Výběrové řízení - Vedoucí komunitního centra Jako doma

Úřad Městské části Praha-Dolní Počernice vyhlašuje výběrové řízení Vedoucí (metodik) komunitního centra Jako doma v městské části Praha – Dolní Počernice

Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2021,

Doba výkonu práce: na dobu neurčitou

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, zkušební doba 2 měsíce.

Místo výkonu práce: Praha-Dolní Počernice

Popis pracovní pozice:

 • Zajištění realizace aktivit projektu Komunitního centra Jako doma (dále jen KC) z Operačního programu - pól růstu ČR.
 • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, např. dny otevřených dveří, pořádání výstav, besed apod.
 • Evidence dokumentů související s realizací projektu komunitního centra s platnými právními předpisy ČR a EU, způsobem daným pravidly OP PPR a relevantními právními předpisy ČR a EU.
 • Vytvoření koncepce a harmonogram pravidelných a nepravidelných aktivit KC se zaměřením na seniorskou problematiku, a to s udržitelností po ukončení projektu KC v roce 2023, a s tím související realizace programů pro seniory a další věkové skupiny dolnopočernických občanů.
 • Maximální využití potenciálu budovy KC a přilehlých prostor a prostranství.
 • Vytváření činnostiv součinnosti s příspěvkovou organizací OÁZA Dolní Počernice
 • Propagace aktivit KC na plakátech, letácích a jiných tiskových materiálech.
 • Podávat informace o dění v KC radě a zastupitelstvu MČ Praha - Dolní Počernice.
 • Zpracovat metodické dokumenty práce se seniory.
 • Vytvářet dotazníky a další zpětnovazebné (evaluační) metody pro seniory a jejich následné vyhodnocení.

Zákonné požadavky:

 • Státní občan ČR (v případě cizího státního občana trvalý pobyt na území ČR)
 • Dosažený věk 18 let
 • Ovládá jednací jazyk
 • Osoba způsobilá k právním úkonům (plně svéprávná) je bezúhonná:

-nebyla-li odsouzena pro úmyslný trestný čin,

-nebyla-li odsouzena pro trestný čin z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

Požadavky na vzdělání:

 • Minim. střední vzdělání s maturitou, sociálního zaměření výhodou
 • Praxe v sociální oblasti nebo v řídící pozici vítaná

Další doporučující předpoklady:

 • výborné dovednosti práce na PC, aktivní užívání grafických programů
 • vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • výborná znalost českého jazyka
 • znalost prostředí Dolních Počernic a seniorské problematiky Dolních Počernic výhodou
 • kreativita a organizační schopnosti, dovednost a plánování
 • komunikativní znalost anglického jazyka
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Odměňování dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění:  9. – 11 platová třída, platový stupeň dle praxe a příslušné příplatky.  

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, případně titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), číslo občanského průkazu, datum a podpis. K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad), úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Koncepce - příloha k přihlášce:

Předložená koncepce bude obsahovat vaši vizi vedení komunitního centra v dlouhodobém horizontu (cca 10 let), koncepci Komunitního centra Jako doma, včetně návrhu udržitelnosti po ukončení projektu z Operačního programu Praha Operační program Praha-pól růstu ČR, návrh plakátu na libovolnou akci KC Jako doma jako důkaz.

Součástí této přílohy musí být písemné podepsané prohlášení uchazeče obsahující souhlas se zveřejněním koncepce.

Zadání pro vytvoření koncepce:

V loňském roce byl zastupitelstvem MČ Praha – Dolní Počernice schválen Strategický plán rozvoje obce, jehož součástí je Koncepce stárnutí obce 2020 - 2025 a z této koncepce vychází i projekt KC Jako doma, který je schválen na období 2021 – 2023 z Operačního programu Praha - pól růstu ČR, OPPPR-47. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Uchazeči se s těmito dokumenty seznámí, stejně tak se seznámí i se strategickými dokumenty seniorské problematiky ČR a Hlavního města Prahy.

Pro uchazeč jsou materiály - Koncepce stárnutí, popis projektu a popis cílové skupiny k dispozici v podatelně úřadu na adrese Stará obec 10. Praha 9-Dolní Počernic

 

Očekávání při osobní účasti na výběrovém řízení:

Při osobní účasti na výběrovém řízení očekáváme cca 15 ti minutovou prezentaci uchazeče k výše uvedeným bodům.

Lhůta pro podání přihlášky je 19. října 2021 do 12.00 hodin.

Písemnou přihlášku do výběrového řízení, spolu s povinnými přílohami, zašlete prostřednictvím pošty v zalepené obálce tak, aby byla doručena nejpozději do uvedené lhůty do podatelny ÚMČ na adresu:

MČ Praha – Dolní Počernice

Stará obec 10

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

 

Přihlášku lze doručit osobně do podatelny úřadu do 19.10.2021 do 12.00 hod.

Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice vedoucí (metodik) komunitního centra Jako doma“.

Veškeré informace a dotazy sdělí ředitel příspěvkové organizace OÁZA Dolní Počernice,  Mgr. Tomáš Král, tel.: + 420 604 472 770.

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout u tajemníka ÚMČ Praha-Dolní Počernice, jinak po této lhůtě budou skartovány.

Mgr. Edita Hejdová

tajemnice ÚMČ

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče