Výběrové řízení - pracovník údržby úřadu městské části Praha – Dolní Počernice s nástupem 01.05.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE zastoupený Mgr. Editou Hejdovou vyhlašuje v souladu s ust. § 7 odst. 1 písmena b), zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení

na obsazení pracovního místa – pracovník údržby úřadu městské části Praha – Dolní Počernice s nástupem 01.05.2021

Značení zaměstnavatele:

 • Městská část Praha, Stará obec č. 10, Dolní Počernice, 190 12 IČ: 002 40 150

Náplň práce:

 • Zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství a hřbitova
  • úklid chodníků a komunikací,
  • úklid sněhu a posyp chodníků a komunikací,
  • úklid odpadků, údržba zeleně apod.
 • Péče o mobiliář na veřejných prostranstvích
  • instalace, opravy, nátěry, údržba, likvidace
 • Běžná údržba techniky a zařízení MČ Praha – Dolní Počernice
 • Běžná údržba a opravy majetku MČ Praha – Dolní Počernice

Místo výkonu práce:  Praha – Dolní Počernice

Výše mzdy:

 • Zaměstnanec bude zařazen do platové třídy podle vzdělání, odpovídající této pozici dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. (minimálně 5.platová třída)
 • Zaměstnanec bude zařazen do platového stupně dle prokazatelné praxe
 • Zkušební doba 2 měsíce

 Pracovní úvazek:   40 h/ týdně, pracovní smlouva na dobu neurčitou

Požadavky na zaměstnance:

 • Minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům
 • Řidičský průkaz skupiny B, další skupiny výhodou
 • Zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Zdravotní způsobilost pro manuálně náročnou práci
 • Trestní bezúhonnost
 • Minimální vzdělání – výuční list
 • Praxe při obsluze strojů a pracovních nástrojů – výhodou
 • Pobyt v MČ Praha – Dolní Počernice či v jejím bezprostředním okolí – výhodou

Zájemci do výběrového řízení doloží:

Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce (případně i přechodného), číslo občanského průkazu zájemce, telefonní kontakt, e-mail, datum a podpis zájemce, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností.                                                                                    

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.                                                                                

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.                                                                         

Podmínky vyhlašovatele:    

Zasláním písemné přihlášky a všech dokladů nevzniká účastníkovi výběrového řízení právní nárok na uzavření pracovní smlouvy v návaznosti na předmět výběrového řízení. Případné oznámení o vybrání vítěze výběrového řízení bude písemně doručeno pouze tomuto žadateli. Vítěze tohoto výběrového řízení bude vybírat nezávislá výběrová komise.

Městská část si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit toto výběrové řízení, případně od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Přihlášku s označením na obálce „Výběrové řízení – PRACOVNÍK ÚDRŽBY“ doručí zájemce do podatelny ÚMČ, Stará obec 10, 190 12 Praha 9 nejpozději do 20.04.2021 do 12.00 hod. Dále je možné se přihlásit do výběrového řízení pomocí e-mailu, a to zasláním požadovaných dokumentů na e-mail: hejdova@dpocernice.cz.

Bližší informace o pracovní pozici budou podány osobně na ÚMČ po předchozí telefonické domluvě na tel č.: +420 281 021 091.

V Dolních Počernicích, dne 29.3.2021

Mgr. Edita Hejdová, v.r.

tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Počernice