Výběrové řízení - Komunitní pracovník pro pravidelné a nepravidelné aktivity

Úřad Městské části Praha-Dolní Počernice vyhlašuje výběrové řízení Komunitní pracovník pro pravidelné a nepravidelné aktivity v městské části Praha – Dolní Počernice

Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2022

Doba výkonu práce: na dobu neurčitou

Pracovní úvazek: 20 hodin týdně, zkušební doba 2 měsíce.

Místo výkonu práce: Praha-Dolní Počernice

Popis pracovní pozice: Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.

Aktivity spojené s komunitní prací zaměřenou na pomoc jednotlivcům či skupinám s cílem zapojit je do společenského života. Práce spojené se začleněním lidí do sousedské a širší komunity, vedení diskuze nad důležitými událostmi a opatřeními, které se týkají života v Dolních Počernicích, zapojení seniorů do společnosti, práce se seniory směřující ke zvýšení zájmu o dění kolem a snížení pocitu osamění.

Zákonné požadavky:

 • Státní občan ČR (v případě cizího státního občana trvalý pobyt na území ČR)
 • Dosažený věk 18 let
 • Ovládá jednací jazyk
 • Osoba způsobilá k právním úkonům (plně svéprávná) je bezúhonná:

-nebyla-li odsouzena pro úmyslný trestný čin,

-nebyla-li odsouzena pro trestný čin z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy                                                                                          

Požadavky na vzdělání:

 • Minim. střední vzdělání s maturitou, sociálního zaměření výhodou, praxe v sociální oblasti vítaná

Další doporučující předpoklady:

 • kladný přístup k seniorům, trpělivost, ochota a porozumění v jednání se seniory
 • vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • dobrá znalost českého jazyka, základní dovednosti práce na PC,  
 • kreativita a organizační schopnosti, dovednost a plánování, samostatnost, pečlivost
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • očkování proti COVIDU-19 výhodou                                                                 

Odměňování dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění: min. 9. platová třída, platový stupeň dle praxe a příslušné příplatky.                 

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, případně titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), číslo občanského průkazu, datum a podpis. K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad), úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.                                                                        

Lhůta pro podání přihlášky do 9. prosince 2021 do 12.00 hodin.                                                                               

Písemnou přihlášku do výběrového řízení, spolu s povinnými přílohami, zašlete prostřednictvím pošty v zalepené obálce tak, aby byla doručena nejpozději do uvedené lhůty do podatelny ÚMČ na adresu: MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice Přihlášku lze doručit osobně do podatelny úřadu do 9.prosince 2021 do 12.00 hod. Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – Komunitní pracovník pro pravidelné a nepravidelné aktivity“. Informace podá tajemnice úřadu Mgr. Edita Hejdová, tel. č. +420 281 021 091.Osobní doklady, po skončení výběrového řízení, je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemnice ÚMČ Praha-Dolní Počernice, jinak budou, po této lhůtě, skartovány.

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ Praha-Dolní Počernice

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče