Schválení rozpočtu na r. 2017

Schválení rozpočtu na r. 2017

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo na svém 15. zasedání ze dne 6.3. 2017 rozpočet MČ na rok 2017.

Tento rozpočet byl sestavován na základě požadavků RMČ, ÚMČ, Infocentra a samozřejmě našich příspěvkových organizací, jejichž chod je tímto rozpočtem  zajištěn.

Náš rozpočet je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost.

hlavní činnosti je příjmová část rozpočtu je složena z vlastních příjmů (daňové a nedaňové příjmy) a z přijatých dotací. Do těchto dotací počítáme i převod finančních prostředků ve výši 7mil. Kč z naší hospodářské činnosti. Zvláštní položkou příjmové části je t.zv. financování, což je zapojení finančních prostředků z úspor z minulých let a v případě rozpočtu na r. 2017 je v této položce zahrnuta návratná půjčka od HMP ve výši cca 19mil. Kč na výstavbu 3. pavilonu MŠ DUHA.

Výdajová část rozpočtu je složena ze dvou částí. Běžné výdaje, ze kterých zajišťujeme chod naší MČ včetně příspěvkových organizací ZŠ a MŠ. Dalšími nejvýznamnějšími položkami výdajové části rozpočtu jsou doprava, kultura a infocentrum, komunální služby, veřejná zeleň, Zastupitelstvo, a místní správa.

Kapitálové výdaje, jsou nastaveny tak, že z nich financujeme v r. 2017 zejména dostavbu MŠ DUHA.

 

 Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hlavní činnosti:
 objem příjmů        22 838 000 Kč
 objem výdajů       49 125 000 Kč
 saldo příjmů a výdajů         26 287 000 Kč
 financování (saldo tř. 8)     26 287 000 Kč

 

Druhou částí rozpočtu je hospodářská činnost, která je pro nás velmi důležitá neboť z jejího výtěžku si můžeme dovolit posílit převodem rozpočet v t.zv. hlavní činnosti. V posledních letech se jedná o částku cca 7mil. Kč, kterou ovšem nemusíme celou vyčerpat a můžeme zbylé finanční prostředky použít v následujících letech.

 

 Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hospodářské činnosti:
 výnosy        10 004 000 Kč
 náklady           6 102 000 Kč
 hospodářský výsledek        3 902 000 Kč
 zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131)    7 000 000 Kč

 

Vysvětlovat zde detailně přípravu a tvorbu našeho rozpočtu není možné. Zájemcům o podrobné informace v této oblasti jsem připraven podat požadované podrobné informace po předběžné domluvě.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta