Kotlíkové dotace

Hlavní město  Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Oddělení environmetálních projektů

Vážení Pražané,

oslovujeme Vás, abyste pomohli dále zlepšovat životní prostředí v Praze, zejména v těch částech Prahy, kde ještě se topí uhlím a ulice jsou zahaleny zejména po ránu a v zimě kouřem, který nás všechny obtěžuje. Informujte, prosím, tyto domácnosti, aby využily dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého  neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud tyto domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až  95% nákladů na pořízení nového tepelného zdroje.

Neváhejte, příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen již 31. 8. 2022 v 23:59 hod. včetně!

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle.

Dotace jsou určeny Vám, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě a průměrný čistý roční příjem na člena Vaší domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a můžete získat zálohu 60 % z dotované částky.

Pokud jste tedy topili výše specifikovaným kotlem na uhlí (koks) s ručním přikládáním, který jste od 1. 1. 2021 včetně vyměnili nebo se jej teprve chystáte nahradit (na vlastní realizaci budete mít 2 roky od schválení žádosti RHMP), vybírejte výrobky uvedené v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT), splňující nízko emisní požadavky (ekodesing) a nahraďte jej nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu:

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže - max. výše dotace 130 000 Kč,

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč,

Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč,

Plynový kondenzační kotel - max. výše dotace 100 000 Kč, (instalace plynových kondenzačních kotlů bude podpořena pouze v případech, kdy náklady spojené s výměnou kotle prokazatelně vznikly od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo byla na jeho instalaci vystavena závazná objednávka s datem nejpozději 30. 4. 2022).

Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, má sice odloženou platnost, ale o dotaci žádejte letos, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění! Pro získání dalších upřesňujících informací k vyhlášenému Programu (schválený 20. 6. 2022 Radou hl. m. Prahy), návodu a vzorů dokladů, sledujte úřední desku a webové stránky

portalzp.praha.eu, záložka: „ENERGETIKA“/ „KOTLÍKOVÉ DOTACE IV“.

https://portalzp.praha.eu/kotlikovedotaceIV