starosty MČ-Praha-Dolní Počernice, Stará obec č. 10, 190 12 Praha 9-Dolní Počernice.

Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice „ředitel /ředitelka příspěvkové organizace“.

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha-Dolní Počernice, jinak budou po této lhůtě skartovány.