Téma: Přemnožení divokých prasat

Téma: Přemnožení divokých prasat

Se zvýšeným výskytem divokých prasat se v posledních letech potýká nejen řada městských částí v metropoli, ale celá Evropa. Naše MČ situaci aktivně řeší ve spolupráci s dalšími úřady a orgány, včetně Mysliveckého spolku Horní Počernice. Situace však bohužel není jednoduchá, neboť honitba v blízkosti zastavěné oblasti je pro obyvatele příliš nebezpečná. 

Pro území Prahy 14, Dolních Počernic a Běchovic jsou důsledky přemnožení černé zvěře již velmi závažné, a to nejen s ohledem na vzrůstající obavy obyvatel a na případy napadení venčených psů, ale také s ohledem na způsobené škody na soukromém i veřejném majetku. Zástupci výše jmenovaných městských částí, Magistrátu hl.m. Prahy a Lesů hl.m. Prahy se proto koncem roku setkali při společném jednání s Mysliveckým sdružením Horní Počernice, s cílem dosáhnout vzájemné dohody na společném jednotném postupu při řešení této závažné problematiky, která dle zúčastněných nese dlouhodobě neřešený stav.  

Z jednání vyplynul úkol především pro Myslivecké sdružení Horní Počernice, správce honitby, který se zavázal do 8.1.2017 zpracovat a předložit dotčeným MČ reálný plán řešení situace. Jeho součástí bude také návrh konkrétních materiálních i jiných opatření, která povedou ke snížení počtu černé zvěře. Tento plán se stane podkladem pro další debatu o realizaci navržených kroků, k čemuž všichni zúčastnění potvrdili připravenost poskytnout potřebnou součinnost. O předloženém plánu a dalších krocích vás budeme informovat.   

Zápis z jednání v plném znění v příloze.

 

Odstřel černé zvěře v honitbě

Za kalendářní rok 2016 bylo uloveno 81 ks černé zvěře. Podle přiloženého diagramu lze předpokládat, že úlovek z předcházejícího období hospodářského roku (1. dubna - 31. března) bude značně překročen.