Programové prohlášení Rady MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018–2022

Vážení členové Zastupitelstva, vážení spoluobčané,

Rada městské části Praha – Dolní Počernice vám předkládá programové prohlášení, kterým bude v následujícím volebním období řídit svoji činnost. Základem k tomuto prohlášení je Strategický plán MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 22. V této souvislosti budeme:
 

ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • sledovat proces tvorby nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktivně se zapojovat do jeho příprav a projednávání v souladu s usneseními, která k tomuto dokumentu přijme ZMČ
 • závažné a rozsáhlé projekty v oblasti bytové výstavby budeme projednávat v ZMČ s důrazem na dodržování regulativů platného ÚP
 • požadovat v rámci významných investičních záměrů pro bytovou zástavbu adekvátní zapojení investorů do veřejné vybavenosti MČ
 • řídit rozvoj MČ v souladu se Strategickým plánem, schváleným ZMČ na období 2016 - 2022

BEZPEČNOST

 • úzce spolupracovat se strážníky městské policie a s vedením všech policejních složek s cílem zvýšení bezpečnosti našich obyvatel, zkvalitnění stavu veřejného pořádku a potírání vandalismu
 • aktivně spolupracovat s krizovými štáby hlavního města Prahy a MČ Praha 14
 • aktualizovat Povodňový plán a složení povodňové komise MČ Praha – Dolní Počernice

DOPRAVA

 • prosazovat dokončení rekonstrukce komunikací v MČ ve spolupráci s hlavním městem Prahou, zejména se bude jednat o ul. Národních hrdinů, Nad Rybníkem a Úpická
 • zkvalitňovat síť pěších a cyklistických stezek
 • úzce spolupracovat s TSK při údržbě komunikací Českobrodská a Národních hrdinů
 • materiálně i finančně zajišťovat letní i zimní údržbu komunikací ve správě MČ
 • podle možností rozšiřovat počet parkovacích stání
 • prosazovat uvedení do provozu stavby 510 Satalice - Běchovice, 511 Běchovice – Dálnice D1 a přeložky I/12 – Českobrodská za podmínky dodržení hygienických limitů při provozu těchto staveb
 • podporovat tzv. Regionální variantu okruhu kolem Prahy
 • ve spolupráci s MHMP prosazovat omezení jízdy kamionů přes Dolní Počernice
 • usilovat o realizaci ul. Nová Úpická včetně jejího křížení s ul. Národních hrdinů
 • podporovat zavedení osobní vlakové přepravy na „malešické“ trati včetně realizace zastávky mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • trvale iniciovat realizaci opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí v Dolních Počernicích
 • spolupracovat s vedením základní a mateřské školy, s mysliveckým spolkem a s centrem environmentálního vzdělávání Lesů Hl. m. Prahy a dalšími místními spolky a sdruženími při výchově mládeže v oblasti ochrany životního prostředí
 • zajišťovat dostatečné množství a distribuci materiálů propagujících ochranu životního prostředí
 • důsledně spolupracovat s policejními složkami a občany MČ na ochraně životního prostředí
 • iniciovat kampaň za snížení používání plastových obalů

MĚSTSKÁ ZELEŇ

 • zabezpečovat finanční prostředky na tvorbu a údržbu městské zeleně v rozpočtu MČ
 • využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí a městské zeleně
 • pokračovat v rehabilitaci zámeckého parku dle schválené projektové dokumentace
 • osvětově působit na obyvatele MČ a žáky našich škol se záměrem vypěstovat kladný vztah k veřejné i soukromé zeleni
 • organizačně se podílet na pokračování realizace Rekreačního parku U Čeňku
 • zajistíme provedení arboristických prací na stromovém patru zámeckého parku, poškozeného vichřicemi včetně provedení bezpečnostních řezů
 • vyhledávat nové lokality pro výsadbu nové městské zeleně
 • zlepšovat květinovou výzdobu MČ
 • provádět výchovné řezy u nově vysazených alejí a stromořadí
 • vytvářet podmínky pro vybudování lesoparku mezi tratěmi ČD u zastávky Dolní Počernice

VEŘEJNÝ POŘÁDEK

 • vytvářet podmínky pro docílení čistoty komunikací a veřejných prostranství v MČ
 • formou prevenčních opatření spolupracovat s občany, organizacemi a podnikatelskými subjekty v MČ za účelem udržitelnosti a zlepšování stavu veřejného pořádku v MČ
 • pravidelně zabezpečovat monitorování a odstraňování černých skládek v k. ú. Dolní Počernic
 • doplňovat odpadkové koše na veřejných prostranstvích v MČ

ŠKOLSTVÍ

 • úzce spolupracovat s Hl. m. Prahou na přípravách a následné výstavby nové základní školy
 • pokračovat v dosavadní spolupráci se školskými zařízeními v MČ při jejich zapojování do veřejného života v Dolních Počernicích
 • udržovat obě školská zařízení ZŠ a MŠ v dobrém a provozuschopném stavu ve spolupráci s jejich vedením
 • podílet se na zlepšování výchovného a vzdělávacího procesu na všech stupních našich škol

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • pokračovat v přípravě projektu Domova seniorů v Dolních Počernicích ve spolupráci s Hl. m. Prahou
 • prosazovat umístění zdravotnických služeb v nových zástavbách MČ a v novém polyfunkčním domě
 • zabezpečit dostupnost základní zdravotní péče pro občany MČ praktickým lékařem pro dospěle, děti a dorost, gynekologickou a stomatologickou péči
 • spolupracovat se seniory s cílem jejich zapojení do veřejného života v Dolních Počernicích
 • vytvářet podmínky pro kvalitní fungování „Klubu seniorů“
 • pořádat pravidelná setkání seniorů v závěru roku
 • podporovat v rámci finančních možností MČ zdravotně postižené občany MČ
 • projednat v ZMČ využití finančních prostředků z daru od paní Nápravové

KULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU

 • využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti kultury, památkové péče a využívání volného času mládeže
 • pokračovat v pořádaní kulturních akcí MČ a spolupracovat v této oblasti s jinými organizacemi
 • zapojovat všechna školská zařízení v MČ a širokou veřejnost do kulturního dění v naší MČ
 • pravidelně zajišťovat funkčnost a bezpečnost dětských hřišť v souladu s platnými normami
 • zahájíme jednání s cílem umístění základní umělecké školy v Dolních Počernicích
 • zabývat se možností přemístění místní knihovny do jiných prostor za účelem jejího rozšíření
 • podporovat významné kulturní aktivity organizací, působících v naší MČ

OBCHOD A SLUŽBY

 • podporovat aktivity směřující k rozšíření možností v oblasti obchodu a služeb pro obyvatele Dolních Počernic
 • podporovat konání farmářských trhů v Dolních Počernicích

TĚLOVÝCHOVA A SPORT

 • zajistit finanční prostředky na zkvalitnění, bezpečný provoz a údržbu veřejných sportovišť v MČ, zejména pak veřejného sportoviště ve Svatoňovické ulici.
 • spolupracovat se ZŠ a Sokolem na udržitelnosti a využívání jejich sportovních zařízení
 • podporovat aktivity jiných subjektů při pořádání sportovních akcí v Dolních Počernicích (Dětský domov, Počin apod.)

MAJETEK

 • zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu objektů, pozemků a bytového fondu ve vlastnictví MČ
 • sledovat možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných dotačních titulů na obnovu majetku MČ
 • odstranit havarijní stav objektu čp. 45 (hájovna) a zajistit jeho dlouhodobé využití
 • úspěšně dořešit soudní spor a fungování nájemních vztahů se spol. Stavba a Transport
 • zajistit rekonstrukci a využití objektu čp.26 a 366
 • dotvořit historické jádro Dolních Počernic
 • pokračovat ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví MČ

INFORMOVANOST OBYVATEL

 • využívat dostupných možností pro distribuci propagačních materiálů o Dolních Počernicích
 • v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ v cizím jazyce
 • udržet a zkvalitnit činnost Informačního a kulturního centra MČ
 • udržet současnou náplň a kvalitu internetových stránek MČ
 • pravidelně se zapojovat do soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky obcí
 • rozšířit náklad DPZ v souvislosti s nárůstem počtu občanů a realizaci více čísel meziročně
 • aktualizovat a rozšířit naučnou stezku Dolní Počernice

INFRASTRUKTURA

 • ve spolupráci s MHMP realizovat posílení dešťové kanalizace na ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Rokytka
 • ve spolupráci s MHMP zajistit rekonstrukci pěších lávek u mostu přes Rokytku
 • v rámci TV Dolní Počernice zavést chodníkový program s cílem zkvalitnění pěšího propojení v MČ
 • usilovat o náhradní pěší propojení pod železničním mostem na ul. Národních hrdinů
 • spolupracovat na dokončení stavby Kanalizační sběrač H v Dolních Počernicích

ŘÍZENÍ A SPRÁVA

 • zvyšovat kvalifikaci a vzdělanost pracovníků ÚMČ Praha – Dolní Počernice a samosprávy MČ
 • zabezpečit kvalitní a aktualizované vybavení pro výkon veřejné správy ÚMČ
 • využívat proces Místní agendy 21 při styku s veřejností
 • pokračovat v členství MČ v Národní sítí Zdravých měst ČR

 

 

Rada městské části Praha – Dolní Počernice