Akce realizované MČ Praha-Dolní Počernice, ukončené

 1. Realizace památníku Milénia na Českobrodské ul.
  Akce byla ukončena včetně slavnostního odhalení v r. 2000.
 2. Výstavba sportovního areálu v ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena v r. 2001 včetně umělého osvětlení.
 3. Výstavba veřejného sportoviště Svatoňovická
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 4. Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 5. Informační centrum
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2.
 6. MŠ Duha - modernizace kuchyně
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 7. Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 (pošta, knihovna)
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 8. Odstranění ekologické zátěže na levém břehu Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2004.
 9. Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 10. Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb vodomilných rostlin
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 11. Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů
  Tato akce byla ukončena v r. 2009.
 12. Rekonstrukce hřbitova (cestní síť rozptylová loučka, kolumbárium, centrální kříž)
  Akce byla realizována průběžně, byla ukončena v r. 2004.
 13. Rozšíření hřbitova - kolumbárium, obřadní síň, plačící skála
  Tato akce byl ukončena v I. pol. 2010.
 14. Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních Počernicích
  Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8.5.2010.
 15. Realizace moderní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 26.10.2006.
 16. Realizace naučné stezky Dolní Počernice
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 17. Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3
  Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010.
 18. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena, ve výhledu lze uvažovat s jejím pokračování.
 19. Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25.10.2010, vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne 11.6.2011.
 20. Nový reliéf Mistra Jana Husa
  Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1.9.2011 na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti zahájení školního roku 2011-2012.
 21. Centrum environmentálního vzdělávání - nerealizováno
  Tato akce nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována. Areál mlýna a pivovaru byl MČ pronajat soukromému subjektu. V současné době je využíván ke gastronomickým, kulturním, společenským a sportovním účelům a je průběžně rekonstruován.
  O ukončení akce bylo rozhodnuto v r. 2012.
 22. Rozšíření sítě cyklostezek - MČ, HMP
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 23. Nákup objektu čp. 366
  Nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
 24. Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393
  Jednalo se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ včetně půdních vestaveb. Tato akce se změnila rozhodnutím ZMČ na prodej výše uvedených nemovitostí. V současné době je již prodej uskutečněn, akce byla v r. 2013 ukončena.
 25. Nástavba jedné třídy na 1. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v lednu r. 2000.
 26. Nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v r. 2006.
 27. Vybudování Zdravotního centra v hospodářské části MŠ DUHA
  Akce byla ukončena.
 28. Výstavba dětského hřiště u Rokytky
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 29. Rekonstrukce kanalizace v ul. V Pařezinách a Národních hrdinů
  Jedná se odstranění následků povodně v r. 2013.
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 30. Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 31. Navýšení levého břehu Rokytky v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 32. Obnova zděného oplocení zámeckého parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 33. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10% z celkové ceny stroje. Stroj byl uveden do provozu v září 2014.
 34. Rekonstrukce objektu čp. 11
  Akce byla ukončena v září 2014, objekt slouží k výchovně vzdělávacím účelům.
 35. Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2015 v rámci revitalizace zámeckého parku.
 36. Geologická zahrada
  Tato akce byla realizována z grantového systému MHMP pro oblast životního prostředí v r. 2013. Expozice zahrnuje 12 ks vzorků hornin z hl. m. Prahy a blízkého okolí v podobě velkých kamenů včetně odborných popisek formou naučné stezky a je umístěna na nově realizované parkové ploše mezi počernickým hřbitovem a PR V Pískovně. MČ uvažuje o realizaci II. etapy geologické zahrady.
 37. Rekonstrukce objektu čp. 284 - Svornost, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci ukončila spol. Svornost s.r.o. na své náklady v r. 1992 s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní společenské akce.
 38. Rekonstrukce čp. 7 - Penzion Český statek, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady v r. 1993 spol. Český statek s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní a společenské akce.
 39. Rekonstrukce čp. 24 - BeA, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provádí průběžně na své náklady spol. BeA s využitím pro sídlo firmy, která se zabývá obchodem s nářadím a spojovacím materiálem.
 40. Jezdecký klub Počin
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, JK Počin vybudován na vlastní náklady pro chov huculských koní za účelem práce s mládeží a hipoterapie.
 41. Jezdecký oddíl Vavroušek
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, areál je vybudován na náklady JO za účelem práce s mládeží a chovu parkurových a dostihových koní.
 42. Rekonstrukce objektu 312 - Fresco gusto, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady spol. Fresco gusto v r. 2012 s využitím provozu kavárny, cukrárny a pekárny.
 43. Rekonstrukce areálu mlýna čp. 2 - dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu byla na náklady spol. Počernický pivovar zrekonstruována hlavní budova mlýna v r. 2013 s gastronomickým využitím a hospodářská budova mlýna v r. 2014 s využitím relaxačního centra.
 44. Přemístění Mariánského sloupu - kulturní památka
  Tato akce se uskutečnila v průběhu roku 2017. Sloup byl přemístěn z Podkrkonošské ul. do prostoru v okolí čp. 11 a stal se tak součástí historického jádra Dolních Počernic.
 45. MŠ Duha - rozšíření
  Jedná se o rozšíření MŠ o další pavilon ve směru k Rudníkovské ulici. V rámci nového pavilonu byly vybudovány 2 nové třídy s potřebným zázemím. V rámci výstavby došlo i k posílení kapacity kuchyně a parkovacích míst v okolí MŠ. Zahájení provozu nových prostor je předpokládáno v září r. 2018/19. Akce byla financována hl. m. Praha, zhotovitelem byla PP 53 a.s..
 46. Rekonstrukce hlavní části bývalého pivovaru čp. 3 - dlouhodobě pronajato
  Objekt je majetkem MČ a dlouhodobě pronajat spol. Počernický pivovar s.r.o.. Na náklady nájemce proběhla rekonstrukce hl. části objektu čp. 3, v němž byla obnovena varna piva, zahájen provoz pivnice a doprovodných gastronomických aktivit se zapojením tzv. ledových sklepů. V dalších částech budovy je umístěno administrativní zázemí provozu a provozu údržby areálu. Východní část budovy slouží jako 5-hvězdičkové fitness centrum.