Poslední šance na získání kotlíkové dotace na nový ekologický zdroj tepla

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze třetí a vyšší emisní třídy a PROVOZ ZASTARALÝCH KOTLŮ (1. – 2. emisní třída) TAK BUDE ZAKÁZÁN.

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností. Sociálně slabá domácnost je taková, která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 Kč.

Žadatel (= konečný uživatel) je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let

EMISNÍ TŘÍDU SVÉHO KOTLE ZJISTÍTE OD SVÉHO REVIZNÍHO TECHNIKA, POPŘ. Z PROTOKOLU O REVIZNÍ KONTROLE KOTLE.

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

    • tepelné čerpadlo,
    • kotel na biomasu,
    • plynový kondenzační kotel.

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) na svt.sfzp.cz.

Případní zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou již nyní předběžně hlásit do 20.12.2021
na ÚMČ Praha – Dolní Počernice.

Tel: 281 021 093

Mail: podatelna@dpocernice.cz nebo osobně v úředních hodinách na podatelně úřadu