Nová publikace: Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury (I.)

Nová publikace: Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury (I.)

Hlavní město Praha - odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal krásně zpracovanou publikaci Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury (I.). Kniha aktualizuje současný stav vybraných vesnických sídel na území hlavního města, nevyjímaje ves lidí Počernových nebo Počerného aneb chcete-li, Dolní Počernice.

Po obsahové stránce je publikace rozdělena do několika kapitol zahrnujících základní identifikační údaje, charakteristiku krajiny a osídlení, urbanistický vývoj sídelního útvaru, charakteristiku stavebního fondu, se zaměřením na celkové zhodnocení včetně památkové ochrany a vymezení limitů rozvoje jednotlivých území. Odborné i laické veřejnosti mohou získané poznatky sloužit k poznání specifické lidové architektury na území velkých měst.

Do knihy můžete volně nahlédnout v informačním centru, k zapůjčení bude v nejbližších dnech v místní knihovně. Kniha je neprodejná.